LisserNieuws - De Hillegommer

29 april 2020

LisserNieuws - De Hillegommer 29 april 2020


Lintjesregen via de telefoon

Burgemeester Spruit kan de lintjes pas later overhandigen. | Foto: SvdV Foto: Sven van der Vlugt

Lisse n Burgemeester Lies Spruit heeft vrijdag 24 april zeven inwoners gebeld met de mededeling dat zij benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er wordt nog gekeken naar een moment waarop de daadwerkelijke uitreiking van de onderscheidingen kan plaatsvinden.

Hieronder treft u een overzicht aan met een korte motivatie waarom deze inwoners een lintje krijgen.


Mevrouw Anneke van Dijk-van der Spaa (73) startte halverwege de jaren 80 op basisschool De Poelewaai het schooljeugdorkest ‘Poel-lawaai’. Daarna volgde Symfonieorkest Bloembollenstreek. In 2006 werd zij voorzitter van de commissie Cultureel van Stichting Kasteel Keukenhof. Daarnaast is ze bestuurslid bij het Heemsteeds Philharmonisch Orkest.

De heer Nico Groen (75) maakt zich sinds 1973 verdienstelijk bij de Gereformeerde Kerk in Lisse. Ook was hij mede-organisator van de boekenmarkt en is hij penningmeester van de Diaconie. Bij Groei & Bloei heeft Groen zich verdienstelijk gemaakt als bestuurslid, penningmeester en hij is vanaf 2012 betrokken bij de VOL. Hij heeft zijn bijdrage geleverd aan het in 2014 verschenen wandel- en fietsrouteboek langs monumentale en bijzondere bomen in Lisse.

De heer Johannes Hazelaar (69) heeft zich vanaf 1975 ingezet voor het kerkelijk werk van de Christelijk Gereformeerde kerk en hij speelde een verbindende rol in het samengaan met de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Lisse. Op dit moment is hij namens Samenwerkingsgemeente Lisse lid van de raad van kerken in Lisse. Daarnaast zet hij zich in bij diverse verenigingen.

De heer Niek Schriek (69) heeft zich lange tijd ingezet voor de Van Lynden Society als secretaris en penningmeester. Daarnaast is door zijn interventie het Lisse Art Museum tot stand gekomen. Voor atletiekvereniging de Spartaan is Schriek een vrijwilliger om op te bouwen. Hij wordt geroemd om zijn verbindende vermogen.

De heer Peter Slobbe (70) is voor de Lissesche IJsclub onmisbaar. Vanuit zijn bestuurslidmaatschap draagt hij zijn steentje bij aan activiteiten waar de ijsclub aan deelneemt. En hij zorgt voor het onderhoud van de baan en het grasveld. Daarnaast verricht hij ook hand- en spandiensten bij FC Lisse en tennisvereniging TCL.

De heer Wouter Smit (69) staat als vrijwilliger zowel in culturele als in kerkelijke zin klaar voor de gemeenschap. Hij maakt nu wekelijks een programma via Bollenstreek Omroep en heeft lange tijd via Radio Boterbloem gezorgd dat inwoners van diverse tehuizen van muziek konden genieten. Ook is hij op vele manieren betrokken bij de Hervormde Gemeente Lisse.

Mevrouw Ans Trompert-van der Elst (76) is al lange tijd in verschillende hoedanigheden betrokken bij ouderenkoor Zanglust. Ook is ze zeer betrokken bij de wekelijkse kerkdiensten in de kapel van Berkhout. Maar ook haar inzet bij diverse andere instellingen maken haar een vrijwilliger in hart en nieren.


Nico Groen mailt de redactie namens de Vereniging Oud Lisse al enige jaren de column voor Sporen van Vroeger. Hij vertelt hoe hij de bekendmaking van het lintje heeft ervaren. "Het was vrijdagmorgen een hele leuke verrassing toen de burgemeester videobelde. Ik wist nergens van. Ik kreeg ook een mooi boeket met een mooie kaart van de burgemeester. Het was heel emotioneel. Ik voelde mij erg gewaardeerd voor alle vrijwilligerswerk dat ik de afgelopen 45 jaar heb mogen verrichten. Vrijdagmiddag hebben we een feestje in de achtertuin gehouden en kreeg ik nog een mooie taart en bloemen van de kinderen en kleinkinderen."

Da Capo viert het 25-jarig jubileum. Foto: pr

Da Capo
bestaat een kwart eeuw

Jubileum begint met een sobere start

Basisscholen klaar voor
heropening

Leestips van Bollenstreek-bibliotheek

column n dierenarts Lodewijk Kamps

7 / 20

9 / 20

College wil bezuiniging op Lisse Marketing terugdraaien

Stichting Lisse Marketing is onder meer verantwoordelijk voor de promotie van Lisse. | Foto: pixabay Foto: pixabay

Lisse n Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om de voorgestelde bezuiniging op Stichting Lisse Marketing (SLM) te laten vervallen. Zij vragen de gemeenteraad in te stemmen met deze begrotingswijziging.

Het college van Lisse vindt het belangrijk dat Stichting Lisse Marketing haar opdracht op het gebied van gastheerschap, promotie, marketing en citymanagement kan blijven uitvoeren ten behoeve van een aantrekkelijk Lisse voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Stichting Lisse Marketing draagt bij aan een aantrekkelijker Lisse, vinden B&W.

Ook de gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de programmabegroting 2020 – 2023 aangegeven dat de voorgestelde bezuiniging te fors zou zijn. Stichting Lisse Marketing speelt een belangrijke rol bij het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de sociale cohesie in het dorp. De winkeliers en horeca hebben hier baat bij. Het maakt het centrum aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers.

Het college stelt voor de bijdrage aan Stichting Lisse Marketing nagenoeg gelijk te houden aan de bijdrage van 2019.

Weekmarkt

Er werd door de gemeente onderzocht of de oorspronkelijke vastgestelde subsidie voor 2020 aan Stichting Lisse Marketing aangevuld kon worden door een gemeentelijke taak bij de stichting onder te brengen: het organiseren van de weekmarkt. Dit blijkt juridisch niet haalbaar. Door de organisatie van de weekmarkt onder te brengen bij een zelfstandige rechtspersoon, in deze Stichting Lisse Marketing, en hier een bijdrage aan te koppelen, wordt de weekmarkt in feite geprivatiseerd. De gemeente moet hiervoor rekening houden met het aanbestedingsrecht. De gemeente blijft zelf de weekmarkt organiseren.


Offertes

Voor de verdere ontwikkeling en organisatie van de weekmarkt wordt een aantal partijen gevraagd een offerte uit te brengen, waarbij Stichting Lisse Marketing er één is. Het college zal binnen het mandaat en op basis van de offertes dit traject verder vormgeven. Het uitgangspunt is dat ondernemers uit het dorpshart en standplaatshouders op de weekmarkt samen een impuls geven aan de weekmarkt, en dat de weekmarkt een positieve bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van het dorp voor inwoners en bezoekers.

Gemeente geeft organisaties voorschot

Hillegom n De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een tijdelijke maatregel om sociaal maatschappelijke organisaties met acute financiële problemen te ondersteunen.

Organisaties die dat nodig hebben komen in aanmerking voor een voorschot. Wethouder Anne de Jong: "Het zijn zware tijden. We moeten nog precies bekijken hoe we het één en ander kunnen uitvoeren. Maar we vragen deze organisaties die in moeilijkheden dreigen te komen, contact met ons op te nemen." Tot en met december 2020 kunnen sociaal maatschappelijke organisaties geholpen worden door – in eerste instantie middels een voorschot - een extra bijdrage te verstrekken voor acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis en die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen oplossen.

Nog niet alle voorwaarden zijn uitgewerkt. Voor de instellingen, verenigingen en organisatie die tot op heden een (jaarlijkse) subsidie ontvangen in het kader van de Algemene subsidieverordening Hillegom, zijn bepaalde voorwaarden van toepassing.

Naar verwachting zal per situatie en instelling bekeken moeten worden op welke wijze hulp en ondersteuning kan worden geboden. Voor meer info mail naar: gemeente@hillegom.nl.

>Uitstel aangifte over 2019

REGIO n De Belastingdienst komt mensen tegemoet die gebruikmaken van hulp bij het doen van hun aangifte. Mensen die voor deze ondersteuning een DigiD-machtigingscode hebben en nog geen aangifte hebben gedaan, krijgen automatisch uitstel voor het doen van aangifte tot 1 september 2020.

Jaarlijks hebben veel mensen iemand nodig om aangifte inkomstenbelasting te kunnen doen. Dit kan hulp zijn van de Belastingdienst zelf, een vak- of ouderenbond, van andere maatschappelijk dienstverleners of iemand in hun naaste omgeving. Om van deze hulp gebruik te kunnen maken, hebben deze mensen een DigiD-machtigingscode aangevraagd. Maar nu hulp dichtbij door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in veel gevallen niet voor 1 mei geboden kan worden, moeten de mensen in deze groep uitstel aanvragen. Om het zo eenvoudig mogelijk te maken komt de Belastingdienst deze groep tegemoet. Iedereen met een DigiD-machtigingscode die is uitgenodigd om aangifte te doen en nog geen aangifte heeft gedaan (of uitstel heeft aangevraagd), krijgt daarom automatisch uitstel van het doen van aangifte tot 1 september 2020. Zij hoeven hier zelf niets voor te doen. De mensen die het betreft krijgen hierover in mei bericht van de Belastingdienst. Uitgezonderd zijn mensen die aangifte moeten doen als ondernemer en om die reden over een DigiD-machtigingscode beschikken. Zij worden zelfredzaam genoeg geacht om indien noodzakelijk zelf uitstel aan te vragen.

n Ga m'n nest uit!

Rechts op deze foto wacht het ganzenpaar tot de kopper hun nest (het gele tulpeneiland) met rust laat. | Foto: Gudrun Serne.

Tulpenkopper spaart ganzennest

Hillgeom n Van Gudrun Serne ontving de redactie deze foto.

Zij schreef er bij: "In de twee tulpenvelden tegenover mij aan de 2de Loosterweg, werden vorige week gekopt.

Maar in het veld zat een ganzennest. Toen die maaier vlakbij was maakten de ganzen een hels kabaal, maar de bollenboer had oorbeschermers op en hoorde het kennelijk niet.

In paniek vlogen zij naar hem toe, waardoor hij in de gaten kreeg dat er iets aan de hand was. Hij ontdekte het nest en maaide er keurig omheen.

Dit herhaalde zich, tot dat het gekopte veld klaar was en een geel ongekopt eiland overbleef. De rust keerde terug bij het ganzenpaar. De bollenboer verdient een grote pluim: een mooi schouwspel in deze toch al zo droevige tijd."

STEUN n WelzijnsKompas heeft een boodschappendienst en beldienst opgezet. Met een tuktuk rijden ze door Lisse en Hillegom heen om mensen een hart onder de riem te steken. Ze verzamelen daarom graag zoveel mogelijk brieven, gedichten, tekeningen, verhalen en kaarten. In samenwerking met Dorpshart Lisse zijn daarom 3 extra inzamelpunten opgezet: bij Bakker van Maanen, Bril Jan't en Lemon Hill. Daar kun je dus brieven, tekeningen, kaarten etc. kwijt die WelzijnsKompas bezorgt bij mensen die het nu erg moeilijk hebben. Denk aan mantelzorgers, ouderen en inwoners waarvan de partner of het kind elders woont en geen bezoek mag ontvangen. Een inzamelbox staat ook bij WelzijnsKompas (oude Rabobank).

week in beeld

17 / 20

19 / 20

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond (als het weer mag natuurlijk)? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 3 mei, samen met uw naam en adres naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. Winnaar week 17: Joyce Ruigrok. De oplossing: watermonster.