LisserNieuws - De Hillegommer

30 januari 2018

LisserNieuws - De Hillegommer 30 januari 2018


Roeiseizoen RV Iris geopend

De harde wind speelde de roeiers van Iris zondag parten. Een oversteek naar de Kaag bleek onmogelijk. | Foto: pr Foto: pr

De temperatuur deed zondag vermoeden dat het voorjaar is. De lucht was schoon, de krokussen bloeiden al en de schapen stonden op lammeren. Een mooie start van het toerroeiseizoen voor RV Iris. De iets te harde wind maakte het echter onmogelijk om via de Kaag naar de Hanepoel te roeien, dus werd het via de Boerenbuurt een heen-en-weer over de Ringvaart. Voor sommige leden was het de eerste keer dat ze meer dan 10 kilometer achtereen hebben geroeid. Voldaan en vermoeid van de inspanning werden ze onthaald op een snertmaaltijd. Zie www.lissernieuws.nl.

In memoriam: Leo van der Zon

REGIO n Met grote verslagenheid is gereageerd op het plotseling overlijden van Leo van der Zon (59), voorzitter van het Bloemencorso van de Bollenstreek. Hij overleed maandagochtend 29 januari aan acute malaria.

Leo van der Zon groeide op in Voorhout in de bollensector. Hij nam vanuit die expertise en zijn bestuurlijke en managementcapaciteiten een belangrijke plaats in bij diverse organisaties en instanties in de Bollenstreek en ver daarbuiten. Hij was reeds 16 jaar voorzitter van het Bloemencorso voor de Bollenstreek en toonde zich vanuit die positie een groot promotor van de Bollenstreek en het corso. Hij was sinds 2014 voorzitter van de publieke lokale omroep Bo. Van 2006 tot 2014 was hij wethouder van financiën en ruimtelijke ordening in Teylingen en vervulde daarin een periode het loco-burgemeesterschap. Zijn werkzaamheden speelden zich in hoofdzaak af in de bloemen- en plantenwereld. Sinds oktober 2017 was hij algemeen directeur van Floritec BV, een veredelingsbedrijf in snijchrysanten. Zijn waarde voor de streek en sector is niet te beschrijven en zal nog lang doorklinken. Alsook het gemis dat velen zullen ervaren. Het meeleven gaat vooral uit naar zijn dochter, zijn familie en vooral de organisaties waarin hij zo'n grote plek innam.

Verkeerde naam

LISSE n Vorige week plaatsten we een artikel over de nieuwe grenspaal die is gevonden en afkomstig blijkt van de familie Six. De paal werd tijdens een bijeenkomst gepresenteerd door Chris Balkenende van de Cultuur-Historische Vereniging "Oud Lisse". Bij dit artikel stond een foto met helaas een verkeerde naam in het bijschrift. Helemaal rechts staat namelijk Henk Schaap die op die bijeenkomst een inleiding hield, en niet Chris Balkenende.

Instuif bij de badmintonclub

Lisse n Badmintonvereniging Lisse opent zaterdag 3 februari en maandag 5 februari weer de deuren voor de maandelijkse badmintoninstuif voor jong en oud in sporthal De Waterkanten. Kom kennismaken!

Foto: Esther Akerboom

Ontbijten met verhaaltje op De Klarinet

Voorlezen verdient wel extra aandacht'

Nieuw bedrijfsplan voor Stek

Verrijk je Buurt met jubilerend Fonds 1818

column n dierenarts Lodewijk Kamps

n Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Foto: pr

Groen Links, Dick van Egmond: 'Duurzaamheid is ons centraal begrip'

verkiezingen n In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart, interviewt onze columnist en politiek correspondent Jos Draijer alle lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen voor de gemeente Hillegom. Dat zijn er zeven in totaal. Dit eerste interview is met Dick van Egmond, lijsttrekker van Groen Links.

"De NRC net uit de brievenbus gehaald, wacht hij mij op voor een interview.

Van Egmond (62), geboren en getogen Hillegommer, komt uit een bollenkwekersfamilie, getrouwd, vader van drie al uithuizige kinderen.

Zijn grootvader zat ooit voor de ARP (voorloper van het CDA) in de gemeenteraad van Hillegom.

De basisschoolperiode bracht hij door op de BOAZ school. Middelbare schooltijd op de Christelijke HBS Adriaen Pauw te Heemstede.

Studeerde weg- en waterbouw aan de HTS werkte korte tijd bij de Hoogovens in IJmuiden maar werkt al geruime tijd bij de KLM als de ICT-er.

Hobby's: politiek, jazz-muziek beluisteren en een beetje sporten.

In 2014 kwam Van Egmond voor Groen Links in de gemeenteraad.

Nu dus als lijsttrekker voor de periode 2018 – 2022.

Waarom heb je je weer kandidaat gesteld?

"Dat is een optelsom: het raadslidmaatschap wordt een deel van je leven, biedt de mogelijkheid je idealen waar te maken en het is te vroeg om de opgebouwde kennis en ervaring nu al achter me te laten.

Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel een beetje oppassen want qua tijd en zo heeft het raadslidmaatschap behoorlijke impact op je leven."

Vind je het leuk in de Raad?

"Niet altijd leuk, maar wel altijd heel interessant.

Dat heeft er ook mee te maken dat je als partij met één zetel in een raad met negentien zetels niet altijd voor elkaar krijgt wat je graag zou willen.

Opvallende dingen bereiken via moties, daar krijg je niet altijd de gelegenheid voor.

Daarom probeer ik in de discussies de meningsvorming een bepaalde kant op te duwen zodat mijn geluid ook doorklinkt in besluitvorming. Daarom zoek ik de samenwerking en benadruk ik vaker mijn standpunten in de raadsvergaderingen."

Voorbeeld?

"In de laatste raadsvergadering hebben Groen Links, D'66, PvdA en BBH het initiatief genomen voor een motie om, in aansluiting op het collegevoorstel, het budget voor Jeugdhulp veel realistischer te begroten zodat het beter afgestemd is op de werkelijke vraag naar Jeugdhulp en we als gemeente niet steeds halverwege het begrotingsjaar onverwachts tonnen moeten bij betalen.

De hele raad steunde dat."

Is er een gelijk speelveld tussen college B en W en raad?

"Nee, dat is er niet altijd.

Dat heeft ook te maken met het feit dat in een duaal systeem best veel uitvoerende macht bij het college ligt.

Om dat als volksvertegenwoordigers goed te kunnen controleren is veel tijd en informatie nodig.

Daar zouden we, ook de coalitiepartijen, het college best kritischer over kunnen bevragen. In dit verband is onlangs aan het college gevraagd een overzicht te geven van mandaten door de raad aan het college gegeven."

Wat vindt Groen Links van de ambtelijke en een eventuele bestuurlijke fusie Hillegom, Lisse Teylingen?

"Op dit moment nog terughoudend ten aanzien van een bestuurlijke fusie. We zijn pas een jaar onderweg met de ambtelijke fusie.

Laten we eerst even afwachten hoe zich dat ontwikkelt en of dat, naast verbetering van kwaliteit van dienstverlening, ook werkelijk kostenbesparing oplevert.

Groen Links vindt het belangrijker dat de lokale democratie met herkenbare gezichten heel dicht bij de burger blijft liggen."

Wat is een belangrijk speerpunt in het Verkiezingsprogramma van Groen Links?

"Duurzaamheid is ons centraal begrip: geen traditionele oplossingen meer voor energievoorziening en mobiliteit.

Afscheid nemen van fossiele brandstoffen zoals aardgas en niet langer het wegen ongebreideld uitbreiden maar aansluiting zoeken op het lightrail netwerk.

Een mix van flexibele vervoervormen dat een aantrekkelijk alternatief is voor de auto.

Het fietsgebruik stimuleren, dus meer fietspaden en laadpunten voor e-bikes aanleggen."

Wat betekent dat voor het standpunt over de mogelijke tracés voor de Duinpolderweg?

"Dat Groen Links alle onderzochte tracévarianten afwijst, dus ook het huidige, voorlopige voorkeurs-alternatief.

Alleen een variant dat onderdeel uitmaakt van een integraal plan gericht is op verduurzaming van ons vervoersysteem, een lokaal probleem oplost, en zodanig ingepast wordt dat er minimale gevolgschade is voor de omgeving, kan op onze steun rekenen."


Felle kritiek op plannen Duinpolderweg

De bollenvelden bij Hillegom-noord. | Foto: pr Foto: pr

Regio n Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) wil geen Duinpolderweg in het poldergebied tussen Hillegom en Bennebroek. De regionale erfgoedorganisatie pleit ervoor alleen de Weerlaan naar het oosten door te trekken, zodat de bollen- en weidelandschappen ten noorden van Hillegom gespaard blijven.

Wat weet u over Belarus, oftewel Wit-Rusland? | Foto: pr Foto: pr


Dat schrijft het bestuur van het CultuurHistorisch Genootschap in een brief aan de gemeente Hillegom, die ook verzonden is naar de provincies en de andere Bollenstreek-gemeenten. Het CHG begrijpt dat Hillegom tegen het voorkeurstracé door het bedrijventerrein Horstendaal en de Weerlanerpolder is. Ook het CHG wijst de vernietiging van bedrijven en mooie villa's langs de Weeresteinstraat af.
De gemeenten pleiten nu voor de Middenvariant, die direct ten noorden van de Oosteindervaart zou moeten komen. Die variant is uit oogpunt van landschap en cultuurhistorie echter veel slechter, aldus het CHG. De authentieke Oosteinderpolder is in cultuurhistorisch opzicht waardevol omdat die niet is ingericht als recreatiegebied. Het middeleeuwse slagenlandschap en het slotenpatroon zijn nog nagenoeg volledig intact. Dit in tegenstelling tot de Weerlanerpolder, waar het agrarisch landschap als natuur- en recreatiegebied is ingericht.
De regionale organisatie voor landschap en erfgoed van de Bollenstreek pleit ervoor de variant NOG Beter 2.0 een serieuze kans te geven. "Maak gebruik van de bestaande Weerlaan en sluit die aan op de N205 door middel van een tunnel onder de Ringvaart."
Het CHG wil geen reservering voor een weg vanaf de N208 naar de N206: "Elke wegverbinding ten westen van de N208 maakt de weg vrij voor verstedelijking: de Bollenstad dus! Dat willen we persé niet. Het wereldwijd unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek zal verdwijnen. Wij verzoeken u standvastig te blijven in uw afwijzing van de doortrekking en geen reservering op te nemen (paard van Troje). Laat de Duinpolderweg niet de startbaan voor de verstedelijking zijn en geef de Bollenstad geen kans!", aldus het CHG.

Lezing over Wit-Rusland bij Volksuniversiteit Lisse

Lisse n Wit-Rusland, of zoals de officiële naam is: Belarus. Wat weten wij erover? Een tamelijk onbekend en enigszins mysterieus land. De gelegenheid voor een nadere kennismaking wordt nu geboden door de Volksuniversiteit Lisse met een lezing door Natalia Staravoit.

Het land ligt ingeklemd tussen Rusland, de Oekraïne, Polen, Letland en Litouwen en kent een geschiedenis waarin vaak sprake is geweest van overheersing door vreemde mogendheden. De Duitsers hebben er tijdens de Tweede Wereldoorlog vreselijk huisgehouden en meer dan twee miljoen Joden ter dood gebracht. Pas in 1991 verkreeg Wit-Rusland zijn onafhankelijkheid toen bij de vrede van Minsk officieel de GOS werd uitgeroepen en daarmee het einde van de USSR werd ingeluid. Zo heel veel heeft die onafhankelijkheid overigens niet te betekenen. Het land loopt, onder het strenge regime van dictator Loekasjenko, aan de leiband van Rusland. Desondanks heeft het uitgestrekte land ( 6x Nederland en ongeveer 10 miljoen inwoners ) veel te bieden, voornamelijk voor natuurbewonderaars. Er zijn nog vele meren, moerassen en stukken oerbos in dit overwegend vlakke land. Het grootste oerbos van Europa, het Woud van Bialowieza , ligt aan de grens met Polen. De bevolking van het land staat bekend als uiterst vriendelijk en gastvrij. Voor de sportliefhebbers: in 2019 worden er de Europese Spelen gehouden.

Staravoit vertelt over cultuur en het dagelijks leven

Natalia Staravoit heeft gewoond in Rusland, de Oekraïne en in Wit-Rusland. Ze heeft gestudeerd aan de universiteit van Brest in Wit-Rusland. Ze is afgestudeerd in 2000 en is daarna naar Nederland gekomen om een studie aan de Leidse universiteit te vervolgen. Ze heeft o.a. de propedeuse 'Dutch studies' afgerond.Ze geeft les in de Russische taal en daarnaast geeft ze lezingen over diverse Oost-Europese landen.

In haar lezing komen vele culturele onderwerpen aan bod en wordt ook ingegaan op het dagelijkse leven in Wit-Rusland. De lezing vindt plaats op vrijdag 16 februari, om 20.00 uur op de Volksuniversiteit Lisse in de Vuursteeglaan. De kosten bedragen 5 euro (incl. koffie/thee). U kunt voorinschrijven via www.volksuniversiteit-lisse.nl.

Ter Specke tennishal opnieuw in de raad

LISSE n Het exploitatietekort van de Ter Specke tennishal was al eerder in de gemeenteraad aan de orde. Toen werd hierover een motie ingediend. In de komende raadsvergadering komt het onderwerp opnieuw ter sprake.

Door Arie in 't Veld

Uit onderzoek is intussen gebleken dat de hal beschouwd dient te worden als een overkapping voor de tennisvelden. De hal laat het gebruik van andere sporten eigenlijk niet toe. Zo heeft Sportfondsen gesprekken gevoerd met honk- en softbalvereniging The Flags en atletiekvereniging De Spartaan over verhuur van de hal. The Flags hadden interesse, maar alleen voor zeer incidenteel gebruik van de hal. De Spartaan heeft te kennen gegeven geen interesse te hebben om de tennishal te gebruiken voor haar atletiekactiviteiten zo lang er geen uitgewerkte plannen voor een nieuwe sporthal op Ter Specke zijn. Door de gemeente wordt geconcludeerd dat multifunctioneel en andersoortig gebruik dus zeer beperkt mogelijk is.

Het gemeentebestuur beschouwt het verwijderen van de overkapping niet als een reële optie. Het zou betekenen dat er in Lisse dan alleen buitentennis kan plaatsvinden en ook zou er dan sprake zijn van kapitaalvernietiging van de investering die in 2012 is gedaan. De totale investering in de tennishal bedroeg toentertijd ruim 1,4 miljoen euro.

Hiervan wordt 750.000 euro door middel van kostprijsdekkende huur doorbelast aan de gebruikers. Het (beperkt) overdragen van eigendom van de tennishal aan LTC Lisse is een mogelijkheid waar LTC Lisse wel voor open staat. Het vereist wel nader onderzoek.

Verhuur in zomer- en winterperiode

Het college acht de beste optie om het exploitatietekort terug te dringen de tennishal voor zowel de winter- als de zomerperiode te verhuren aan LTC Lisse in samenwerking met een derde partner.

En daarbij aanvullend de huurder de ruimte te geven om te investeren in padelbanen als toevoeging op het huidige tennisaanbod.

Dit geeft de meeste kans dat de bezetting wordt verhoogd en hierdoor extra inkomsten worden gegenereerd en het exploitatietekort kan worden teruggedrongen.

Stek komt met nieuw bedrijfsplan

Stek merkt een toenemende vraag naar kleinere woningen in plaats van eengezinswoningen. | Foto: Arie in 't Veld Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Woningcorporatie Stek heeft een nieuw beleidsplan geproduceerd met de focus op de komende vier jaar. Betaalbaarheid en beschikbaarheid van de woningen zijn daarbij de speerpunten.

Door Arie in 't Veld

Op het gebied van huisvesting in de sociale sector wordt vastgesteld dat er nog veel problemen zijn in de Bollenstreek. Daarnaast verandert de doelgroep om de haverklap van samenstelling, is er een vraagverschuiving van eengezinswoningen naar kleinere woningen of appartementen, is er sprake van een forse uitstroom van mensen uit de GGZ die ook door Stek gehuisvest moeten worden en zijn ouderen een groeiende doelgroep die langer zelfstandig thuis blijft wonen. Uitdagingen genoeg dus, maar ook bedreigingen. Zoals het feit dat de Rijksoverheid jaarlijks een flink bedrag bij de corporaties weghaalt. De zogenoemde verhuurdersheffing die jaarlijks landelijk ongeveer 1,7 miljard euro op moet brengen.

Uit diverse gesprekken heeft Stek de conclusie getrokken dat belanghebbenden de betaalbaarheid van de woningen het belangrijkste vinden. Daarnaast wordt verwacht dat de vraag naar woningen met een lage huur toeneemt. De tweede prioriteit is de beschikbaarheid van de woningen. De woningvoorraad met lage huren dreigt te slinken en dat moet worden voorkomen zoals in het bedrijfsplan staat. De vraag is natuurlijk steeds wat betaalbaarheid is. Of een woning betaalbaar is hangt mede af van de hoogte van de huur, maar ook de hoogte van lonen, uitkeringen, huurtoeslag en diverse waaronder de energiekosten. "Tussen 2015 en 2016 is de gemiddelde inschrijftijd in de regio om voor een woning in aanmerking te komen gedaald van 5,9 naar 5,7 jaar. Maar er zijn grote verschillen. In Teylingen moet de inkomensgroep van 22.201 euro t/m 30.050 euro gemiddeld 7,4 jaar ingeschreven zijn. Dezelfde groep in Lisse heeft een gemiddelde inschrijftijd van 6,2 jaar en in Hillegom 6 jaar."

In het bedrijfsplan wordt gesteld dat door ruim vierhonderd woningen meer te bouwen dan gepland, er door Stek in belangrijke mate toe wordt bijgedragen aan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. "80 procent van onze sociale woningen (ongeveer 4700) heeft een huurprijs onder de 640,14 euro, waarvan 75 procent (ongeveer 3500) goedkoper zal zijn dan 597,30 euro." De corporatie wil vanaf 2022 ook jaarlijks honderd nieuwe woningen in gebruik nemen en extra investeren in lagere woonlasten, zoals NOM-woningen (Nul Op de Meter). Daarnaast wil Stek extra investeren in zonnepanelen, maximaal twintig woningen verkopen uit de niet-sociale sector en bij woningverbetering extra aandacht besteden duurzaamheid. "Duidelijk is ook dat we heel goed op de kosten moeten letten. Wat goedkoper kan moet ook goedkoper. Uiteindelijk is er maar één doel en dat is meerwaarde leveren aan de huurders en woningzoekenden die niet zelfstandig goede en betaalbare woonruimte kunnen vinden. Als zij aangeven dat we het goed doen, dan hebben wij het ondernemingsplan Focus op de Kern juist uitgevoerd."

Uitstel van betaling voor Bakker.com

Hillegom/Lisse n Tuinspecialist Bakker Hillegom BV (bakker.com), het grootste postorderbedrijf (en webwinkel) in tuinartikelen van Europa, verkeert in financiële nood. Zo meldt het Leidsch Dagblad. De jaaromzet bedroeg enkele jaren terug nog zo'n 130 miljoen euro.

Nu is uitstel van betaling aangevraagd. Dat betekent in de regel dat een faillissement volgt. De onderneming heeft 635 werknemers in 21 landen. Het bedrijf is niet in Hillegom gevestigd, maar in Lisse en De Zilk. In 2015 bestond Bakker 70 jaar. Waarom het zo slecht gaat met het bedrijf, is niet bekend. Ook voor vakbond CNV is het een raadsel. Personeel zou vrijdag 26 februari naar huis gestuurd zijn. Bakker werd opgericht door Piet Bakker. Het bedrijf is nog steeds in handen van zijn zonen Jacques en Pieter Bakker. In 2014 werd Paul Geraeds aangesteld als algemeen directeur. Hij kreeg de taak het bedrijf om te vormen van een postorderbedrijf, naar een webwinkel. Volgens onbevestigde berichten was Bakker de afgelopen weken in gesprek met een overnamekandidaat.

De deal zou zijn afgeketst, waarna niets anders restte dan surseance aan te vragen.

Subsidie Lisse Marketing nog niet vastgelegd

LISSE n Stichting Lisse Marketing is in 2011 opgericht met als doel Lisse te promoten bij inwoners, bezoekers en bedrijven. De stichting krijgt hiervoor een financiële vergoeding van de gemeente Lisse, in ieder geval nog tot eind dit jaar; het convenant waarin dit is vastgelegd loopt tot 2019. In verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen heeft de gemeente besloten nieuwe afspraken over subsidie aan de stichting pas daarna te maken.

Door Arie in 't Veld

Dit in verband met een mogelijk andere samenstelling van het gemeentebestuur na de verkiezingen en de mogelijk hieruit voortkomende verschuivingen van nuances en accenten in beleid rond promotie en aantrekkelijkheid van Lisse.

Onder andere in de toekomstvisie Lisse 2030 is geconstateerd dat de overheid (en dus ook de gemeente) minder zelf kan doen, en meer gebruik zal maken van constructieve samenwerkingen met andere overheden en maatschappelijke partners. Waar het de genoemde doelstellingen van promotie en gastheerschap betreft, zal de regionale samenwerking in het kader van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek zich concreet op de regionale 'propositie' richten. Dit nodigt uit tot voortzetting van de samenwerking met Stichting Lisse Marketing, die kan promoten, bezoekers, bewoners en bedrijven op gepaste wijze kan ontvangen en het dorp de plek die het verdient in de regionale marketingpropositie kan geven.

Intentie

Zodoende wordt voorgesteld om de intentie uit te spreken om te komen tot een nieuw convenant met Stichting Lisse Marketing, waarbij de invulling van specifieke onderdelen zoals de prestatieafspraken weliswaar in ambtelijke en bestuurlijke overleggen voorbereid en uitgewerkt kan worden, maar besluitvorming hierover aan het nieuwe gemeentebestuur wordt gelaten.

Mobiliteit, maar dan zonder extra brug

Foto: pr.

In het nieuwe mobiliteitsplan voor Lisse staan heel wat wetenswaardigheden. Nieuwe gegevens, maar ook oude wijn in nieuwe zakken. Interim wethouder Johan van Buuren kun je het niet kwalijk nemen, maar volgens mij is het een plan met weinig nieuws.

En als er dan al nieuws lijkt te zijn wordt daarop in de regionale media aangehaakt. Niet alleen door de media, maar ook door de plaatselijke politici die duidelijk hebben gemaakt wel wat te zien in een nieuwe oost-westverbinding tussen Lisserbroek en ten zuiden van Lisse naar de 2e Poellaan richting Ruishornlaan of Heereweg.

Oudgedienden in de gemeenteraad zouden beter moeten weten. Al jarenlang hangt het bouwen van veel (duizenden) woningen in Lisserbroek-Zuid in de lucht en al jarenlang wordt er gefilosofeerd over een nieuwe brug ter plekke die met name de Kanaalstraat wat het verkeer betreft moet ontzien. Ongeveer zoiets toen indertijd de N207 werd aangelegd in het vertrouwen dat daardoor de (vracht)autodruk op de Kanaalstraat zou afnemen. Dat bleek een miskleun.

Wat eerder wel eens aan de orde is geweest is het feit dat carnavalsvereniging De Gaapstokken een aantal jaren geleden in de carnavalstijd met het plan van de eerder genoemde ontsluiting en brug op de proppen kwam, hetgeen toen niet mogelijk bleek.

Of dat nou was omdat men de gedachtegang van de carnavalsvereniging niet serieus nam of bestuurders en/of politici zelf met de eer wilden strijken, feit is dat zo'n plan er nu weer ligt. En nog steeds is het de vraag of dit wel soelaas gaat bieden.

In het mobiliteitsplan wordt uitgelegd waarom zo'n ontsluiting nodig is, maar niet op welke manier men het verkeer wil 'dwingen' van die nieuwe ontsluiting gebruik te gaan maken. Intussen is men hard op weg naar een brug te ver. In Lisserbroek is er 31 januari 's middags en 's avonds in De Meerkoet een bijeenkomst. Die gaat dan vooral over de uitbreiding die men voorziet in de komende 20 jaar en de vraag wat het hooggeacht publiek mist op de plankaart die is te vinden op de website van de Dorpsraad: www.dorpsraadlisserbroek.nl.

Een Lisserbroeker die zegt het gedoe rond die bruggen meer dan zat te zijn, vertelde me al eerder dat als er inderdaad duizenden huizen komen, men er ook maar eens voor moet zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn. Inclusief uiteraard winkels. Dan is men niet meer zo afhankelijk van Hoofddorp, Nieuw-Vennep of Lisse, maar kan men vlak bij huis winkelen. Wel zo prettig. Ook voor de mobiliteit waarbij dan korte lijnen kunnen worden gevolgd.

Dat neemt uiteraard niet weg dat er verkeer vanuit de nieuwe wijk (waardoor Lisserbroek verdriedubbeld) via de Kanaalstraat Lisse in of uit wil. Eigenlijk het grootste mobiliteitsprobleem waarvoor in het nieuwe plan niet rechtstreeks een oplossing wordt aangedragen. Dat lukte vorige gemeenteraden en provinciebesturen niet en de vraag is of dat komende bestuurders wel gaat lukken.

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur kan men hierover natuurlijk leuke standpunten naar buiten brengen. Maar ja, het klinkt nu eenmaal erg populair. En als die brug er toch mocht komen, zal ik in gedachten een driewerf en eerbiedig Alaaf uitspreken als eerbetoon aan de carnavallisten die al jaren geleden met dit plan kwamen.

Avond Hillegomse Bronnen over levenseinde

Hillegom n De Hillegomse Bronnen nodigt u van harte uit op donderdagavond 15 februari om van alles te horen rondom het levenseinde.

In het leven zijn er niet zoveel zekerheden, maar één zekerheid is dat we ooit zullen sterven. En de vraag rond het overlijden is: wat kun je zelf van tevoren voorbereiden en wat laat je aan je nabestaanden over? Wil je begraven worden en zo ja, wil je een eigen graf? Wat kost begraven worden en moet je je daarvoor verzekeren? Wat voor tekst wil je op de kaart?

Zo zijn er veel zaken waar je tegenaan kunt lopen rond het overlijden. Is het nodig om alles van tevoren voor te bereiden? Nee, maar er zijn dingen waar je van tevoren over na kunt denken. Op donderdag 15 februari zal Andries Bakker vanuit de vier Hillegomse kerken gastheer zijn en vertellen waar hij als pastor vaak tegenaan loopt. Ook zal er een begrafenisondernemer aanwezig zijn om het een en ander te vertellen en is er ruimschoots gelegenheid vragen te stellen.

Waarom organiseren we deze avond? De belangrijkste reden is: waar kun je zelf van tevoren over nadenken rond het overlijden om te voorkomen dat je nabestaanden voor een verrassing komen te staan. Juist door deze avond bij te wonen, kun je ook anderen tot raad zijn.

Iedereen is van harte welkom op donderdag 15 februari in Open Hof. Raadhuisstraat 3 in Hillegom. Aanvang 20.00 uur.

De kosten zijn 3 euro inclusief koffie/thee.

Graag aanmelden bij Yvonne Elzenga, tel. 516451 of bij Dolf Weijers, tel. 521659.

Bridgeuitslagen

Foto: Cor de Mooy

kaarten n Op donderdag, 25 januari 2018 werd de laatste zitting gespeeld van de B serie bij de Bridgeclub Bel Air.

Wie gaat er met de 100 punten er vandoor en wie gaat er degraderen of promoveren?

A.

1. Sander en Piet vd. Raad met 69,10%

2. Cees v. Eijden en Jan Pieters met 54,86%

3. Kees Doorn en Peter vd. Raad met 51.04%

B.

1. Gonny Jongbloed en An Touw met 58,85%

2. Diny Hartman en Jaap Hartman met 53,13%

3. André en Martien Mesman met 52,60%

Ondanks de monsterscore konden Sander en Piet vd. Raad de 100 punten niet binnenhalen. Door een verkeerde speel keuze in een 3 SANS contract werd een nul gescoord wat zeker 3 % scheelde. (lees het hele verslag op: www.dehillegommer.nl)

Jan Warmerdam en Jan Zwaneveld kwamen niet verder dan 50,69% maar behaalden wel voor de derde keer de maximale score van 100 punten en voeren dan ook de lijst aan om het kampioenschap. Ook hebben zij de meeste slempunten op dit moment. Zij hebben 17 punten en de op de tweede plaats staan Gert vd. Beld en Cok Weijers met 11 punten

Henk en Aad Vledder gaan samen met Ali Boeder en Annie Heemskerk en Riek en Nico Timmers weer naar de B lijn. Omdat Ria Brandwijk het verdere seizoen gaat spelen met Lies Huneker zullen de dames dat ook in de B loijn gaan doen.

André en Martien Mesman, Agnes Hulsebosch en Tiny Uitendaal met Jet en Kees Gilijamse gaan het weer in de A lijn proberen.

Workshop over omgaan met lastige tieners

Hillegom n Bij het CJG aan de Abellalaan 1 begint volgende maand de workshop 'Aan de slag met typisch tienergedrag'. De workshop is bedoeld voor ouders met kinderen tussen de 11 en 18 jaar.

Weigert of negeert je tiener jou vaak als je hem/haar iets vraagt? Wisselt je tiener ook vaak van humeur?

Loopt elk gesprek met je tiener uit op ruzie? Spijbelt je tiener of heeft hij/zij verkeerde vrienden?

En ben je benieuwd hoe je kunt reageren als je tiener onredelijk reageert?

Tijdens de eerste bijeenkomst krijgen deelnemers informatie volgens de Triple P methodiek over de mogelijke oorzaken van typisch tienergedrag. Je leert valkuilen te herkennen en het gedrag te volgen.

Op de tweede avond is het mogelijk om één onderwerp te kiezen en daarmee verder aan de slag te gaan.

De workshop bestaat uit twee avonden van twee uur en begint op 15 maart. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.


Ontbijten met een verhaaltje erbij

Gezellig ontbijten in de klas en ondertussen luisteren naar een leuk verhaal. Dat gebeurde op De Klarinet. | Foto: EA Foto: Esther Akerboom

Lisse n Op basisschool De Klarinet konden de leerlingen afgelopen woensdag genieten van een ontbijt met een verhaaltje erbij, in het kader van de Nationale Voorleesdagen. Dit gebeurde ook op veel andere scholen en kinderdagverblijven.

Door Esther Akerboom

"Wij vinden het belangrijk om extra aandacht aan voorlezen te besteden", vertelt Romana van der Holst, directeur van De Klarinet. "Vandaag mogen de kinderen hun eigen ontbijt meenemen en in de groepen 1 t/m 6 wordt er tijdens het eten voorgelezen door vaders, moeders, oma's en opa's. In de hogere groepen leest de leerkracht zelf voor." Voorlezen is niet alleen een gezellige bezigheid, het prikkelt tevens de fantasie van kinderen, vergroot hun taalvaardigheid en woordenschat, en het is goed voor het concentratievermogen. Op maandag hadden de kleuters al bezoek gehad van de Fiepbus, waarin allerlei activiteiten te doen waren omtrent de karakters van illustratrice Fiep Westendorp, die de meeste kinderen wel kennen uit de voorleesboeken van Annie M.G. Schmidt. De Nationale Voorleesdagen zijn 15 jaar geleden in het leven geroepen omdat voorlezen in veel opzichten erg goed is voor kinderen.

Wapperkids in de bibliotheek

Hillegom n De Wapperkids komen voor BoekStart – lezen met je baby - naar de bieb. Op dinsdag 6 februari lezen ze van 10.30 tot 11.15 uur voor met gebaren.

Ze hebben heel veel boekjes bij zich. Baby's, peuters en ouders mogen lekker meedoen. De voorstelling vindt plaats in de bibliotheek aan de Sportlaan 1. Het voorlezen is gratis bij te wonen, maar reserveer wel een kaartje via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl, want het aantal plekken is beperkt. Al om 10.00 uur zijn deelnemers welkom voor het maandelijkse Mamacafé. Hiervoor is reserveren niet nodig.

Elke eerste dinsdag van de maand is er in de bibliotheek het Mamacafé; een ontmoetingsplek voor (aanstaande) moeders (en vaders) van jonge kinderen, waarbij ook de baby's en peuters welkom zijn. Er wordt met elkaar gesproken over de kinderen, opvoedvragen en maandelijks wordt een toepasselijk thema gekozen dat door een deskundige nader wordt toegelicht. Deze ochtenden worden georganiseerd in samenwerking met het CJG.

De voorstelling van Wapperkids wordt door de Bibliotheek georganiseerd in aansluiting op de Nationale Voorleesdagen.

Abby Clements Liefde met een parasolletje


De zussen Imogen en Anna erven na het overlijden van hun oma haar ijssalon aan de kust van Engeland. Oma heeft echter in haar laatste jaren de salon verwaarloosd en de zaak heeft geen goede naam. Beide zusters hebben geen enkele ervaring in het beheren van een ijssalon en maken er een zooitje van. Om de winkel te kunnen redden besluiten ze dat Imogen in de winkel blijft en Anna ijs gaat leren maken in Italie. Zullen de zusters het redden?
Een boek om alvast in een zomerse stemming te komen. Vol humor en romantiek.

Wendy Walker Het Cassandra-effect

Forensisch psychologe Abby Winter moet een zaak onderzoeken van twee zusjes die drie jaar eerder spoorloos verdwenen zijn. Toen onderzocht Abby de zaak ook al maar ze kwam niet heel ver. Ze ontdekte dat het gezin leed onder het narcistische karakter van de moeder maar of dat met de verdwijning te maken had was niet duidelijk. Nu staat opeens één van de zussen, Cassandra, weer voor de deur bij haar moeder met een warrig verhaal. Waar is haar zus gebleven?
Een heerlijk vlot geschreven goed opgebouwde thriller.

Roberta Marasco Het geheim van de thee

Als de moeder van Elisa komt te overlijden beseft Elisa dat ze eigenlijk heel weinig weet van het verleden van haar moeder. Bij het opruimen van haar spullen wordt ze ook niet veel wijzer. Ze vindt wel een mysterieus doosje met bijzondere thee en herinnert zich dat ze daar nooit van mocht drinken. Op het etiket van het doosje staat de naam van een dorp in Italië en Elisa besluit daar naartoe te gaan. Ze hoopt hiermee meer te ontdekken over het verleden van haar moeder.
Een boeiende roman met mooie sfeer- en natuurbeschrijvingen.

Lydia Verbart

Mijn Woestijn Waris Dirie

Dirie beschrijft haar harde jeugd in Somalië. Ze ontsnapt aan haar vader die haar wil uithuwelijken aan een oude man en komt terecht in Mogadishu en Londen. Ze begint als huishoudster maar eindigt als wereldberoemd fotomodel en VN ambassadeur, strijden voor de vrouwenrechten. Indrukwekkend boek; getuigt van moed en doorzettingsvermogen.

Genie Does-Moison

Genie is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkzaam als collectiespecialist.
Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

nieuws/bibliotheek

Expositie Marja Jaspers

HILLEGOM n Kunstenares Marjan Jaspers toont haar bijzondere doeken en beelden van 3 februari tot en met 17 maart bij Kunstuitleen Bollenstreek. Zaterdag 3 februari is de feestelijke opening van deze niet alledaagse tentoonstelling. Jaspers is dan aanwezig om haar werk toe te lichten of om vragen te beantwoorden.

Jaspers (1949) was als kind al onophoudelijk met krijt en viltstiften bezig. Na de middelbare school, volgde de kunstenares de opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Steeds worden de fantasie dieren geschilderd. "Een 'beessie' met menselijke eigenschappen, die zich vrijer kan uiten dan ik kan vertellen. Ik kan hier de humor, en het mededogen in kwijt. Humor is een manier om het leven te leven. Zoveel staan mijn gemaakte dieren niet van mensen af. Mijn werk is familie van elkaar", laat Jaspers weten. Kunstuitleen Bollenstreek heeft veel schilderijen met bloementhema in haar collectie staan van Jaspers. Dit thema is tijdelijk losgelaten. Op dit moment is er meer ruimte voor een eigen verhaal, het spelelement in het werk is vele malen groter. En loopt de kunstenares kringloop winkels af voor bruikbare voorwerpen voor haar werk. Tijdens de expositie zijn de nieuwste werken van Animals te zien. De expositie is gratis toegankelijk. Meer informatie: www.kunstuitleenbollenstreek.nl

I love NWH

Ik deed vrijdag mee aan het Tonneprossen, georganiseerd door de Noordwijkerhoutse carnavalsvereniging de Kaninefaaten. Zeven deelnemers namen plaats in een regenton en probeerden op een humorvolle manier het publiek te vermaken.

Gezien de aanstaande fusie met Noordwijk had ik me opgegeven. Vooraf was ik retezenuwachtig. Ik had me opgegeven als Adrianus van Noortwijck. Zou het publiek me wel gastvrij ontvangen of kon ik rotte eieren verwachten? Stom van mij, want Noordwijkerhouters zijn altijd gastvrij. Om een lang verhaal kort te vertellen: ik heb gewonnen en kreeg een knoeperd van een beker. Waar ik me over verbaasd heb, zijn de reacties achteraf. Het vond plaats in café Van der Geest en daar kreeg ik al veel felicitaties, zaterdag en zondag stroomden digitaal nog meer reacties binnen. Het was een Tonnepros, maar stiekem was het mijn ode aan Noordwijkerhout. In 2003 heette mijn omroep nog Noordwijk Radio. Noordwijkerhout kwam er bij en er moest een nieuwe naam worden gevonden. Dat deden we door middel van een prijsvraag. In een volle zaal werd gekozen voor NENSE, een afkorting voor Noordwijk En Noordwijkerhout Samen Een. Er waren ook Noordwijkerhouters aanwezig en die vonden Samen Een net iets te ver gaan en de E sneuvelde, het werd NENS. Toen was al duidelijk dat Noordwijkhouters en Noordwijkers een bijzondere relatie hebben. Ik leerde vanaf 2003 Noordwijkerhout kennen. Ik leerde dat je carnaval in Kokkerhout niet moet beoordelen als polonaise met een slok op, maar een bijzonder en warm volksfeest. Nu zijn we Bo, maar nog steeds is Noordwijkerhout van de vijf gemeenten het dorp, waar gezien het inwonersaantal, de meeste evenementen worden georganiseerd. Een van onze meest actieve vrijwilligers is Noordwijkerhouter Floor Vink. Van de week maakte ik mee hoe het in Noordwijkerhout gaat. Wij hebben voor het corso twee auto's nodig. Onze eigen auto is zo oud dat hij de laatste corso-editie niet verder kwam dan Voorhout en voor een project met leerlingen van het Fioretti Hillegom hebben we een tweede auto nodig. Floor en ik waren toevallig bij autobedrijf Kleverlaan in Noordwijkerhout. Floor vroeg om twee auto's en wat was de reactie: tuurlijk en het was geregeld. Mijn pros was gericht op de fusie en moraal van het verhaal: Noordwijk gaat Noordwijkerhout niet redden, maar de warmte en nuchterheid van Noordwijkerhout gaan Noordwijk goed doen. De mooiste reactie die ik dan ook na mijn winnende pros kreeg: je bent een Noordwijker met een Kokkerhouts hart. Leve Noordwijkerhout!

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Muziekfeest voor vierde jaar op rij uitverkocht

Zangeres Maan was te bewonderen tijdens Avondje Uit in Lisse. | Foto: Fred Bakker Foto: Fred Bakker

Lisse n Het is een van de meest bekende en tevens een van de oudste evenementen die Lisse rijk is: Avondje Uit in Lisse. Op zaterdag 27 januari werd de 33e editie van het muziekfeest georganiseerd in de Ter Specke Sporthal.

Dat het evenement na al die jaren nog steeds populair is, bleek ook dit jaar wel, met voor het vierde jaar op rij een volledig uitverkochte zaal. Meer dan 1.000 mensen wisten de weg naar de sporthal te vinden om te genieten van optredens van de zangeressen Maan, Anita Meyer en de coverband Slamm.

Kidzfestijn

Organisator Carnavalsvereniging De Gaapstokken kan terugkijken op een geslaagd feestweekend. Naast een uitverkocht Avondje Uit in Lisse werden tevens het Kidzfestijn (zaterdagmiddag) en Jubileumprinsenbal (vrijdagavond) erg goed bezocht. Het Jubileumprinsenbal mocht meer dan twintig carnavalsverenigingen uit het gehele land verwelkomen en is een van de grootste carnavalsfeesten uit de regio.

Opwarmer

Het traditionele feestweekend in januari is voor De Gaapstokken een opwarmer voor het echte carnaval dat van vrijdag 9 t/m dinsdag 13 februari wordt gevierd. Meer over de evenementen van De Gaapstokken staat op www.gaapstokken.nl

Carnaval in De Zilk

feest n Naast de online kaartverkoop die onlangs van start is gegaan voor de carnavalsfeesten van de Duinknijnen is er dit jaar weer een reguliere voorverkoop van toegangskaarten in trefcentrum De Duinpan.

Met ingang van dit carnavalsjaar is er ook in Hillegom een kaartverkoopavond: donderdag 1 februari Puntje Puntje Hillegom van 19.30 tot 21.30 uur, vrijdag 2 februari in De Duinpan in De Zilk van 20.00 tot 21.00 uur en online via www.duinknijnen.nl.

Tot 24 uur voor aanvang van de feestavond is het ook nog mogelijk (mits ze niet zijn uitverkocht) om kaarten te kopen.

Bloeiend Hillegom maakt kieslijst bekend

politiek n De lokale partij Bloeiend Hillegom heeft haar kieslijst en verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Huidige fractievoorzitter, Ria Heemskerk, staat dit jaar nummer 1 op de kieslijst.

Bloeiend Hillegom heeft ervoor gekozen om als één partij de campagne in te gaan. De nauwe samenwerking van de huidige fractie heeft geleid tot een taakverdeling, waarbij elk lid zich kan inzetten op zijn/haar eigen vakgebied. Raadslid Co Jansen is inmiddels niet meer weg te denken uit de lokale politiek en staat dit keer op nummer twee van de kieslijst. Nummer drie wordt burgerlid Maarten Dijkshoorn. Het jongste burgerlid uit Hillegom, Anouk Dijkshoorn, is nummer vier op de kieslijst. Op nummer vijf staat huidig raadslid Marcel Sanders. Speerpunt van de partij is en blijft het behoud van een zelfstandige gemeente.

Drukbezochte open dag Fioretti College Lisse

Proefjes doen, ook dat kon tijdens de open dag. Wie wat minder risico wilde lopen, kon bijvoorbeeld meedoen aan een geschiedenisquiz. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n Het Fioretti College aan de Sportlaan in Lisse heeft vrijdag 26 januari tijdens de open dag bezoek gehad van ruim 2000 (mogelijk) toekomstige leerlingen en hun ouders.

Tijdens de open dag konden leerlingen alvast de sfeer van het Fioretti College proeven en konden ouders zich laten informeren over de mogelijkheden op de school. Verder waren er demonstraties van de sportklas, konden bezoekers meedoen aan een geschiedeniskennisquiz en kregen toekomstige leerlingen alvast meer informatie over de musicalklas en toneel. Het Fioretti College in Lisse is een school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Er was ook ruime aandacht voor het vak muziek.

nieuws/cultuur

Vleeswarenfabriek Persoon 100 jaar

Een van de uitbreidingen van de fabriek. Foto: Arie in 't Veld Foto: Arie in 't Veld

In 1917 begon Leo Persoon (1894-1956) uit Monster een eigen slagerij in Lisse. Dat was het begin van wat later een van de grootste bedrijven van Lisse zou worden. Het 100-jarig bestaan van Vleeswarenfabriek Persoon is een goede gelegenheid om de geschiedenis van het bedrijf eens voor het voetlicht te halen.

De slagerij werd in 1917 gevestigd in het pand van toen Heereweg 166. Later is het huisnummer veranderd in 194. Het werd hier al gauw te klein. Daarom werd in 1925 het gebouw gesloopt. Er herrees een dubbel woonwinkelpand met daarachter een slagerij. De eerste steen werd op 12 maart 1925 gelegd door Helena Persoon, toen 6 jaar oud. Op Heereweg 194 is nu Ristorante Italiano Il Mulino gevestigd.

De slagerij werd op een gegeven moment weer te klein. Bovendien moest aan nieuwe wettelijke regels worden voldaan. Daarom werd in 1931 door bouwbedrijf Schuit uit Hillegom een nieuwe vleeswarenfabriek gebouwd aan de Grachtweg op de huidige locatie in wat toen buitengebied van Lisse was. De verhuizing van de slagerij was maar goed ook, want de slagerij op de Heereweg gaf veel stankoverlast voor de buren en regelmatig verstopping van het riool door ophoping van vet. In de buurt was ook een schillenboer gevestigd. Dat waren dus ideale omstandigheden voor ratten. Er werden daar dan ook veel ratten gevangen. Daarom werd het buurtje 't Rottenest genoemd.

Vleeswarenfabriek Persoon werd grossier voor slagers in West-Nederland. Langzamerhand groeide het aantal slagerijen als afnemer van de vleeswarenfabriek van Persoon. In 1940 werd het pand voor de eerste keer verbouwd en vergroot. Begin jaren vijftig van de vorige eeuw legde Persoon zich steeds meer toe op de export naar vooral Engeland. Het assortiment bestond voor een groot deel uit leverpastei, ham en gehaktballen, allemaal in blik. Het bedrijf heette toen L.J. Persoon, Vleeshouwerij en Spekslagerij.

In 1956 overleed Leo Persoon. Zijn zoon Leo (geboren 1930) nam het bedrijf over. Rond 1958 werd het allemaal weer te klein en moest het bedrijf aan scherpere regels voldoen. Er werd weer nieuwbouw gepleegd op de huidige locatie aan de Grachtweg. De Gladiolenstraat en de brug over de Gracht waren net een paar jaar klaar. Tussen de Grachtweg en de Gladiolenstraat werd de nieuwbouw gerealiseerd. In die jaren slachtte het bedrijf nog steeds zelf. Dat bleef zo tot eind jaren zeventig. Toen werd het slachten afgestoten en de slagerij verkocht aan de Vleeschmeesters. Dat was maar goed ook, want de omwonenden klaagden steen en been over stankoverlast van rottend vlees in de open afvalbakken en meeuwen die met restafval de lucht in gingen. Het bedrijf zelf concentreerde zich steeds meer op de fabricage van bacon. In 1965 kwam een eerste uitbreiding. Later volgden er nog diverse uitbreidingen tot de grootte, die het bedrijf nu heeft. In 1992 overleed Leo Persoon. Zijn zoon Leo nam zijn taken over en werd algemeen directeur. Daarmee staat de derde generatie Leo Persoon aan het roer.

In het Winternummer 2018, het nieuwsblad van de VOL dat eerdaags uitkomt, staat een uitgebreid artikel over het 100-jarig bestaan van Vleeswarenfabriek Persoon.

Fonds 1818 trapt af in Lisse met goedbezocht Inspiratiecafé

Marjet van Os (rechts) overhandigde Monique van der Weijden een Verrijk je Buurt-box. | Foto: Arie in 't Veld Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Fonds 1818 bestaat 200 jaar en dat wordt gevierd met de inwoners van Lisse en omgeving. In het kader van de jubileumactiviteit 'Verrijk je Buurt' is het fonds op zoek naar mensen met een goed idee voor hun buurt. Vorige week maandag vond een oriënterende bijeenkomst plaats in Floralis en konden de aanwezigen gelijk van start met hun buurtidee.

Door Arie in 't Veld

Wie niet weet waar Fonds 1818 voor staat: het fonds geeft donaties voor projecten die de maatschappij een beetje beter, socialer of mooier maken. Dit gebeurt in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Vaak doneert het fonds alleen geld, maar in het kader van het jubileumjaar is er extra begeleiding en advies beschikbaar.

"Het doel van Verrijk je Buurt is om in het jubileumjaar 200 buurtinitiatieven te realiseren. Een speciale website verrijkjebuurt.fonds1818.nl en de Verrijk je Buurt-Box bevatten tips en hulpmiddelen om aan de slag te gaan. Wij geven begeleiding en advies, zodat ideeën worden omgezet in een plan. Ideeën die passen bij Verrijk je Buurt komen na beoordeling van het fonds ook in aanmerking voor een donatie tot maximaal 3.000 euro", aldus projectleider Marjet van Os die in dit verband samenwerkte met onder andere buurtregisseur Monique van der Weijden.

Veel belangstellenden

De bijeenkomst werd bezocht door veel belangstellenden, waaronder Jan Guldemond die wil proberen extra geld los te krijgen voor het organiseren van een Shantyfestival en Kerstconcerten door zeemanskoor De Torren. Of Jan Beelen uit het Hillegomse Maartensheem: "We willen meer sociale cohesie tussen de 135 bewoners bereiken met een gezamenlijke high tea." Hans Hoogenbosch van zanggroep De Gele Hoed zegt graag steun te krijgen bij het organiseren van Gluren bij de Buren. Ook werd belangstelling getoond door de mozaïekgroep en de bewonerscommissie Rooversbroeck in verband met het onderhouden van het adoptiegroen.

Joop den Blanken vertelde over het initiatief om op de grens van het Veldhuyzen van Zantenpark en de wijk Meerenburg een jeu-de-boulesbaan te realiseren. "We zijn al aardig op weg, maar hebben dit nog niet helemaal rond." Ook Iet Langeveld van Plan 4 meldde zich met als uitgangspunt dat de initiatieven van de kunstenaars aansluiten bij deze speciale actie van Fonds 1818. Zoals activiteiten voor jongdementerenden, kunst en cultuur, educatie en aanleg en onderhoud van de tuin rond de oude school, waar Plan 4 heen verhuist. Van Os liet blijken dat het fonds openstaat voor elke aanvraag. "We zullen ze allemaal bekijken", aldus Van Os die wel een slag om de arm hield als het gaat om het honoreren van de aanvragen.

Schuif aan bij de Open eettafel

Hillegom n Welzijnskompas, het Raamwerk, Zorgbalans en de Willibrordusparochie organiseren weer een gezellige maaltijd in de Bollenstroom aan de Mgr. Van Leeuwenlaan 3.

Iedereen mag aanschuiven op dinsdag 13 februari om 18.00 uur. De koks verzorgen een maaltijd van goulash met kip en rijst met een verrassend dessert. Er is koffie of thee toe. De kosten bedragen 5 euro per persoon. Er is plek voor 35 personen. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 8 februari: telefonisch bij het Welzijnskompas via 0252-757100 tussen 9.00 en 12.30 uur of per e-mail naar info@welzijnskompas.nl.

Filmmiddag in Solution

Hillegom n In jongerencentrum Solution draait donderdag 1 februari de film Manchester by the Sea van regisseur Kenneth Lonergan. Met twee gewonnen Oscars, zowel voor de beste mannelijke hoofdrol, als voor het beste scenario, is het een film waar je stil van wordt.

Lee Chandler, gespeeld door Casey Affleck, is klusjesman van een appartementencomplex in Boston. Als zijn oudere broer Joe plotseling komt te overlijden, blijkt hij de voogdij over zijn neef Patrick te krijgen. Lee keert terug naar zijn geboorteplaats. Een plek die hij niet zomaar heeft verlaten.

Jongerencentrum Solution ligt aan de Van den Endelaan 7 en de film start om 14.00 uur, de deuren gaan een kwartier voor aanvang open. Van tevoren reserveren is niet nodig. Een kaartje kost 3,50 euro en dit is inclusief een kopje koffie of thee. Meer informatie: 0252-757100.

Voor vervoer naar en van Solution kan gebruik gemaakt worden van de bus van WelzijnsKompas. Reserveringen kunnen tot uiterlijk één dag van te voren gedaan worden via: 0252-576500.

Jazzy Sunday Floralis met Ellen Tackenkamp

Lisse n In het Grand Café van Cineac Floralis wordt op zondag 4 februari weer een gezellige jazzmiddag georganiseerd, in samenwerking met de Lissese drummer Pim de Boer.

De bekende zangeres EllenTackenkamp is deze keer uitgenodigd door Pim en ze wordt begeleid door het jazzkwartet Tabasco Four. Ellen, zojuist teruggekeerd van een succesvol concert op het Jazzfestival van Luik (België) en een tweetal optredens in de Savoy Jazzclub van Wiesbaden/ Duitsland, was een paar jaren geleden ook te horen bij Top 2000 à Gogo van Matthijs van Nieuwkerk, met haar zang-group Yes Sister/Jazz Sister. Ze hadden veel succes met hun tv-optreden. Ellen is een veelgevraagde zangeres en zangdocente met een heerlijke jazzy stem en maakt sinds kort ook deel uit van het nieuwe Folk en Pop trio Woolf, die zojuist hun debuut cd hebben uitgebracht en nu veel te horen zijn in allerlei radioprogramma's.

Ellen`s voorkeur gaat uit naar het zingen van jazz-standards zoals van Ella Fitzgerald en naast bekende jazzsongs zingt ze ook graag bossa-nova`s en eigentijdse nummers van onder meer Stevie Wonder. Ellen wordt begeleid door pianist Dick van Lokhorst die een aantal jaren in Brazilië woonde en speelde, de Leidse saxofonist André van Willigenburg, contra-bassist Lenny Fleer en de Lissese drummer Pim de Boer. Het optreden begint om 14.30 uur en de toegang is gratis.

nieuws/historie

29 / 38

Dr. Schumacher?

Ik heb weekenddienst en terwijl ik om 23,00 uur met een ziek konijntje bezig ben word ik gebeld door iemand die zegt dat bij zijn hond de neus beschadigd is.

Zijn hond is aangereden en de neus was over het asfalt gesleept. Ik liet ze meteen komen. Het konijntje was juist met een tas genezende medicatie de deur uit toen Robbie binnen kwam. Allemachtig, wat zag het eruit. De hele rechter zijde, die onder de autoband was gekomen, was los gescheurd van de rest van de neus. Het hing er als een opengeschoven gordijn bij. Gek genoeg bloedde het niet heftig.

Ik wikkelde er meteen een handdoek om en belde een assistente. Dit kon ik niet alleen. In de tussentijd bracht ik een infuus aan en verdoofde Robbie. Toen de assistente aankwam lag hij al te slapen. Ze schrok zich rot. Samen brachten we Robbie naar de operatiekamer en begon het minutieuze herstelwerk. Er ontbraken enkele stukken weefsel, dus het zou onmogelijk worden om de neus weer als vroeger te krijgen. Millimeter voor millimeter probeerde ik de neus weer op te bouwen. Er was een open verbinding van de mondholte naar de neusgang. Eigenlijk was alles dat kapot kon ook daadwerkelijk kapot gegaan. De assistente hield nauwkeurig de anesthesie in de gaten zodat ik me helemaal kon richten op de herstelwerkzaamheden. Laag voor laag lukte het om de weefsels bij elkaar te brengen.

Er waren ook drie tanden verdwenen. Daar moesten de wortelrestanten van verwijderd worden. Als een mens dit zou zijn overkomen dan stonden er in de operatiekamer een traumachirurg, een plastisch chirurg, een anesthesist, een KNO arts, een kaakchirurg en een team o.k.-assistenten. Robbie moest het met ons tweeën doen. Na meer dan twee uur opereren (!) knipte ik de laatste hechting af. Er zat zeven meter hechtdraad in de neus en het spannendste moest nog komen. Hoe zou het gaan herstellen? Het was mogelijk dat na drie dagen de halve neus alsnog zou afsterven. Dat werd de spannendste fase. Maar er zat een engeltje op de schouders van Robbie! Het ging goed en het bleef goed gaan.

Na twee weken konden de hechtingen worden verwijderd. Dat waren er zoveel dat dat ook nog eens een kwartier duurde! Maar Robbie zag er weer patent uit. Wat waren we blij voor hem. Hopelijk kan hij er ook nog goed mee ruiken!

(Een 'golden oldie' dit keer, onze dierenarts was erg druk deze week!)

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Foto: website Agathakerk

Open Hof Hillegom

Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 4 februari, 10.30 uur

Spreker: Andries Bakker

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 4 februari, 10.00 uur

Spreker: Arie van der Stoep

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk

Zaterdag 3 februari, 19.00 uur

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zondag 4 februari, 11.00 uur

Celebrant: pastor T. van Eijk
Koor: Parochiekoor

St. Agathakerk

Zondag 4 februari, 10.00 uur

Celebrant: Pastoor R. Franken
Kinderwoorddienst
Extra: koffie/thee

H.H. Engelbewaarderskerk

Woensdag 31 januari, 09.00 uur

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 3 februari, 19.00 uur

Carnavalsmis/kinderwoorddienst

Celebrant: Pastoor R. Franken
Koor: Actaea
Extra: Koffie/thee

SWG Lisse

Zondag 4 februari

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Witte kerkje, 16.30 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israelsstraat 11

Zondag 4 februari, 10.00 uur

Spreker: Willem J. Ouweneel

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk

Zondag 4 februari, 10.00 /16.00 uur

Voorganger: ds G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk

zondag 4 februari, 10.00 uur

Voorganger: ds. E.M. Ezinga, Leiden Zuid-West

Hervormde Gemeente Lisse

Pauluskerk

zondag 4 februari 10.00 uur

Voorganger: ds. H.J. Reinders

Grote Kerk

zondag 4 februari, 10.00 uur

Voorganger: prop. M.M.J. Verheul, Schoonhoven

Ook kans maken op een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon)? Zorg dan dat uw oplossing uiterlijk 4 februari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van week 4: Thea Weijers uit Hillegom. De oplossing was: elfenbankje. De bon komt naar u toe!