LisserNieuws - De Hillegommer

12 juni 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 12 juni 2019


Rondneuzen bij 't Huys Dever

Bij 't Huys Dever ging je echt terug in de tijd. | Foto: Esther Akerboom

Lisse n Op de Dag van het Kasteel, dit jaar op pinkstermaandag, zetten veel kastelen en buitenplaatsen de deuren open, zodat belangstellenden een kijkje kunnen nemen. In Lisse deden Kasteel Keukenhof en 't Huys Dever mee.

Door Esther Akerboom

Bij de donjon Dever was van alles te beleven. Zo'n 600 bezoekers kwamen een kijkje nemen bij de diverse oude ambachten, zoals smeden en pottenbakken. Er werden middeleeuwse popjes genaaid en hout gehakt om polijstlatten te maken, waarmee harnassen mooi glimmend werden gemaakt. Van allemaal zelfgemaakte ijzeren ringetjes maakte een ambachtsman authentieke maliënkolders.

Wild zwijn

Wie wilde mocht op een bijna echt wild zwijn schieten met pijl en boog. In 't Huys Dever zelf konden bezoekers overal rondkijken. In de kelder, waar brood werd gebakken, was het deeg aan het einde van de middag helemaal op. Het weer zat tegen alle verwachtingen in mee en de organisatie kan terugkijken op een geslaagde dag, al vielen er aan het eind van de middag wat buien.

Tweede fase Tiny Houses in komende raadsvergadering

LISSE n Op de agenda van de raadsvergadering van 20 juni staat onder andere het voorstel om positief te besluiten over de start van de tweede fase van het participatietraject Tiny Houses, te weten de definitie- en ontwerpfase, in september 2019.

Door Arie in 't Veld

In Lisse is belangstelling voor duurzaam wonen, ontspullen en leven met een kleine footprint. Een Tiny House is meer dan een klein huisje, het gaat ook om een andere manier van leven. Na de roadtrip naar Almere en Alkmaar wordt op 14 juni de initiatieffase van het participatieproces Tiny Houses afgerond met de start van de burgerinitiatiefgroep Tiny Houses Lisse. Deze groep wil na de zomer concreet aan de slag met de realisatie van kleine huisjes. Het participatieproces bestaat uit enkele fasen, namelijk de definitie- en ontwerpfase en de realisatiefase (meedenken, meedoen, meebeslissen). De inwoners ontwerpen zelf een Tiny House. Daarnaast wordt samen met inwoners een concreet plan ontwikkeld voor de realisatie van Tiny Houses in Lisse. Daarbij komen vragen aan bod als WAT moet er gebeuren om Tiny Houses te realiseren, WELKE randvoorwaarden worden daaraan meegegeven en WAAR en HOE kunnen Tiny Houses het beste worden vormgegeven binnen de gemeente Lisse? In de realisatiefase worden door de gemeente de percelen voor de realisatie van Tiny Houses vrijgegeven aan Lissers die zelf aan de slag gaan met de bouw van hun Tiny House.

Bij de realisatie van Tiny Houses worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: een Tiny House is maximaal 50 m2; bij de bouw van Tiny Houses worden auto's aan de rand van het wooncomplex gesitueerd; de huisjes zelf bewonen; een vorm van antispeculatiebeding (verhuur, erfpacht, verkoop). De gemeenteraad onderscheidt twee sporen ten behoeve van de realisatie van Tiny Houses in Lisse: een spoor waarin de gemeente een locatie aanbiedt en samen met bewoners van Lisse aan een concreet plan werkt voor de realisatie van Tiny Houses. En ten tweede het spoor waar vraag en aanbod op de markt samenkomen en waarbij de gemeente alleen betrokkenheid heeft bij het in behandeling nemen van vergunningaanvragen.

In een procesnotitie is nu vastgelegd dat per fase door de gemeenteraad een besluit wordt genomen over de voortgang van het participatietraject. Voor het vervolg van het traject was het bijvoorbeeld relevant om te peilen of er draagvlak was onder Lissers voor het zelf realiseren van Tiny Houses op een stukje grond van de gemeente. Bij voldoende draagvlak zou door de gemeenteraad een 'Go-besluit' worden genomen voor de start van de volgende fase. Nu is het moment daar om aan de gemeenteraad een positief besluit te vragen.

Samen eten in 't KrantCafé

ONTMOETEN n Bij 't KrantCafé in 't Poelhuys (Vivaldistraat 4) kunnen senioren dinsdag 25 juni tussen 12.00 tot 14.00 uur genieten van een uitgebreid Chinees buffet. In samenwerking met Oriëntal Restaurant China City, Vivaldistraat 33A, wordt navolgend menu uitgeserveerd: bami of nasi, babi pangang, foe yong hai, tjap tjoy, kip met zwarte bonensaus, saté, miniloempiaatjes en kroepoek. In een ontspannen sfeer kunt u kennismaken met andere dorpsgenoten. De kosten per persoon bedragen 9,50 euro inclusief een drankje. Inschrijven voor de lunch kan van 17 t/m 21 juni op werkdagen (met uitzondering van donderdag) tussen 10.00 en 12.00 uur bij de gastdames of -heren. 't KrantCafé sluit het seizoen 2018-2019 af op vrijdag 28 juni. Het nieuwe seizoen start op maandag 2 september.

Geslaagd!

examens n Zoals gebruikelijk rond deze tijd heeft LisserNieuws een speciale felicitatiepagina voor de geslaagde eindexamenkandidaten van het voortgezet onderwijs. Woensdag 12 juni maken alle middelbare scholen bekend welke leerlingen zijn geslaagd. In de loop van de middag zullen weer vele rugtassen en vlaggen buiten hangen. Iedereen die de geslaagden op een originele wijze wil feliciteren, mag op gratis een felicitatieadvertentie plaatsen. Wat heeft de redactie hiervoor nodig? Mail een foto, liefst staand (portrait) en in hoge resolutie (minimaal 1 MB) met een kort felicitatietekstje van maximaal 30 woorden naar: redactie@lissernieuws.nl. Vergeet in de tekst niet de naam van de geslaagde én de afzender te vermelden. Mail tekst en foto vóór zondag 16 juni. Maar wees er snel bij, want er is één pagina beschikbaar en vol is vol.

ABBA Tribute

MUZIEK n In De Greef, Ruishornlaan 21, speelt vrijdag 21 juni ABBA Tribute live. ABBA, wie kent deze popgroep uit de jaren 70 en 80 niet? In 2013 startte ABBA Tribute met avondvullende optredens. Ze proberen zo dicht mogelijk bij de originele uitstraling te komen. Twee topzangeressen en goede muzikanten zorgen voor een nostalgische avond met sfeervolle muziek voor jong en oud. In 2018 hebben zij voor zo'n 200 dansende en meezingende bezoekers opgetreden. Tickets à 15 euro zijn verkijgbaar via www.abba-tribute.nl. Aan de deur bedragen de tickets 20 euro. De Greef is geopend van 20.00 tot 01.00 uur.

Foto: A. in 't Veld

Werken aan optimaal plan Geestwater

Oog voor sociale woningbouw'

Investeren in economie en toerisme

Fit Lisse scoort op NK Groepsspringen

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Lisse wil meer doen aan economie en toerisme

Kees van der Zwet zegt dat Lisse de kwaliteit van gastheerschap wil verbeteren en de aantrekkelijkheid van het dorp wil vergroten. | Foto: archief-AihV Foto: A. in 't Veld

LISSE n De gemeente heeft samen met ondernemers geïnventariseerd wat Lisse aanvullend op bestaande inspanningen kan en moet doen om de lokale economie te versterken, en welke partij (overheid, privaat, publiek-privaat) dit zou moeten of kunnen oppakken.

Door Arie in 't Veld

Lisse is en blijft een groene woongemeente waar ruimte is voor iedereen. Wethouder Kees van der Zwet daarover: "We zijn trots op onze voorzieningen en willen die behouden. Op die manier blijven we een florerende gemeente waar het goed wonen, recreëren en ondernemen is. Onze inspanningen moeten hieraan bijdragen. We hebben bestaande inspanningen op het gebied van economie en toerisme tegen het licht gehouden en geïnventariseerd wat we aanvullend kunnen doen en met wie. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente meer zal gaan doen. Specifiek zetten we in op het verhogen van de kwaliteit van gastheerschap, het vergroten van de aantrekkelijkheid van het dorp en investeren in betere samenwerking. Het betreft hier een voorstel aan de raad tot het vaststellen van een uitvoeringsagenda Economie en Toerisme."

Het gemeentebestuur wil onder andere investeren op het gebied van een aantrekkelijke dorp voor bezoekers en inwoners. Van der Zwet zegt dat de gemeente in dit kader onder andere een nieuw convenant met Stichting Lisse Marketing wil sluiten, waarin gerichte afspraken worden gemaakt over promotie, gastheerschap en samenwerking in het centrum. "We willen ook - naast de regionale inspanningen via Flower Science Tourism - het bollentoerisme door vermenging van agrarische en toeristische activiteiten versterken. Verder beleid ontwikkelen op verblijfsrecreatie, waarbij verkend wordt welke vraag er is naar meer overnachtingsmogelijkheden en hoe deze gefaciliteerd kan worden. Hierin wordt ook de vraag naar camper- en kampeerplaatsen meegenomen. De gemeente zal een intensieve samenwerking opzetten in de vorm van een toeristisch platform waarbinnen wordt overlegd met ondernemers en andere initiatiefnemers."

Leegstand heeft aandacht van de gemeente

Wanneer de raad deze agenda in de vergadering op 20 juni vaststelt, zal het college uitvoering van verschillende onderdelen gaan programmeren en hier budget voor vragen aan de raad. Een planning hiervoor wordt in de zomer van 2019 opgesteld en in de tweede helft van het jaar aan de raad aangeboden.

Verschillende opgaven zijn reeds belegd in regionale samenwerkingsverbanden. Lisse heeft dan ook als uitgangspunt dat het regionaal doet wat kan, en lokaal doet wat moet.

"Daarnaast wordt Lisse geconfronteerd met lokale effecten van bovenlokale ontwikkelingen. Hierop kan de gemeente niet eigenhandig een antwoord geven, en in verschillende gevallen zelfs niet in nauwe samenwerking met lokale partijen. Denk bijvoorbeeld aan veranderend consumentengedrag. Een afweging tussen voorgenomen inspanningen enerzijds en de mogelijkheid om een significant effect teweeg te brengen anderzijds is dan ook noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor het op ons nemen van een rol in een primair privaat vraagstuk zoals bijvoorbeeld leegstand."

Nieuwe huurovereenkomst voor cultuurhuis Floralis in beeld

Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Er wordt gewerkt aan een nieuwe huurovereenkomst tussen de gemeente en Kluft B.V., in afstemming met Stichting Bescal, de beheerder/exploitant van Floralis.

Tekst en foto: Arie in 't Veld

De gemeente heeft de afgelopen periode meerdere gesprekken gevoerd met Kluft en Bescal over het gebruik van Floralis en de afspraken die gemaakt zijn met partijen betreffende de exploitatie en het beheer van Floralis. Alle partijen hebben geconstateerd, na ingebruikname van het pand, dat bepaalde artikelen in de huidige overeenkomst leiden tot interpretatieverschillen en niet goed uitvoerbare situaties. Opzeggen van de huidige huurovereenkomst biedt de mogelijkheid om onder andere voorwaarden te komen tot een nieuwe huurovereenkomst tussen de gemeente en Kluft voor de bedrijfsruimte in Floralis. De huurovereenkomst tussen de gemeente en Kluft is ingegaan per 1 juni 2015. Om te komen tot een nieuwe huurovereenkomst met andere voorwaarden dient de huidige opgezegd te worden. Dat betekent, gelet op de opzegtermijn van één jaar, dat de huurovereenkomst daadwerkelijk wordt beëindigd met ingang van 1 juni 2020.

Wethouder Jolanda Langeveld zegt dat in geval de huurovereenkomst niet zou zijn opgezegd voor afgelopen 1 juni, de huurovereenkomst verlengd zou zijn voor een periode van wederom vijf jaar met de bestaande voorwaarden. "Kluft B.V. heeft aangeven graag te willen blijven huren, zij het onder andere voorwaarden. Het uitgangspunt is dat de nieuwe voorwaarden niet leiden tot (extra) negatieve financiële consequenties voor de gemeente. Om te komen tot een nieuwe huurovereenkomst en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden, dienen partijen in gesprek te gaan. De huidige huurprijs is gerelateerd aan de omzet van de huurder (Kluft B.V.) aangaande het huurobject en bedraagt 15 procent van de bruto jaaromzet van de huurder met een minimum van 80.000 euro (per jaar) en een maximum huurprijs van 120.000 euro (per jaar). De huurinkomsten van Kluft maken deel uit van de exploitatiebegroting van Stichting Bescal. In de afgelopen vijf jaar is de gemiddelde huuropbrengst circa 80.000 euro geweest. De nieuwe huurprijs is afhankelijk van de uitkomsten tussen de verschillende partijen. Het uitgangspunt is dat de nieuwe huurovereenkomst niet leidt tot hogere exploitatielasten voor Floralis." Het streven is om voor 1 oktober overeenstemming te bereiken over de nieuwe huurovereenkomst.


Vlinders en andere insecten in de heemtuin

In de heemtuin zijn diverse insectenhotels te zien. | Foto: pr

LISSE n In de Heemtuin van Lisse staan zondag 16 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur kleurrijke vlinders, maar ook minder kleurrijke insecten centraal. Over deze bijzondere diergroepen is veel informatie te verkrijgen en onder de microscoop veranderen zij ineens van kleine kriebelbeestjes in monstertjes met grijpklauwen en bijtende kaken.

Naast de vele leuke weetjes over insecten en spinnen (een spin is geen insect) zijn natuurlijk ook de imkers present om te vertellen over de honingbijen die in grote volken op de heemtuin leven. Heel anders leven de solitaire bijen, die geen angel hebben om te steken: ze hoeven immers hun volk niet te verdedigen. Het zijn dan ook deze bijen die in de bekende insectenhotels hun eieren leggen. In de heemtuin zijn meerdere insectenhotels te vinden en bij zonnig weer is er grote kans om te zien hoe verschillende soorten insecten hier actief gebruik van maken. In de media wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan de achteruitgang van het aantal insecten. Ook hun verscheidenheid loopt terug. Om de insecten te helpen aan voor hen noodzakelijk voedsel in de vorm van nectar en stuifmeel, kunnen bezoekers tijdens deze themamiddag zogenaamde bloembommetjes maken. Behalve verschillende bloemzaden bevatten deze bommetjes nog een ander bestanddeel: gedroogde meelwormen. Wat het effect daarvan is, wordt duidelijk wanneer u een bloembommetje komt maken. Om de insecten in uw eigen tuin te helpen, worden er stekjes en zaden van inheemse planten verkocht. Voor kinderen is er een natuurspeurtocht, waarbij zij door middel van leuke opdrachten veel te weten kunnen komen over de natuur in de heemtuin. Voor volwassenen is er een leestafel waar het, onder het genot van een kopje thee, aangenaam bladeren is in boeken en tijdschriften. Zoals altijd is de toegang gratis. Bij gunstige wind is de Zemelpoldermolen in bedrijf en open voor bezoek. De heemtuin ligt aan het eind van de Don Boscostraat langs het Heempad. Zie: www.freewebs.com/heemtuinlisse/

De Gele Hoed in De Beukenhof

Foto: pr

Lisse n Stichting De Paraplu organiseert een muzikaal optreden van het Lissese gemengd a-capellakoor De Gele Hoed, onder leiding van dirigente Micheline de Rooy. Bijzonder aan dit koor is dat elke vorm van muzikale begeleiding ontbreekt.

Het zeer afwisselende repertoire varieert tussen wereldmuziek, oude muziek en klassiekers met liedjes uit vele Europese landen, Afrika en Zuid-Amerika. Het gaat over alles wat het leven met zich meebrengt, waaronder vreugde en verdriet. Ook is er Nederlands repertoire en het publiek zalt bij een aantal liedjes vast en zeker zachtjes kunnen meezingen of neuriën.

Het optreden is op zondag 23 juni van 14.00 tot 16.00 uur in De Beukenhof, Eikenlaan 2a. De zaal is open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis.

Thema-avond bij Salvatori

Lisse n In buurthuis Salvatori, Wagenstraat 33, is 20 juni een thema-avond over het zijn van kind van God. Voor de één een zekerheid, voor de ander een zoektocht.

Onder leiding van Mariët Baaij en Wim Verkerk wordt dieper ingegaan op wie ben ik eigenlijk en hoe kijkt God naar mij. Deze avond is een aftrap van meer themabijeenkomsten die na de zomer in het buurthuis gaan plaatsvinden. Verschillende bijbelse aspecten zullen op deze avonden verder worden uitgediept. Ben je gelovig, minder gelovig of niet-gelovig: voel je zeer welkom. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en het inhoudelijke gedeelte start om 20.00 uur. Na afloop, rond 21.00 uur, is er ruimte om met elkaar na te praten. De bijeenkomst eindigt om 21.30 uur.

Grimbergen doneert aan bieb

Lisse n Wat een verrassing van Grimbergen Boeken uit Lisse. In het kader van de leesbevorderingscampagne 'Geef een prentenboek cadeau' hebben haar klanten 34 exemplaren van Kikker is Kikker gedoneerd aan de VoorleesExpress Bollenstreek.

Dinsdag 4 juni mocht Elvira Vis (projectleider van de VoorleesExpress) de boeken in ontvangst nemen van Pauline Goudemans (eigenaresse Boekhandel Grimbergen). De deelnemende VoorleesExpress-gezinnen in Lisse worden hier ontzettend blij mee gemaakt. Bibliotheek Bollenstreek bedankt Boekhandel Grimbergen en haar klanten met deze mooie donatie.

'Bij het dansen viel mijn oog meteen op Fransje'

Het echtpaar Elderbroek-van Essen met locoburgemeester Anne de Jong. | Foto: Annemiek Cornelissen

n Echtpaar Elderbroek-van Essen 60 jaar getrouwd

Hillegom n Knus zitten ze op de bank in hun gezellige woning aan de Clusiushof in afwachting van locoburgemeester Anne de Jong. Fransje - haar echte naam is Francisca - (82) en Klaas (84) Elderbroek-van Essen; dinsdag 3 juni vierden zij het feit dat ze zestig jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt.

Door Annemiek Cornelissen

Klokslag 16.00 uur gaat de bel en komt De Jong binnenwandelen met een prachtig boeket bloemen. Klaas is een Hillegommer en zijn bruid is geboren in Voorthuizen. Dat is niet echt naast de deur. Toch liepen ze elkaar tegen het lijf op een dansavond in Zwanenburg, waar Fransje danste. Op een gegeven moment waren er mannen te kort en zoals dat vroeger ging werden er dan mannen uit andere plaatsen gehaald om in te vallen. Aan gangmaker Klaas de eer, die samen met zijn vriend Albert Buurman de dansschoenen aantrok.

Goed plan

Klaas' oog viel meteen op Fransje, die als doktersassistente werkte in Zwanenburg en bij haar zus woonde. Ze werd op deze avond vergezeld door haar vriendin Jopie, ook een mooie dame, en de mannen hadden meteen een goed plan. Ze besloten het tweetal naar huis te brengen en de dames gingen mee. Dat was het begin van de verkering tussen Fransje en Klaas. Na anderhalf jaar besloten ze te gaan trouwen.

'We missen de tuin'

Ze trouwden in Barneveld, omdat Voorthuizen daaronder viel. Het kersverse bruidspaar verhuisde naar de Lapinenburgstraat in Hillegom, waar ze jarenlang met heel veel plezier hebben gewoond. Totdat ze verhuisden naar de Clusiushof, op een mooie stek, waar ze uitkijken op de Lapinenburgstraat. Dat was een van de voorwaarden van het bruidspaar. Wel missen ze de tuin, die ze hadden in hun vorige straat.

Gezellig samenzijn

Feest gaan ze niet echt vieren, omdat de gezondheid van de bruid dat niet toe laat, maar er is een gezellig samenzijn geweest met hun drie kinderen, twee dochters en een zoon, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Het derde achterkleinkind is onderweg en daar kijken oma en opa erg naar uit: "We kunnen niet wachten totdat het zo ver is!"

VVD Lisse wil meer weten over functioneren GOM

LISSE n De VVD-fractie in Lisse wil meer weten over het functioneren van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en heeft daarover schriftelijk vragen gesteld aan het college.

Door Arie in 't Veld

"De laatste maanden zijn er kritische geluiden ontstaan vanuit de gemeenteraad van Teylingen, alsmede vanuit een deel van de sector zelf. Zo stelt men onder andere dat er een bedrijventerrein en een villawijk worden opgezet op een perceel van eersteklas goed ontsloten bollenlandschap. Verder dat medewerking wordt verleend aan de bouw van 600 GOM-villa's in het buitengebied, alles onder het mom van behoud van de Bollenstreek. Hierbij worden gebouwen van voormalige exporteurs gesloopt, die goed onderhouden zijn en voorzien zijn van moderne klimaatcellen. Deze kapitaalvernietigende projecten zouden volgens de bezwaarmakers deels bekostigd worden door de bouw van GOM-woningen. Na zo'n operatie zou echter uiteindelijk slechts een stukje land overblijven van hooguit 1,5 hectare, wat ook nog eens omsloten is door GOM-villa's. Er wordt voor gepleit de plannen van de GOM kritisch te toetsen en te bezien of dit écht in het belang is van de bollenteelt in de streek."

De fractie vraagt onder andere of het college bekend is met bovenstaande ontstane kritische geluiden en de resultaten hieruit en wat de reactie van het college hier op is. De fractie vraagt ook of het college het met de VVD eens is dat de GOM met haar herstructureringsactiviteiten op de goede weg is en trots kan zijn op de resultaten tot nu toe. Maar ook of het college het met de VVD-fractie eens dat het zorgwekkend is dat de ontstane kritische geluiden het draagvlak van de herstructurering door de GOM dreigen te ondermijnen. Volgens de fractie is veel gestoeld op onwetendheid in de diverse gemeenteraden over wat de GOM doet. "Deelt u dan ook onze mening dat het van belang is draagvlak te behouden c.q. terug te winnen voor de werkzaamheden van de GOM onder de bollentelers zelf en hiertoe met hen verder in gesprek te gaan en argumenten (opnieuw) te wisselen?", aldus de VVD-fractie in haar vragen.

Aanschuiven bij de Tafel van WelzijnsKompas

Lisse n De Tafel van WelzijnsKompas is iedere maandag in juni weer aanwezig in de bibliotheek van Lisse. Iedereen is welkom van 15.00 tot 16.30 uur met vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligerswerk, zelfstandig wonen of sociale contacten.

Aanschuiven bij de Tafel van WelzijnsKompas is geheel kosteloos. Je kunt een test doen om te ontdekken welk vrijwilligerswerk bij je past. Of een afspraak maken voor een adviesgesprek met een van de adviseurs van WelzijnsKompas. Maandag 17 juni is Atletiekvereniging de Spartaan aanwezig, een bruisende vereniging met ongeveer 800 leden en meer dan 250 vrijwilligers. Zij gaan graag in gesprek met mensen die een bijdrage willen leveren, er zijn altijd taken en functies die opgevuld kunnen worden. Bijvoorbeeld in de kantine, als jurylid, klaarzetten van materialen, schoonmaak, enz. Mensen kunnen zich ook aanmelden bij: vwcvoorzitter@avdespartaan.nl.

Op 24 juni staat Duofiets Hillegom-Lisse in de spotlights. Wie alvast op zoek wil naar activiteiten of vrijwilligersvacatures kan eens een kijkje nemen op www.vrijetijdbestedinglisse.nl of www.welzijnskompas.nl. Wie liever informatie krijgt tijdens een persoonlijk gesprek, is maandag van harte welkom. Voor meer info en/of vragen, neem contact op met Ingrid van der Ploeg van WelzijnsKompas Hillegom, (0252) 757 100, bereikbaar van 09.00 – 12.30 uur.

Lisse wil met provincie in gesprek over drukte

LISSE n Het college van B en W van Lisse heeft een door burgemeester Lies Spruit ondertekende brief aan de Gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie, de heer Vermeulen, gestuurd. Hierin geeft de gemeente aan dat ze graag met de provincie in gesprek gaat om oplossingen te zoeken voor de ondervonden overlast in de Keukenhoftijd.

Door Arie in 't Veld

Uit de media bleek met name rond Pasen dat er topdrukte was die de regio in zijn greep hield. "Als gemeente zijn we trots op de prachtige bloemententoonstelling die onze streek zo uniek en geliefd maak. Echter, niet eerder was de verkeerscongestie zo groot, met alle negatieve gevolgen van dien voor zowel bewoners als bezoekers."

Files op N207

In de brief wordt gesteld dat het college zich ernstige zorgen maakt. "De drukte in de Bollenstreek groeit al jaren en maakt onze streek steeds slechter bereikbaar. De huizenmarkt staat onder druk, het aantal inwoners groeit en het aantal toeristen dat onze streek bezoekt groeit jaarlijks. Het onderscheid tussen het Keukenhofseizoen en daarbuiten is niet meer duidelijk. Dagelijks staan er files richting N207 en vanaf de N207 onze regio in."

Korte termijn

Het college zegt dat de druk op de infrastructuur groter is dan ooit en dat hierover al eerder met diverse stakeholders is gesproken. Een en ander heeft nog niet geleid tot een concreet handelingsperspectief, terwijl de problemen omtrent de bereikbaarheid alleen maar toenemen. "Recentelijk hebben we tevens kennisgenomen van het voornemen van de provincie Noord-Holland namens de stuurgroep Duinpolderweg om een breed bestuurlijk overleg te organiseren, waar mobiliteit een van de geagendeerde onderwerpen is. De gemeente Lisse is blij met dit initiatief en de leiding die de provincie als wegbeheerder inneemt, maar wil daarnaast graag aan de slag met mogelijke oplossingen op korte termijn."

Regisseur bereikbaarheid

In de brief staat ook dat stakeholders zoals Keukenhof, de gemeente Haarlemmermeer en Teylingen in gesprek willen met de provincie Zuid-Holland over de mogelijkheden die op korte termijn te realiseren zijn om de bereikbaarheid te verbeteren. "Wij denken daarbij aan een platform dat vooral naar de strategische en integrale kant van het vraagstuk kijkt en bijvoorbeeld een regisseur bereikbaarheid die alle partijen, belangen en kennis met elkaar verbindt. De focus ligt daarbij vooral op integraal korte- en langetermijnmaatregelen met elkaar afstemmen en verbinden", aldus het college dat er met de brief geen twijfel over doet bestaan dat Lisse actie wil om de verkeersdrukte zo snel mogelijk aan te pakken.

Problemen rond bereikbaarheid nemen toe

Kloppend hart voor Hillegom centrum

Foto: Caroline Spaans

De Hoofdstraat, ooit de slagader in de pleisterplaats Hillegom voor wie op weg was van Haarlem naar Leiden of omgekeerd. Ooit te voet en te paard. Later op de fiets, met de tram, de bus of de auto. Alles en iedereen ging er doorheen, een levendige drukte van jewelste maar gezond was het niet. Links en rechts pareltjes van hotels, winkels en woningen. Denk bijvoorbeeld aan het Wapen van Friesland dat onder verdachte omstandigheden afgebrand in het begin van de 70 er jaren in de vorige eeuw. Verdachte omstandigheden omdat er duistere krachten uit de vastgoedwereld achter zouden zitten. Althans, dat waren de hardnekkige geruchten die toen rondzongen. Waar of niet waar? Ondanks grondig onderzoek is deze zaak nooit opgehelderd maar zelfs in de Tweede Kamer werd er over gesproken.

Zoals zo vaak bij stads- en dorpsvernieuwing, ontstaat een gevecht tussen oud en nieuw, tussen stilstand en vooruitgang. De wereld staat immers niet stil maar is continu in beweging. De Hillegomse bevolking groeide snel, waardoor opeenvolgende nieuwe plannen voor vernieuwde herinrichting van de Hoofdstraat volgden. Hillegom ging met de tijd mee.

Plannen, hoe kan het anders, door de een van harte omarmd, door de ander stevig vervloekt. Het centrum van een dorp is nu eenmaal een smeltkroes van uiteenlopende krachten en belangen, van verschillende functies zoals werken, winkelen, wonen, uitgaan en recreëren. In Hillegom is dat niet anders. Dat heb ik aan den lijve ondervonden in de periode 1986 – 1990 toen ik projectwethouder centrum was met vergaande integrale bevoegdheden voor alle aspecten van dorpsvernieuwing in het hele centrumgebied. Die aanpak was hard nodig omdat het oude bestemmingsplan Centrum door bestuurlijke ruzies al 25 jaar niet was aangepast aan de moderne tijd. In de eerste raadsvergadering kreeg ik de vergaande integrale bevoegdheden van de gemeenteraad en in de laatste vergadering van die bestuurlijke periode heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld, Zodoende wisten eindelijk burgers, winkeliers en ondernemers waar ze aan toe waren wat betreft mogelijkheden voor wel of niet uitbreiden en andere rechten en zekerheden. Maar ook wonen in het centrum zoals de Kerkstraatbuurt werd aantrekkelijk gemaakt.

Deze herinneringen kwamen spontaan in mij op tijdens het bestuderen van de nieuwe centrumplannen voor Hillegom die onlangs door wethouder Anne de Jong werden gepresenteerd. Hij heeft een lang traject van planvorming en onderhandeling met direct betrokken partijen achter de rug waarin de belangen niet alleen groot maar ook zeer uiteenlopend zijn. Dan is het niet eenvoudig compromissen te sluiten. Maar het is hem en de betrokken partijen gelukt. Het resultaat mag er zijn: ingrijpende vernieuwingen in het centrum van Hillegom bij een krimpende behoefte aan winkeloppervlak en goed ingespeeld op onvermijdelijke ontwikkelingen. Hij heeft een goede balans gevonden tussen wonen, winkelen en recreëren. De bibliotheek in het centrum, een verbinding tussen de twee gerestaureerde parken (Hoftuin en van Nispenpark), lelijke aangezichten opgepoetst en wonen in het centrum aantrekkelijker gemaakt. Een nieuw centrum als prettig verblijfsgebied gecreëerd, voor veel meer dan alleen winkelen.

Het centrum krijgt weer een kloppend hart met pareltjes die stralen. Precies wat Hillegom nodig heeft.

Grand Slam in de zomer

Hillegom n Ook deze zomer houdt de Hillegomse Bridgeclub weer een tiental bridgedrives op de dinsdagmiddag.

Vanaf dinsdag 2 juli tot en met 3 september zijn bridgeliefhebbers welkom in het KWJ-gebouw aan de Weerensteinstraat 15. De kaarten gaan op tafel om 13.30 uur.

Er is een vrije inloop om in te schrijven tot uiterlijk 13.15 uur. Vooraf inschrijven via de mail naar Ineke en Henk Seijsener: seijsener102@ziggo.nl.
Inschrijven kost 3 euro per persoon.

Afhankelijk van het aantal deelnemers worden iedere middag een of twee prijzen per speellijn uitgereikt.

Workshop patchwork in De Beukenhof

Lisse n In het kader van het zomerprogramma van Stichting De Paraplu geven Anneke van Duivenbooden en Diny van der Zwet een workshop 'patchwork', een bijzondere naaldtechniek. Het werkobject is een decoratieve bloem voor in een vaasje of voor op een wenskaart. Er is een ruime keuze in mooie lapjes, maar deelnemers mogen ook eigen materiaal gebruiken. In ieder geval graag eigen naaispullen, waaronder rijggaren en garen in een neutrale kleur (grijs of ecru), meenemen. De workshop is op dinsdag 25 juni van 14.00 tot 16.00 uur in De Beukenhof, Eikenlaan 2a. Deelname is gratis, inclusief een kopje koffie of thee. Graag voor zondag 23 juni aanmelden bij Lia van der Westen, tel. 414927 of e-mail: liavdw@gmail.com of Marga Smakman, tel. 0615870381 of e-mail: margakeess@gmail.com.

nieuws/column

n Eilandraad Bonaire bezoekt gemeente Lisse

Een delegatie van de eilandraad van Bonaire bracht een bezoek aan Lisse. | Foto: Sven van der Vlugt Foto: Sven van der Vlugt

LISSE n Een delegatie van eilandbestuurders uit Bonaire bezoekt jaarlijks het VNG-congres en sluit de komst naar Nederland af met een bezoek aan een gemeente waarmee ze zich verbonden voelen. Lisse is de tweede gemeente die door de delegatie uit Bonaire werd bezocht. Het werd een bijzondere ontmoeting op 5 juni.

Verbindende factor vormde de betekenis van het toerisme voor de bewoners en de lokale economie. De eilandraadsleden werden ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis door Lies Spruit, het college en een vertegenwoordiging van de gemeenteraad. De gasten en de leden van de raad en het college wisselden ervaringen uit over de inrichting van het politiek bestuur, participatie en over gezondheid, armoede, onderwijs en werkgelegenheid.

Een bezoek aan het Landgoed Keukenhof kon natuurlijk niet ontbreken aan het programma. In het Koetshuis op het Landgoed werden de gasten verwelkomd door Bart Siemerink, directeur van Keukenhof. Hij nam de gasten mee in de ontwikkeling en groei van Keukenhof door de jaren heen. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door Kasteel Keukenhof.

Bonaire is - net als Sint Eustatius en Saba - een bijzondere gemeente van Nederland. Deze eilanden, samen Caribisch Nederland genoemd, zijn niet bij een bestaande of nieuwe provincie ingedeeld.

Foto: pr

Lisse n Afgelopen week vond in Lisse de avondvierdaagse plaats. Hoewel de weersvoorspellingen niet veel goeds lieten zien, kon gelukkig elke dag gelopen worden.

Tijdens de route op woensdag kwamen de lopers iets tegen wat niet elk jaar gebeurt, namelijk een muziekvereniging halverwege de route. Dat op vrijdag tijdens het inhalen de Pretnoten optreden is een vast gegeven, maar een jeugdorkest op woensdag was nieuw. Het bleek te gaan om Jong Da Capo, de jeugdafdeling van Da Capo uit Lisse, die de lopers een muzikale boost wilde geven voor de laatste loodjes. Voor velen een welkome verrassing en er werd dan ook volop gekeken en geluisterd, vooral door klasgenoten van de spelende jeugdleden. Na afloop was men het erover eens dat dit voor herhaling vatbaar is.

Hillegom n Vier zaterdagochtenden heeft de jeugd van S.V. Hillegom meegewerkt aan de actie 'Hillegom Schoon 2019'.

Nadat de meisjes en jongens van de O10-, O11-, O12- en O13-junioren informatie van Willem Schniedewind van De Meerlanden kregen, ging de schoonmaakklus van start. Na het uitreiken van hesjes, grijpertjes en een grote rol vuilniszakken vertrokken de groepen naar de verschillende locaties. De meisjes en jongens waren vooral verbaasd over de grote hoeveelheid rommel langs de weg. In het centrum kreeg de groep een ijsje van Pierre. De volle vuilniszakken werden langs de kant gezet en opgehaald door Schniedewind.

Lisse n De turnsters van gymnastiekvereniging Fit uit Lisse hebben zich opnieuw in de prijzen gesprongen bij het NK Groepsspringen. In Bergen op Zoom werden zij tweevoudig Nederlands Kampioen bij het groepsspringen niveau C. Ook sleepten zij tweemaal een zilveren beker in de wacht. Lonneke Haveman, Jennifer Wijnhout, Bo Struive, Elisa Bierman, Zahra Bierman, Benthe Amundsen, Nicky Reitsma en Lusa Kaak haalden de grootste zegen op mini-trampoline/pegasus. De jury beloonde hun oefening met 20.55 punten, ruim 3 punten hoger dan de nummer twee.

Lees verder op www.lissernieuws.nl

Regio n Raadslid Wally Rodenburg (Noordwijk) zoekt inwoners met een Japanse Duizendknoop of Berenklauw voor een bestrijdingsexperiment.

Beide platen zorgen voor schade en zijn moeilijk te bestrijden. Samen met hovenier Bob Immerzeel is Rodenburg op het idee gekomen van elektrocuteren en ze zoeken nu proeflocaties. De beste methode is momenteel: uitgraven en afvoeren, maar dat is duur. Zowel de hovenier als een ontwikkelaar van de machines is geïnteresseerd in een locatie waar zo'n proef zou kunnen worden uitgevoerd. Belangstellenden kunnen zich melden via: wally@nzlokaal.nl.

week in beeld

Hillegomse geschiedenis: zoeken met een lichtje

De Holkamer op Kwekerij Veelzorg. | Foto Jacolien van der Valk.

Stichting Vrienden van Oud Hillegom wordt soms wel de bewaker van de Hillegomse geschiedenis genoemd. De stichting wordt geheel gerund door vrijwilligers binnen 12 werkgroepen. Een daarvan is de werkgroep Monumenten. Een aantal van de zichtbare activiteiten van de stichting hebben hun oorsprong in de inspanningen van de werkgroep Monumenten. Die leiden vaak tot herbestemming van historische elementen in, aan, of op een pand die de moeite van het bewaren waard zijn. Soms kunnen die elementen binnen het dorp een nieuwe bestemming vinden waardoor het verhaal erachter verteld kan blijven worden. Ook niet-formele historische elementen kunnen dankzij een herbestemming hun verhaal blijven vertellen. Zo werden de Monumenten-vrijwilligers door de gemeente uitgenodigd om in de vroegere Hilmare school aan de Oranjelaan te kijken of er elementen in het gebouw waren die de moeite waard waren om te bewaren, voordat het gebouw gesloopt werd. De Hilmare school ontstond overigens uit de Marijkeschool zoals het gebouw eerst heette en de vroegere Rembrandtschool die eerst op de Abellalaan zetelde, waar nu De Toermalijn school is.

Binnen het gebouw zijn hanglampen uit de schoolklassen gehaald die met hun industriële uitstraling perfect passen in de Holkamer van de stichting op Kwekerij Veelzorg aan de Stationsweg 131. Deze voormalige bollenschuur waarin hyacinten werden vermeerderd is prachtig omgetoverd tot een werkkamer en tentoonstellingsruimte, maar wie naar boven kijkt ziet het originele houten bollenschuurplafond waardoor origineel zand vanaf de zolder doorheen komt. Op de zolder werden vroeger de uitgeholde hyacinten op platte dragers in rekken gelegd om daar kleine bolletjes te vormen aan de randen van de uitholling. Omdat het dak "vrij van isolatie" is, was er voldoende gelegenheid om de lucht door de rekken te laten spelen en mocht dat niet voldoende zijn, dan waren er nog houten ventilatieschachten in te schakelen.

De werkgroep Monumenten is door verschillende oorzaken helaas nogal uitgedund en daarom zijn we naarstig op zoek naar vrijwilligers die graag een rol willen spelen op het gebied van monumentale panden in Hillegom. Bent u een bouwkundig specialist? Dan bent u een mooie aanwinst voor de werkgroep. Hebt u helemaal geen bouwkundige ervaring maar bent u wel enthousiast? Ook dan gaan we graag met ons in gesprek. De bestaande werkgroep-leden zijn gretig om de werkgroep op volle sterkte te hebben, onder meer om in het aankomende najaar op zoek te gaan in Hillegom naar markante panden die genomineerd kunnen worden voor de Vrienden-oorkonde welke de stichting jaarlijks uitreikt aan eigenaren van panden die ervoor gezorgd hebben dat die panden op een historisch verantwoorde wijze in stand gehouden of gerestaureerd zijn. Man of vrouw, oud of jong, iedereen kan bij de Vrienden een leuke bezigheid vinden die aansluit bij de eigen talenten!

Wilt u ook het Hillegomse verleden herbeleven? Iedere dinsdag van 19.30-21.30 uur en iedere eerste dinsdag van de maand van 13.30-16.00 uur houden de Vrienden open huis. Onze vrijwilligers heten u van harte welkom. En bent u er, kijkt u dan eens omhoog in de Holkamer naar het originele plafond en de mooie hanglampen uit de Marijkeschool.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties, Sporen van vroeger, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

Coiffures Gilbert al dertig jaar een begrip in Lisse en omgeving

Gilbert met een deel van zijn team in de vestiging te Lisse. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

LISSE n Coiffures Gilbert is echt een begrip in Lisse en omgeving. Het is dit jaar dertig jaar geleden dat Gilbert Lefeber samen met zijn moeder de kapsalon opende in winkelcentrum De Poelmarkt, Vivaldistraat 5. En dat moet natuurlijk worden gevierd met leuke acties voor de klanten.

Door Esther Akerboom

Gilbert had net zijn papieren gehaald toen zijn moeder met het idee kwam om samen een salon te openen in Alphen aan den Rijn. Een half jaar later kwam de salon in Lisse erbij. Sinds acht jaar is Gilbert de enige eigenaar. Dat een zaak zo lang bestaat is best bijzonder te noemen. Maar volgens Gilbert, die blij is met zijn twee goed lopende zaken die hij uitstekend kan combineren met zijn gezinsleven, heeft dat diverse redenen. Zo wordt er gewerkt met een vast team. "We begonnen dertig jaar geleden met drie medewerkers en inmiddels zijn dat er veertien. Op zaterdag werken er acht in Lisse. Het is een team waarmee we kunnen lezen en schrijven. Een van hen werkt hier al vijfentwintig jaar. Het team voelt als een familie", vertelt Gilbert.

Omdat het kappersvak in deze tijd, in tegenstelling tot vroeger toen het vaak 'even snel knippen' was, op perfectie en vakmanschap is gericht, krijgt het team elke maand training om op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken en trends. Hierbij wordt gewerkt met de hoogwaardige producten van Redken, het enige merk dat wordt gebruikt in de salon. Maar die nieuwste trends worden niet klakkeloos toegepast. "Wij geloven in trends, maar deze moeten wel op maat worden gemaakt. Wij gaan voor een persoonlijke benadering: wat voor type mens is deze klant, wat wil hij of zij uitstralen? Deze benadering is nooit veranderd. Alleen had je vroeger vier kapsels per seizoen, nu kan alles en we kijken goed wat past en waar iemand zich zelfverzekerd door voelt. Een van de nieuwste trends en onze specialisatie is balayage, waarbij het haar een kleurverloop van donker naar licht krijgt, zonder dat je de overgangen ziet."

De klantenkring van Coiffures Gilbert beperkt zich niet alleen tot Lisse, want vanuit de wijde omtrek weet men de salon te vinden. "Omdat we actief zijn geweest in wedstrijden en demonstraties geven, zijn we bekend geworden in de wijde omgeving. Vroeger kwamen de klanten vooral uit Lisse. Mensen bezochten ons wekelijks voor wassen en watergolven en we zetten regelmatig een permanentje. Tegenwoordig draait het meer om kleur en zijn het vooral mensen die er tijd en geld voor over hebben om een trendy kapsel te hebben, dat een week of vijf goed blijft zitten."

Om het jubileum te vieren zijn er het gehele jaar leuke acties. Zo krijgen vaders in het kader van Vaderdag deze maand 30 procent korting indien ze samen met hun kind een afspraak maken. De acties van de rest van het jaar zijn te vinden op www.coiffuresgilbert.nl.

Jeugdtheaterschool Flores doet mee aan 5RoeFestival

Lisse n De Productieklas van Jeugdtheaterschool Flores speelt op zondag 16 juni de voorstelling '16 jaar en ouder' op het 5RoeFestival in Noordwijkerhout. Dit jaarlijkse theaterfestival biedt jonge spelers in Zuid-Holland een podium om hun talent te laten zien en zich te meten met anderen.

De jeugdtheaterschool uit Lisse heeft op eerdere edities prijzen gewonnen voor Beste Acteur, Beste Actrice en Beste Regie en doet dit jaar voor de zesde keer mee. Het 5RoeFestival vindt plaats in de theaterzaal van het Teylingen College (Langelaan 1, Noordwijkerhout). Initiatiefnemer Sjef van Leeuwen: "Het festival is met de 8e editie nog steeds springlevend. Er is veel jong talent dat op een hoog niveau theater maakt. Het 5RoeFestival is er om jongeren de ruimte te geven om voor een groot publiek te laten zien wat ze allemaal in huis hebben. Elk jaar brengen de deelnemers de stukken met veel enthousiasme en creativiteit."

Naast '16 jaar en ouder' spelen er nog voorstellingen van theatergroepen uit Noordwijkerhout, Den Haag, Delft en Voorburg. Een jury, bestaande uit Rosa Mee (actrice), Jessica Zeylmaker (actrice) en Loek de Bakker (theatermaker) beoordeelt de spelers en reikt de prijzen uit.

'16 jaar en ouder' is een fysieke theatervoorstelling over opgroeien. Wie was je, wie ben je en wie wil je worden? Iets zorgt ervoor dat we groeien. Het gaat enorm snel. We veranderen. In hoeverre heb je je identiteit zelf in de hand en in hoeverre bepaalt je omgeving wie je bent? De spelers doken in hun oude dagboeken en gingen op zoek naar zichzelf. Van kind, tot puber, tot jongvolwassene. De Productieklas speelt ieder seizoen een nieuwe voorstelling die de jongeren samen met een professioneel regisseur van Flores maken. De jongeren speelden '16 jaar en ouder' al eerder in De Greef in Lisse. Kijk voor meer informatie over het 5RoeFestival en kaartverkoop op www.5roefestival.nl. Meer informatie over Jeugdtheaterschool Flores is te vinden op www.jtsflores.nl.

Schoolkorfbaltoernooi van SDO zeer geslaagd

Foto: pr

Hillegom n SDO Korfbal organiseerde vorige week het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 tot en met 8 van de Hillegomse basisscholen. Voor de kinderen van groep 1 en 2 was een spellencircuit uitgezet.

De teams van bs de Giraf 3a, 4b en 5a bleken de poulewinnaars. De poulewinnaars Jozef 7 en Leerwinkel 7/8 kregen hun prijs uitgereikt door de wethouder van Sport, Fred van Trigt. Alle 100 kinderen die meegedaan hebben aan het toernooi kregen ook een tasje mee als aandenken met iets te drinken, eten en een leuke gadget.

SDO Korfbal kan weer terugkijken op een geslaagd toernooi. Tot en met donderdag 20 juni kan er nog meegetraind worden met de jeugdteams om te kijken of korfbal een leuk genoeg is om écht te doen. Dinsdag en donderdag van 18.30 tot 19.30 uur voor de kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Tot en met zaterdag 29 juni kunnen de kinderen tot 7 jaar meedoen aan de Kangoeroetraining van 10.30 tot 11.30 uur. Kijk voor meer info op: www.sdokorfbal.nl.

Eindelijk Beatles monument voor 'vergeten' optreden

Het monument in Hillegom. | Bewerking foto: Tony Whelan.

Hillegom n Onder grote belangstelling is zaterdag 8 juni het Beatles Treslong Monument onthuld door Marga van Praag, wethouder Karin Hoekstra en mede-initiator Johan van Buren. Oud-presentatrice Van Praag haalde herinneringen op aan het opreden van de legendarische band in 1964 waar zij een van de 150 VARA-genodigden was in Treslong.

Van Praag kan zich dit optreden nog goed herinneren. "Ik was destijds 17 jaar en gek van the Beatles en ik was onwijs blij dat ik erbij mocht zijn. Het was wel wat rommelig en het publiek begon al snel te dansen en bij de laatste nummers bleef er bijna niemand meer op de tribune zitten. Maar wel onwijs leuk".

Kunstenaar Nicolas Dings won bijna vier jaar geleden de ontwerpwedstrijd die door gemeente en Stichting Beatles Treslong Monument Hillegom was uitgeschreven. Eind vorig jaar gaf de stichting opdracht aan Dings om de opdracht uit te voeren. Dings werkte daarbij samen met Segno d'Arte uit Groot-Ammers om het monument te vervaardigen.

Terwijl velen denken dat the Beatles alleen in het Noord Hollandse Blokker hebben opgetreden, was het allereerste optreden in Nederland toch echt in Treslong Hillegom. Toen het 50 jarig jubileum in juni 2014 werd gevierd ontstond er in Hillegom toch weer een beetje Beatles koorts. Een prachtige tentoonstelling in het inmiddels gesloten Ford museum. Een aantal fraaie optredens in De Nachtegaal in Lisse. Het verboden BeatlesBollenstreekbier, bonbons van Pierre en de doop van de She Loves you tulp. Maar een ding ontbrak: een monument dat laat zien dat de beroemdste popgroep toch echt hun eerste optreden hadden in Hillegom.

Vier Beatlesfans Klaas Slootweg, Hans van Schie, Johan van Buren en Frans van der Riet bedachten een plan en meldden zich bij de gemeente Hillegom. Voormalig wethouder Gerrit Kleijheeg reageerde enthousiast en wilde graag meewerken. Het monument van bijna 4 meter hoog en 5 meter breed is uit plaatstaal gesneden en deels in elkaar gelast en heeft een prominente plek in het vernieuwde Burgemeester Van Nispenpark.

Naast historische- heeft het monument ook zeker toeristische waarde. Doordat het op plek nabij het centrum staat is de verwachting dat belangstellenden er ook voor kiezen een bezoek brengen aan middenstand en horeca.

Buurtwerk in de buurt

Lisse/Hillegom n WelzijnsKompas zet zich in voor zorg en welzijn in de buurt, dicht bij de mensen. Met het team buurtwerk willen zij bijdragen aan het welzijn van buurtbewoners én de sociale kwaliteit van buurten.

Team Buurtwerk gaat 'erop af'. De afgelopen maanden zijn zij actief geweest in Maartensheem in Hillegom, waar veel buurtgenoten elkaar hebben ontmoet en wensen en dromen zijn gedeeld aan de dialoogtafel. Momenteel zijn ze met samenwerkingspartners aan het uitzoeken hoe deze ideeën gerealiseerd kunnen worden. De komende drie maanden zijn zij aanwezig in Lisse in en rond Het Havengebouw. "We zijn al in gesprek met een aantal actieve buurtbewoners die in dit mooie nieuwe complex wonen en zich willen inzetten voor de buurt. Samen met hen willen we in gesprek gaan met alle bewoners. We verzamelen signalen en ontdekken welke talenten in de buurt ingezet kunnen worden om de buurt in en om het Havengebouw in Lisse nog mooier te maken," laat het team weten.

Het is natuurlijk ook mogelijk vragen over de buurt en/of persoonlijke vragen op het gebied van welzijn te stellen. "Durf op ons af te stappen, wees welkom, deel ervaringen, drink een kopje koffie en denk mee! Wij zijn te herkennen aan onze blauwe WelzijnsKompas-jasjes," aldus het team. Welzijnskompas neemt een buurtkoffer mee met onder meer een 'Ken je buurt'-spel, vragenlijsten en gesprekskaarten om de behoefte en talenten van de buurt goed in kaart te brengen. Iedereen die al ideeën en/of vragen heeft kan contact opnemen via buurtwerker Johanna Cloo, j.cloo@welzijnskompas.nl, 06- 45341569 of 0252-757100 tussen 9.00 en 12.30 uur.

Uitreiking scholenpakket jonge mantelzorgers

Hillegom n Voor de eerste keer is een landelijke week van de jonge mantelzorger gehouden. Deze vond plaats van 3 tot en met 9 juni. Het doel van deze week is (h)erkenning voor jonge mantelzorgers. Dit zijn kinderen en jongeren tot en met 23 jaar, die opgroeien met de zorg voor en om een familielid die langdurig ziek is, een beperking heeft of verslaafd is.

Ook in Hillegom is meegedaan aan de week van de jonge mantelzorger. En wel op een zo praktisch mogelijk manier. In afstemming met enkele basisscholen heeft WelzijnsKompas concrete tools met betrekking tot jonge mantelzorgers ontwikkeld en verzameld. Het scholenpakket jonge mantelzorgers kan door intern begeleiders, meesters en juffen op basisscholen direct ingezet worden in de klas en in kind gesprekken. Woensdag 5 juni werd het eerste scholenpakket uitgereikt in Hillegom. Intern begeleidster Esther Kasbergen, van De Toermalijn heeft het scholenpakket in ontvangst genomen.

'Opgelucht staat netjes'

Het scholenpakket bestaat uit een doe-boek voor kinderen, een aangepast jenga-spel met vragen erop, een signaleringskaart voor docenten, het dobbelspel 'opgelucht staat netjes', informatie over ondersteuningsaanbod in de regio en een usb stick waarop allerlei informatie en tools zijn verzameld, zodat scholen zelf kunnen inzetten wat bij hen past.


Samen koken

Lisse n Bij Stichting Kooksaam geeft Esma Mejdoubi-Plessius zaterdag 22 juni een kookworkshop.

Tijdens de workshop laat de voedingsdeskundige zien, dat gezond koken niet moeilijk of ingewikkeld is en maakt ze een driegangendiner. Het voorgerecht en het hoofdgerecht bestaan uit drie verschillende gerechten zodat deelnemers geïnspireerd naar huis gaan. De recepten worden na de kookworkshop via de mail toegestuurd.

Ook is er een uitleg over koolhydraten, eiwitten en vetten.

Groei en Bloei bezoekt imkerij

HILLEGOM n Meinhard van de Reep beheert in de omgeving van Hillegom een twintigtal bijenvolken, met zomers ongeveer een miljoen bijen. Aan de Weerlanerpolder heeft hij een bijenstal. Groei en Bloei afdeling Bollenstreek brengt de imker op 27 juni om 14.00 uur een bezoek. Hij vertelt dan alles over het leven van de bij. Vóór 19 juni opgeven bij Annie Eversdijk, mail naar annie@evweb.nl. Verzamelen bij: Imkerij Weerlanerpolder, Oude Weerlaan 35A, Hillegom.

'Welkom' maakt reis door de tijd

Zeemanskoor De Torren omlijst de Hollandse markt in Lisse. | Foto: pr

LISSE n Peter en Rachell van der Veek presenteren zaterdag 15 en zondag 16 juni de zesde editie van hun theatershow met Danscentrum 'Welkom'. In een reis door de tijd nemen zij belangstellenden mee in verschillende dansstijlen van 1920 tot 2019. Van Charleston tot hedendaagse hiphop.

Door Arie in 't Veld

De leerlingen van 'Welkom' staan centraal in deze wervelende show en variëren in de leeftijd van 5 tot 75 jaar. Meer dan 150 dansers en danseressen doen mee met dit project. Voor sommige is het de eerste keer dat zij op het podium van 't Poelhuys (Vivaldistraat 4) staan. Voor andere is dit waar zij de saamhorigheid van 'Welkom' versterkt voelen. De optredens zijn op zaterdag 15 juni om 19.30 uur, zondag 16 juni om 14.30 uur en om 19.00 uur. Alle optredens zijn inmiddels al een maand uitverkocht.

Hollandse markt

Lisse n Dorpshart Lisse staat zaterdag 15 juni van 10.00 tot 17.00 uur in het teken van Holland.

Op de Heereweg, Berkhoutlaan en Madelief staat een Hollandse markt met typisch Hollandse (streek)producten. Daarnaast zijn er oude ambachten te zien en activiteiten voor kinderen. Kunstenaars uit Lisse, waaronder Anna van den Berg, tekenen portretten. De Hollandse Nieuwe zijn er weer en kunnen dan geproefd worden. Het geheel wordt muzikaal omlijst door shanty's en zeemansliederen. Zeemanskoor De Torren zingt Hollandse klassiekers die passen bij de opening van het haringseizoen. De Bollen Mina's zorgen ook voor een Hollands tintje.

Optimalisatiestudie voor Geestwater

Het gebied Geestwater ziet er over enkele jaren heel anders uit, als de woningbouwplannen doorgaan. | Foto: AihV Foto: A. in 't Veld

LISSE n Het bouwplan Geestwater is nog altijd niet van de grond, maar heel voorzichtig worden nu wel de nodige stappen genomen. Dat blijkt uit het projectboek van de gemeente. Met Woonstichting Stek en belegger/ontwikkelaar Amvest is afgesproken om gezamenlijk onder begeleiding van een extern deskundige de komende drie maanden een optimalisatiestudie te doen. Dit om te komen tot een voor alle partijen haalbaar plan.

Door Arie in 't Veld

Na afronding van deze studie (streven is voor de zomervakantie) nemen de drie partijen een go/no go-beslissing over de gezamenlijke ontwikkeling van het project. Dit kan leiden tot de verkoop aan Amvest of een gezamenlijke Europese aanbesteding met Stek op basis van het flexibel stedenbouwkundig plan indien verkoop aan Amvest niet opportuun blijkt te zijn.

Wanneer Stek en/of Amvest afhaakt, valt de gemeente terug op het eerder ontwikkelde stedenbouwkundig plan. De gemeente ontwikkelt en verkoopt in dat geval zelfstandig de gronden van de gemeente binnen Dever-Zuid en Geestwater aan een ontwikkelaar.

Het project zit momenteel in de initiatieffase. In dat kader wordt een financieel haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarbij alle kosten, opbrengsten en risico's in beeld worden gebracht.

In het huidige concept woonprogramma wordt uitgegaan van 15 procent sociale huurwoningen. In de Regionale Woonagenda wordt echter uitgegaan van 25 procent sociale huurwoningen. De gemeente stelt voor om het huidige percentage sociale huurwoningen te handhaven. Door naast de sociale huurwoningen ook 15 procent goedkope/sociale koopwoningen en 10 procent middenhuurwoningen op te nemen, wordt het aanbod van betaalbare woningen binnen Lisse aanzienlijk vergroot.

Kamperen in de speeltuin

Hillegom n In speeltuin Weerestein is 6 juli weer een kampeernacht.

Deelnemers mogen kamperen met een eigen tent in de speeltuin. Er wordt gezamenlijk gegeten, en gezongen bij het kampvuur en voor de kids is er een zaklantaarntocht en ze mogen schatgraven. De kampeernacht is een jaarlijks evenement in speeltuin Weerestein aan de Michiel de Ruijterstraat 95.

Kinderen die hebben meegedaan hebben het er jaren later nog over en dat is voor de organisatie altijd een mooie pluim op het werk.

Informatie over het evenement: www.kampeernacht.speeltuinweerestein.nl, kaartjes zijn te koop via Eventbrite of via de facebookpagina van de speeltuin.


Bouw een Romeins fort met Minecraft

Hillegom n Voor de jeugd van 9 - 12 jaar met een experimentele inslag en bouwskills is er woensdag 19 juni een workshop bij de bibliotheek.

Aan de Sportlaan 1 kunnen ze zich uitleven van 15.00 tot 17.00 uur met een workshop Bouw een Romeins fort met Minecraft. Minecraft is een spel dat op de computer, Xbox, Playstation of tablet kan worden gespeeld. Creativiteit staat centraal, want er is geen verhaallijn. De deelnemers kunnen van alles zelf gaan bouwen: een dorp, een pretpark of een kasteel.

Voor deze gratis workshop is wel een kaartje nodig. Bestellen kan via: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Els Roes

Els Roes was 2,5 jaar met veel plezier vrijwilliger in de bibliotheek van Voorhout. Momenteel werkt ze als invalkracht bij de Bibliotheek Bollenstreek. Daarnaast houdt ze zich al ruim 25 jaar bezig met het lezen en recenseren van thrillers. Aanvankelijk voor De Telegraaf en nu voor onder andere de thrillerbijlage van Vrij Nederland en op haar blog Thrillers & Zo (www.thrillersenzo). In verband met de Spannende Boekenweken die op 1 juni beginnen, geeft zij hier leestips.

Simone St. James

Gebroken meisjes

Heden en verleden ontmoeten elkaar in de intrigerende thriller Gebroken meisjes van Simone St. James, als op het terrein van een voormalige kostschool in de Amerikaanse staat Vermont een lichaam wordt gevonden. Journaliste Fiona Sheridan stort zich op de zaak in de hoop ook meer te weten te komen over de moord op haar zus, twintig jaar geleden. Haar onderzoek trekt een beerput aan verdrongen leed naar boven met alle gevolgen van dien.

Soraya Vink

Persona

Soraya Vink debuteerde met Persona, waarin rechercheur Elvira Selas terugkeert bij de politie na lang undercover gewerkt te hebben. Met haar collega's werkt ze aan twee moorden die duidelijk door één dader zijn gepleegd. Wat de anderen niet weten, is dat Elvira zich nog steeds onderdompelt in haar undercover bestaan om haar broer te zoeken. Vink slaagt erin de verschillende verhaallijnen overtuigend bij elkaar te brengen in deze psychologische thriller, waarin eens temeer blijkt dat de grens tussen goed en kwaad soms flinterdun is.

Fred Vargas

Een dodelijk venijn

De boeken van de Franse schrijfster Fred Vargas zijn de moeite meer dan waard door hun eigen sfeer, de fijnzinnige humor en de bijzondere personages. De Parijse commissaris Adamsberg behoort daar zeker toe. De slimme, intuïtieve politieman houdt er heel eigen methodes op na als hij een misdaad moet oplossen. In Een dodelijk venijn moet hij alle zeilen bijzetten als in de omgeving van Nîmes drie bejaarde mannen sterven door de beet van een spin, wiens gif normaal gesproken niet dodelijk is.

Collectiespecialist Lydia Verbart:

Samuel Bjørk

De jongen in de sneeuw

Voor fans van de Bridge en the Killing. Het boek is enorm spannend en onderdeel van een serie. Dus wanneer het boek uit is, komt er gelukkig nog een ander deel. Het verhaal gaat over rechercheur Holger Munch en Mia Krüger. Ik verklap verder niets, want het is leuker als het boek spannend blijft.

lokaal/leestips

Pinksterdienst

Afgelopen weekend mocht ik 48 uur de spoeddienst doen. Het was een ongekend gekkenhuis. Het leek alsof alle gezelschapsdieren gezamenlijk hadden afgesproken ziek te worden! Zaterdag hadden mijn vrouw en ik kaarten voor het Beatles concert in Flora. Daarvan had ik gedacht er gewoon gezellig heen te kunnen. Niets bleek minder waar. De gehele avond kwam het ene spoedgeval na het andere. Op een gegeven moment kwam er een labrador uit Hoofddorp die niet meer in de benen kon. Hij was al negen en de eigenaren kwamen met de hele familie. Ze hadden gedacht dat dit wel eens het einde kon zijn. Ze tilden hem uit de auto naar de spreekkamer. De twee kinderen hadden de tranen in de ogen. Ik vroeg wat er gebeurd was. Hij bleek dezelfde dag vroeg in de middag nog gewoon vrolijk uit te zijn geweest. Eenmaal thuis was hij in zijn mand gaan liggen en toen het etenstijd was lukte het hem al niet meer om in de benen te komen; ze hadden het even aangekeken en elk uur nog eens geprobeerd. Maar als hij heel even stond plofte hij weer door de achterbenen. Ik onderzocht hem liggend op tafel. Vreemd genoeg had hij een lichte ondertemperatuur. Hij leek dus in shock. Vervolgens controleerde ik zijn achterbenen, zijn reflexen, zijn knieën, de beide hakken, de zoolkussen, de rug en de tenen. Enigszins verward moest ik constateren dat ik geen afwijkingen kon vinden. Hierna luisterde ik naar het hart en de longen. De laatste klonken goed; het hart had een beetje een lage frequentie. Om die goed te kunnen tellen voelde ik naar de pols: 46 slagen per minuut. Super weinig! Wederom liep ik alle bevindingen na. Het was precies zoals ik het de eerste keer vond. Ik vroeg daarom expliciet hoe het met het uitlaten was gegaan: "Hij was het grootste deel van de wandeling aan de lijn geweest, alleen een stukje op een grasveld mocht ie los." Of hij nog langere tijd ergens gesnuffeld had was mijn wedervraag. "Jazeker, ik moest hem verschillende keren roepen toen hij achter een boom stond te snuffelen!" De combinatie aan informatie maakte de waarschijnlijkheidsdiagnose aannemelijk: de labrador zou wel eens onder invloed van hasj, wiet of medicijnen kunnen zijn. "U zou weleens gelijk kunnen hebben, het was een veldje vlak bij het Spaarne ziekenhuis," zei de man. We besloten dat ik de hond op zou nemen en aan het infuus zou leggen. Drie spoedpatiënten en dik een uur later stond hij al in zijn verwarmde opname hok te kwispelen. Ik kon de eigenaren weer bellen. Even later, tegen middernacht aan, kwam de hele familie binnen en vloog de hond op hen af! De man was nog terug geweest naar het veldje en had lachgaspatronen en lege zakjes wiet gevonden. Dat maakte de verdenking wel zeer aannemelijk. En riep de vraag op waarom mensen dat soort dingen niet opruimen?

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Foto: pexels.com

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1

Zondag 16 juni, 10.00 uur

Voorganger: ds. Marten Knevel

Parkwijk, Parklaan 2

Zondag 16 juni, 10.00 uur

Voorganger: ds. Annelies Molenaar

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 16 juni, 10.30 uur
Spreker: Eric Wegman

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 16 juni, 10.00 uur

Spreker: Lars van Nieuwkoop

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zaterdag 15 juni, 19.00 uur

Celebrant: pastor van Eijk

Zondag 16 juni, 11.00 uur

Celebrant: pastor van Eijk

Koor: Inloopkoor

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 16 juni, 10.00 uur

Celebrant: kapelaan S. Kuik
Assistentie: diaken I. Osseweijer
Koor: Canticum Novum
Extra: koffie/thee na de viering

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering
Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Zaterdag 15 juni, 19.00 uur

Eucharistieviering
Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: Actaea

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 16 juni

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. A.G. van der Heijden

Kerk Prinsessestraat, 19.00 uur

Voorganger: ds. P. Kleingeld

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 16 juni, 10.00 uur

Spreker: Ben van der Kolk

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 16 juni, 10 en 16 uur

Voorganger: ds. G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk, Heereweg 105
Zondag 16 juni, 10.00 uur

Voorganger: ds. M.J. Wattel, Hoofddorp

Hervormde Gemeente Lisse

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 16 juni, 10.00 uur

Kinderdienst

Voorganger: Matthijs Vlaardingerbroek

Grote Kerk, Heereweg 250

Zondag 16 juni, 10.00 uur

Voorganger: prop. mw. L.H. Woord, Almere

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 16 juni bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De oplossing van week 23 was: incognito. De winnaar is Sietske Rooijakkers uit Hillegom.