LisserNieuws - De Hillegommer

21 januari 2020

LisserNieuws - De Hillegommer 21 januari 2020


Lisse legt lachgas aan banden

Lachgas in ballonnen is populair onder jongeren. | Foto: pixabay Foto: Pixabay

LISSE n Het gebruik van lachgas houdt de gemoederen in Lisse ook bezig. "Zolang lachgas niet strafbaar is, houdt een gemeentelijk verbod geen stand. Het is een waar en daarmee is de verkoop en het gebruik toegestaan. De verkoop is wel aan regels verbonden en het gebruik mag geen hinder of overlast veroorzaken", zo reageert het college van B en W op vragen van Frank Mélotte van het CDA.

Door Arie in 't Veld

"Nu het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) heeft vastgesteld dat het oneigenlijk gebruik van lachgas een gevaar is voor de volksgezondheid, komt het kabinet met een voorstel om lachgas op te nemen in het Opiumbesluit. Maar dit vergt een complexe uitwerking, waardoor uitvoering van dit besluit nog even op zich laat wachten", stelt het college.

APV

In de periode dat het kabinet de Algemene Maatregel van Bestuur aan het uitwerken is, kunnen gemeenten zelf al via de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) maatregelen nemen die gericht zijn op het voorkomen van hinder en overlast die wordt ervaren door het gebruik van lachgas. "Om de overlast van lachgasgebruik tegen te gaan, zetten we in op voorlichting en preventie, ontmoediging van de verkoop en het gebruik", zegt het college. "We treden op tegen hinder en overlast op basis van de APV. Dit geldt ook voor verontreiniging, zoals bij heterdaadsituaties waarbij iemand lachgasampullen achterlaat. Bij evenementen gaan we het gebruik en de verkoop tegen door het stellen van voorwaarden in de vergunningvoorschriften. Verkoop in het algemeen en in de horeca gaan we tegen door gebruik te maken van de APV (venten; standplaatsen) en de Drank- en Horecawet (DHW). De DHW verbiedt kleinhandel vanuit een horecagelegenheid. Indien in een gelegenheid lachgas in pakketjes wordt verkocht kan hierop worden gehandhaafd."

In de Model APV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt volgens de Lisser CDA-fractie drugshandel op straat verboden. "Veel gemeenten hebben in hun APV een verbod opgenomen om middelen als bedoeld in de Opiumwet of daarop gelijkende waar, dan wel slaap-, kalmerings- of stimulerende middelen of daarop gelijkende waar, te kopen of te koop aan te bieden. Het kabinet geeft aan dat met deze formulering ook de handel op straat in lachgas kan worden aangepakt." Het college van B en W zegt daarover dat Lisse gebruikmaakt van deze maatregel. "Dit artikel is opgenomen in de APV van Lisse. In de toelichting van de Model APV wordt het volgende over 'daarop gelijkende waar' aangegeven: 'Bij daarop gelijkende waar kan bijvoorbeeld worden gedacht aan nieuwe middelen die al wel worden gebruikt, maar nog niet op de lijst voorkomen en waartegen wel moet worden opgetreden.' Ook in Hillegom en Teylingen is deze mogelijkheid in de APV reeds opgenomen. Wij nemen een dergelijk verbod op in de vergunningen bij evenementen: 'Het is verboden op het evenemententerrein lachgas te gebruiken of te verkopen als dit gebruik hinder veroorzaakt voor personen of dat de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt."

Maak kennis met koersballen

Lisse n Ons dorp telt een koersbalclub. Wekelijks vermaken circa 40 senioren zich met dit leuke gezelschapsspel dat lijkt op jeu de boules.

Verschil is dat de ballen worden gerold in plaats van gegooid. Met koersballen blijf je in beweging, terwijl er ook voldoende gelegenheid is voor onderlinge sociale contacten.

In een gemoedelijke sfeer worden er van september tot juni onderlinge competities gespeeld. Van juni t/m augustus is er vrij spelen. De vaste speeltijd is op donderdagen van 13.30 tot 16.30 uur in De Beukenhof. Om het ook eens te proberen, kunnen senioren een paar keer vrijblijvend meedoen. De leiding zal hen graag verwelkomen en de (eenvoudige) spelregels uitleggen.

De contributie bedraagt 65 euro per seizoen. In de zomerperiode betaalt men een bescheiden bijdrage per keer. Voor verdere informatie kan men zich wenden tot dhr. L. Kralt, tel. 412461 of stuur een e-mail naar lkralt@ziggo.nl.

Aftrap uitje Stichting SCB

Lisse n Stichting Seniorencentrum Bollenstreek had zondag 19 januari haar eerste uitje voor ouderen uit Lisse. De aftrap begon met koffie en gebak bij Floralis in Lisse.

Na het welkomstwoord van de oprichters Esther van den Burg en Alies Haasnoot hebben de ouderen in de theaterzaal de film Andre Rieu: 70 years young gekeken. De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje in restaurant de Heerekamer. Stichting SCB gaat zich inzetten voor ouderen en zal onder andere uitjes organiseren waar zij deel aan kunnen nemen. De stichting bedankt de sponsoren en kijkt terug op een geslaagde middag.

De Tafel van WelzijnsKompas

Lisse n In de bieb is iedere maandag kosteloos en vrijblijvend de Tafel van WelzijnsKompas van 15.00 tot 16.30 uur te bezoeken.

Iedereen is welkom met een vraag over bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligerswerk, zelfstandig wonen of sociale contacten. Maandag 27 januari is mevr. Groenveld van DSV Verzorgd Leven, locatie Rustoord aanwezig. Zij komt vertellen over de activiteiten bij Rustoord en het doen van vrijwilligerswerk.

Foto: Foto:

Afhaalpunten LisserNieuws verdubbeld

Kranten liggen er woensdagmiddag

Rita Kok op
bezoek bij Zwarte Tulp

't Vierkant door onder een nieuwe naam

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Afhaalpunten LisserNieuws en De Hillegommer verdubbeld

LOKAAL n Uitgeverij Verhagen heeft met ingang van januari de afhaalpunten van uw huis-aan-huisblad LisserNieuws en De Hillegommer verdubbeld. "Naast de huis-aan-huisbezorging willen we op nog meer plekken bereikbaar zijn", verduidelijkt Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen zijn keuze. "Daarom zijn wij ertoe overgaan om meer mensen de gelegenheid te bieden ons LisserNieuws en De Hillegommer te lezen."

"De uitgeverij leeft in een tijd van een snel veranderende markt die meer dan ooit vraagt om ondernemersgeest", merkt Bouman op. "Social en online worden steeds belangrijker, terwijl aan de andere kant print nog breed gewaardeerd en ingezet wordt door gemeenten en ondernemers. Om de redactionele- en commerciële boodschap nog beter onder de lezers te brengen, hebben wij een groot aantal extra afhaalpunten gerealiseerd."

Door heel Nederland hebben verspreiders van huis-aan-huisbladen moeite om de bezorging goed rond te krijgen, vervolgt Bouman, "en dat zal door diverse andere ontwikkelingen alleen nog maar moeilijker worden. Door het plaatsen van meerdere afhaalrekken bereiken wij ons doel dat iedere inwoner binnen vijf minuten vanaf zijn of haar woning onze krant moet kunnen bemachtigen."

Uitgeverij Verhagen doet er alles aan om te realiseren dat de inwoners een kwalitatief goed huis-aan-huisblad in de brievenbus krijgen. "Tevens richten wij ons de komende tijd nog meer via speciale campagnes op nieuwe bezorgers."

Online

"Uitgeverij Verhagen blijft ook in 2020 de 'oren en ogen van de samenleving'. Door onze lokale krant regelmatig te lezen weet u precies wat er in uw gemeente reilt en zeilt. Dat is het mooie van het maken van een lokale krant. Ons redactieteam bedient u wekelijks met een compilatie aan gebeurtenissen waardoor u bij blijft. Dat geldt ook voor online. Alle kranten hebben een eigen website, waarop ook de krant wekelijks staat en waar 24/7 te lezen is wat er in het dorp gebeurt. Dat geldt ook voor de eigen website van Uitgeverij Verhagen", aldus Bouman.

Naast de gemeenteberichten in deze krant zijn de digitale versies ook wekelijks te vinden op de website van de gemeente, op alle websites van de lokale kranten en de site van Uitgeverij Verhagen. Bij het melden van een bezorgklacht bestaat ook de mogelijkheid de krant digitaal toegezonden te krijgen.

Afhaalpunten

Op de voorpagina staan de adressen van alle afhaalpunten. Let op: de krant is op die adressen vanaf woensdagmiddag verkrijgbaar, dus niet op dinsdag.

Nieuw seizoen voor Verhalentafel in Lisse

LISSE n Er komt een nieuwe serie van de Verhalentafel in Lisse. Zoals het er nu naar uitziet, gaan de afleveringen daarvan plaatsvinden onder auspiciën van de Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse in de Vergulde Zwaan, Eerste Havendwarsstraat 4.

Door Arie in 't Veld

In de afgelopen tijd hebben al veel mensen er blijk van gegeven graag over zaken van vroeger te vertellen en daar ook graag naar te luisteren.

Iedereen die het leuk vindt om zijn of haar verhalen over vroeger met anderen te delen is van harte welkom. In principe bestaat de Verhalentafel uit tien bijeenkomsten, waarbij de deelnemers elkaar verhalen en herinneringen vertellen over het alledaagse leven van vroeger in hun dorp of stad. Als je het bij Lisse houdt kan het al gauw gaan over het werken in de bloembollenteelt of -export. Maar natuurlijk zijn er veel meer wetenswaardigheden die onder de aandacht kunnen worden gebracht. Er ligt ook een voorstel om een keer over de oorlogsjaren te praten in het kader van 75 jaar bevrijding. En verder de belevenissen rond de tram, de betrekkingen die Lissers in het dorp hadden en bijvoorbeeld het leven in bepaalde wijken.

Deelnemers kunnen oude voorwerpen en foto's meenemen als ze dat leuk vinden. De bedoeling is dat van elke Verhalentafel een verslag wordt gemaakt, zodat deze stukjes geschiedenis behouden blijven. Zo blijven de mooie verhalen van toen bewaard. Natuurlijk staat de koffie klaar.

De Verhalentafel is vanaf 5 februari steeds op de eerste woensdag van de maand. Het begint om 10 uur en het deelnemen eraan is gratis. Wie foto's van toen heeft kan ze meenemen. Belangstellenden dienen zich van tevoren op te geven bij het secretariaat van de Vereniging Oud Lisse: info@oudlisse.nl.

Aftrap Olympus op Fioretti Lisse

Lisse n Het Fioretti College is woensdag 15 januari weer gestart met het Olympusproject. Olympus is een verdiepende lessenserie die de school heeft ontwikkeld voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit groep 7 en 8, waarbij elektriciteit, elektronica, taal en filosofie aan de orde komen.

Met een goede opkomst en een fijne sfeer hebben de leerlingen zich in een aantal situaties verplaatst waarbij kritisch denken een grote rol speelde. Wat denkt een kind van drie als het het verkeersbord "werk in uitvoering" ziet? Klopt het dat er werkelijk onderzoek gedaan is naar de vorm van uitwerpselen van wombats? Mochten monniken in de 18e eeuw beverstaart eten op vrijdag omdat beverstaart als vis werd gezien?

De leerlingen starten met de module Elektriciteit en Elektronica bij Arjan Stahlecker, waarbij de eindopdracht is een beeld te schetsen van een hyperdigitale wereld. Kunnen mensen wel gelukkig zijn in een maatschappij die door middel van 5G-devices gestuurd wordt? En hoeveel privacy heb je nodig om jezelf te kunnen zijn?

De tweede module die de leerlingen in april gaan volgen is Taal en Filosofie bij Hilde van Oosten. De leerlingen gaan met nieuwe taal aan de slag en er ook over nadenken. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen een nieuw woord gaat gebruiken? Mag iedereen nieuwe woorden maken? Wie is de baas van taal? Snap je de wereld zonder taal? Ook gaan ze 'denkdichten' en op het Fioretti gaan ze als afsluiting filosoferen met sprookjes.

HLTsamen scoort goed in landelijk onderzoek

Lisse n De werkorganisatie HLTsamen heeft in 2019 in een landelijk onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening de tweede plaats behaald. Het doel van de ambtelijke fusie is onder andere het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het verminderen van de kwetsbaarheid. HLTsamen is er trots op dat de ambtelijke fusie haar vruchten afwerpt. Lees verder op www.lissernieuws.nl

Mystery Guest

In 2019 is er een zogenaamd Burger Contact Assessment (BCA) uitgevoerd. Een Mystery Guest heeft via verschillende kanalen informatie opgevraagd over een mogelijke verhuizing naar een gemeente. De vraag is uitgezet via website, contactformulier, e-mail, WhatsApp, Twitter, Facebook en telefoon. Hierdoor ontstond een beeld van de kwaliteit van de digitale dienstverlening in de volle breedte. Er is niet alleen gekeken naar de prestatie per kanaal maar ook of de gemeente in staat is om een consistent antwoord te geven over de verschillende kanalen.

Positief opvoeden voor gescheiden ouders

Lisse n Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) start de gratis cursus Positief opvoeden voor gescheiden ouders.

Vind je het moeilijk je kinderen te helpen bij het omgaan met de gevolgen van de scheiding? Of heb je moeite om je eigen leven weer op te pakken na de scheiding? Heb je soms of vaak ruzie met je voormalige partner? Hoe vind je een nieuwe balans? De Triple P-training Positief opvoeden voor gescheiden ouders geeft je simpele, duidelijke handvatten over hoe om te gaan met de gevolgen van de scheiding. De cursus bestaat uit 5 avonden en start op dinsdag 4 februari van 19.00-21.30 op het CJG Lisse, Grachtweg 38. Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjglisse.nl.

Sociaal Team treedt meer naar buiten

Het sociaal team is er voor de inwoners die problemen hebben. | Foto: Arie in 't Veld Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Lisse heeft al enige tijd een sociaal team, maar dit is niet breed genoeg bekend. Wethouder Jolanda Langeveld zegt dat het team nu meer naar buiten wil treden.

Tekst & foto: Arie in 't Veld

"Eind vorig jaar kwam in het college het armoedebeleid in Lisse aan de orde. De vraag was of er op dit gebied wel voldoende wordt gedaan voor het welzijn van de inwoners. Dan gaat het om het ondersteunen en begeleiden van mensen met diverse problemen. Bijvoorbeeld dat men de huur niet meer kan betalen en uitzetting dreigt. Dan gaan we erop af om te bekijken hoe we kunnen helpen. Liefst in een zo vroeg mogelijk stadium."

Volgens Langeveld is het niet ernstig gesteld met de armoede in Lisse, maar is wel duidelijk dat veel mensen worstelen met hun inkomen. "Het sociaal team tracht ze te ondersteunen. In dat team heeft onder andere het maatschappelijk werk zitting, alsook Jeugd en Gezin, Stichting Mee, de ISD, Stek, en een vertegenwoordiger van WelzijnsKompas. Veel vragen die bij de mensen leven kunnen worden behandeld bij het Lokaal Loket dat op werkdagen bereikbaar is. We trachten dan zoveel mogelijk zelf op te lossen, doch soms moeten we naar een andere instantie doorverwijzen om het gewenste resultaat te bereiken."

Coördinator Doortje Schroevers onderstreept dat bij het Lokaal Loket er is voor alle inwoners met vragen over zorg, welzijn, inkomen, huurschulden of uitkeringen die niet goed verlopen. De mensen van het team houden contact met elkaar voor eventueel aanvullende informatie of om maatregelen voor te stellen. "De kracht van dit team is de samenwerking tussen verschillende instanties. We gaan naast de mensen staan om mee te helpen hun problemen op te lossen en ze weer de regie over zichzelf in handen te geven. De medewerkers van het Lokaal Loket denken met hen mee om deze vraag op te lossen."

Men kan op werkdagen van 09.00-12.00 uur terecht bij het Lokaal Loket in het gemeentehuis. Dit kan zonder afspraak. Lukt het niet het Lokaal Loket te bezoeken tijdens de openingsuren, dan kan per e-mail een afspraak worden gemaakt. Mail hiervoor naar lokaalloket-lisse@hltsamen.nl.

Erfpachtkwestie houdt de gemoederen bezig

Hillegom n De raad bespreekt 23 januari het voorstel van het college voor een kortingsregeling voor de afkoop van erfpacht bij 75 woningen in Elsbroek.

Door Jos Draijer

Het voorstel kan op steun uit de hele gemeenteraad rekenen, maar er werden door raadsleden ook vragen gesteld over de onzekerheden na 1 januari 2036 wanneer het huidige 75 jarige erfpachtcontract met de gemeente afloopt. Desgevraagd heeft wethouder Anne de Jong aangegeven eerst te willen onderzoeken welke feiten van belang zijn en welke reële opties bestaan om onzekerheden per 2036 weg te nemen, en dan met een aanvullend voorstel aan de gemeenteraad te komen. Vast staat dat het huidige erfpachtcontract met de gemeente een begin- én een einddatum heeft (1961 – 2036). Dus niet eeuwig durend is. De gemeente zal dus tegen 2036 in gesprek moeten met de erfpachters over een nieuw erfpachtcontract of afkoop van de erfpacht. De Jong denkt aan twee opties.

Nieuwe eeuwigdurend

Een nieuw erfpachtcontract zal eeuwigdurend en zonder einddatum zal zijn. De waarde van de grond als (grondslag voor de hoogte van de erfpachtcanon) wordt dan voor eeuwig vastgesteld en kan dus nooit meer gewijzigd worden. De hoogte van de erfpachtcanon wordt dan berekend door de rekensom: grondprijs X procent marktrente. Elke 5 jaar wordt dit opnieuw berekend. De grondprijs blijft onveranderd maar de marktrente wordt vastgesteld op basis van de rente ontwikkeling in de markt.

Afkoop erfpacht

Erfpachters kunnen ook de erfpacht afkopen, hetzij in 2020 met gebruikmaking van de voorgestelde kortingsregeling, of later tegen 2036. Huiseigenaren hebben dan niets meer te maken met erfpacht waardoor huiseigenaren van hun onzekerheden door de erfpachtconstructie worden verlost. De keuze tussen beide opties is aan de huiseigenaren zelf want de persoonlijke financiële omstandigheden bepalen natuurlijk welke optie, nu of later, voor iedere huiseigenaar afzonderlijk het beste uitkomt. De Jong hoopt binnen 2 à 3 maanden een aanvullend voorstel naar de gemeenteraad te sturen over de mogelijkheden om onzekerheden bij huiseigenaren te verminderen of weg te kunnen nemen. Hij hoopt deze erfpachtkwestie nog in deze raadsperiode af te ronden.

Bijzondere 100e uitzending BoBizzNizz

STREEK n In het Radisson Blu Palace Hotel in Noordwijk is woensdag 22 januari de 100ste uitzending van BoBizzNizz: hét zakenradioprogramma voor de Duin- en Bollenstreek.

BoBizzNizz heeft tijdens al die uitzendingen op Bollenstreek Omroep gezorgd voor baanbrekende radio-uitzendingen. Niet alleen worden ondernemers uit deze regio uitgenodigd om te praten over nieuwe uitvindingen, ontwikkelingen en persoonlijke zaken. Ook maakt BoBizzNizz furore met haar locatie-uitzendingen. Tijdens deze evenementen werden toplijsten gelanceerd, waren er live verslagen van 'De Slag om de Bollenstreek', Bizzgolf en recent nog de marathonuitzending waarin de winnaars van de Duurzaamheidsprijs bekend werden gemaakt. Mede dankzij BoBizzNizz is de naamsbekendheid van Bollenstreek Omroep enorm gestegen.

Het team van BoBizzNizz bestaat uit regisseur John van der Tol, presentatoren Dennis van der Voort, Joep Derksen, Esther den Hertog en technicus Peter Kapel. Voor de honderdste aflevering worden 22 januari tussen 20.00 uur en 22.00 uur tientallen bekende en minder bekende ondernemers en bestuurders geïnterviewd. General Manager van het Palace Hotel, André Aaij, was regelmatig te gast in BoBizzNizz. Hij heeft het team en hun gasten uitgenodigd om het jubileum in het Palace Hotel te vieren. De uitzending is te beluisteren via www.bollenstreekomroep.nl/live_radio/, op Ziggo-kanaal 43 of na afloop online. Voor meer informatie: www.bobizznizz.nl.

Cursussen voor iPad en andere tablets

Lisse n De Computergroep voor Senioren, aangesloten bij De Paraplu, start in de week van 27 januari een nieuwe cursus voor de iPad (Apple), op dinsdagen van 14.00 tot 16.00 uur. Voor andere tablets (Android) is de cursus op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Ria Markus, tel. 06-57493554. De lessen zijn in De Beukenhof, Eikenlaan 2a. Een cursus bestaat uit 11 lessen en kost 30 euro. Het aantal deelnemers is maximaal vier.

CDA stelt vragen over gebruik Floralis

LISSE n De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over het gebruik van Floralis.

Door Arie in 't Veld

"Wij hebben enkele stakeholders van Theater Floralis gesproken die aangeven dat onlangs een gesprek plaatsvond met onder andere het college van B en W en Bescal. Hierbij is naar voren komen dat niet helder is wie de regierol heeft in deze onderhandelingen over de verdeling van Floralis." Het college van B en W zegt hierover dat een aantal bestuurlijke overleggen gevoerd. Op 15 november en 28 november 2019 heeft wethouder Van der Laan gesproken met Stichting Theater Floralis, Filmhuis Lisse en stichting Bescal In het overleg van 28 november is duidelijk door de gemeente uitgesproken dat de regierol om te komen tot een nieuw exploitatieplan voor Floralis ligt bij Bescal. "Op basis van het nieuwe exploitatieplan kan een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld tussen de horeca-/en bioscoopexploitant (Kluft B.V.) en de gemeente/stichting Bescal. Om te komen tot een nieuw exploitatieplan worden de gebruikers/stakeholders uitgenodigd voor een gesprek om hun wensen en ideeën kenbaar te maken. De definitieve keuze in de verdeling van Floralis wordt gemaakt door het college van B en W. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een nieuw exploitatieplan ligt bij stichting Bescal." De uitgangspunten voor nieuw exploitatieplan van Floralis zijn volgens het college dat de huidige gebruikers / stakeholders betrokken moeten worden bij het opstellen van het nieuwe exploitatieplan; het nieuwe exploitatieplan mag niet leiden tot een hoger negatief exploitatieresultaat en onderdeel van het exploitatieplan zijn voorwaarden/uitgangspunten om te komen tot een nieuwe huurovereenkomst met de horeca-/bioscoopexploitant (Kluft B.V.). "Aan het einde van het eerste kwartaal 2020 verwachten wij de raad verder te kunnen informeren."

Cursus Positief Leven!

Lisse n In het kader van Welzijn op Recept start op donderdagochtend 5 maart de vijfweekse cursus Positief Leven!

Deze cursus blijkt succesvol en deelnemers zijn tevreden over de inhoud en enthousiast aan de slag gegaan met de handvatten en oefeningen die in de lessen zijn ontvangen.

Er zijn positieve manieren om naar jezelf te kijken: met begrip voor je eigen menselijkheid en imperfectie, met optimisme en met aandacht voor je sterke kanten. Stress, piekeren, spanning en ontspanning: hoe herkennen wij het bij onszelf en hoe kan er (anders) mee omgegaan worden, waardoor er veerkracht als alternatief voor sterk zijn ontwikkeld kan worden? En hoe realiseert men eigen mogelijkheden en de omgang met normale stress in het leven?

Iedereen die dit graag wil gaan toepassen in het leven kan zich aanmelden voor de cursus Positief Leven! In de vijf bijeenkomsten wordt op een laagdrempelige manier kennisgemaakt met ontspannings- en mindfulnessoefeningen, leert men wat stress is, hoe het komt dat wij piekeren en hoe je je veerkracht kunt versterken. De lessen bevatten praktische tips en oefeningen waarmee je productief kan zijn en een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Een groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. Deze cursus vindt plaats in het Medisch Centrum Lisse, Nassaustraat 31b en wel op donderdag 5, 12, 19, 26 maart en 9 april, van 10.00 tot 11.45 uur.

Voor deze cursus wordt een bijdrage gevraagd van 7,50 euro, dit is inclusief een kopje koffie/thee. Deze cursus is een samenwerking tussen Welzijnskompas en preventie GGZ Rivierduinen. Neem voor aanmelding of meer info contact met Hilde Koudijs, WelzijnsKompas Hillegom-Lisse, 0252 757100 / info@welzijnskompas.nl.

Tijdgeest: talkshows of gesprekken?

Foto: Ruth Eppink

We gaan het helemaal anders doen, want dit is niet meer van deze tijd.

Wie kent die uitdrukking niet? Meestal wordt ze gebruikt wanneer iemand meent 'het licht te hebben gezien' en de huidige tijdgeest achter zich wil laten. Een vlucht naar voren maakt, een nieuwe droom creëert of zich in een avontuur stort.

Met als rechtvaardiging: "want dit of dat is niet meer van deze tijd". Zonder daarbij te vertellen wat daar mee bedoeld wordt. Iedereen kent wel voorbeelden van regels, tradities, normen en waarden die gedumpt worden met als enige reden: 'niet meer van deze tijd'.

Het verhaal van het kind dat met het badwater wordt weggegooid, zelfs als het om tijdloze dingen gaat. Voorbeelden? Op huis-, tuin- en keukenniveau: je warmer kleden als het koud is in plaats van de thermostaat hoger zetten, elkaar gedag zeggen en beleefd zijn naar elkaar, ouderen helpen en een praatje maken, minder gehaast zijn, anderen geen overlast bezorgen, beseffen dat tegenover rechten ook plichten staan.

Hoe kom ik hier nu eigenlijk op? Door één zinnetje op een bordje aan de muur in een café:

"Geen Wifi want hier praten we met elkaar"

Knap bedacht, want dat is precies wat we kwijt zijn in publieke ruimtes. Het normale menselijke gesprek voeren. Maar ook in de politiek of thuis op tv. Veelzeggend vond ik dan ook deze week die ontluisterende foto van onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer die allemaal met hun telefoon bezig waren tijdens een serieus debat in ons parlement.

Zonder te luisteren wat de ander te zeggen had, alleen maar in zichzelf gekeerd en gretig zoekend naar reacties op sociale media of ze 'gescoord' hebben in het nieuws. De verbijstering op de gezichten van de kiezers op die publieke tribune sprak boekdelen: werkt onze volksvertegenwoordiging zo?

Het echte gesprek tussen mensen als teken van beschaving wordt niet meer gevoerd. De (sociale) media hebben het gesprek overgenomen. Welkom in het land van de mediacratie in plaats van de democratie. Dus niet verbaasd zijn dat het vertrouwen in de volksvertegenwoordiging in rap tempo afneemt.

De media dus, dat zijn de boosdoeners zeggen velen. Daar draait het vooral om 'emotie tv' waarbij met tranentrekkende beelden en vragen mensen gemanipuleerd aan het janken worden gebracht. Dat scoort namelijk in de kijkcijfers.

Ja, u leest het goed kijkcijfers en geen luistercijfers! Dat zegt genoeg, of het nu om een publieke of commerciële omroep gaat.

Neem de talkshows, alleen die Engelse naam al. Waarom moet een gesprek een show worden? Omdat het een praatje voor de show moet worden, een kwebbelshow als van vermaak. Maar vooral geen gesprek want dan haakt de tv kijker af.

Op de bank thuis is het stil. Er wordt niet met elkaar gesproken want dat stoort. Alleen de tv is aan het woord. De vrouw kijkt uit verveling naar kleding, sieraden en kapsel van de mensen op het tv scherm, de man slaapt al. Weer een dag zonder gesprek.

Het wordt tijd voor een bordje: "Geen tv want hier praten we met elkaar

Voordelig uit eten met Lekker Lisse 1+1

Lisse n Traditiegetrouw staat februari in het teken van de horeca-actie Lekker Lisse. Vanaf 1 februari kan men bij diverse restaurants in Lisse terecht voor de 1+1 gratis-actie, waarbij het tweede actiemenu gratis is. Met z'n tweeën uit eten voor de prijs van één. Wie wil dat nu niet?

De actie wordt nu voor het vijfde opeenvolgende jaar gehouden. De chefs hebben daarom extra hun best gedaan om mooie menu's (zowel voor lunch als diner) samen te stellen. Deelnemers dit jaar zijn: Barista Café, Brasserie Hemels, Chinees Specialiteiten Restaurant Dragon Town, De Buren | Brasserie en Eetcafé, Eetcafé Lef, Grand Café A-muze, Grand Café Cineac, Restaurant Chique en Simpel, Restaurant De Engel, Restaurant De Heerekamer, Restaurant De Nachtegaal, Restaurant Den Ouden Heere, Restaurant De Vier Seizoenen, Restaurant Ibis en Ristorante Il Mulino. Kijk snel op www.lekkerlisse.nl voor de menu's en reserveer snel een tafel, want vol=vol! De actie geldt niet op 14 februari. Er zijn actiemenu's voor de lunch en het diner. Let op: ieder restaurant bepaalt zijn eigen actiemenu, actieprijs, beschikbaarheid en actievoorwaarden. Kijk voor meer info op www.lekkerlisse.nl.

Feestweekend Gaapstokken groter dan ooit

Lisse n Het is een traditie voor Carnavalsvereniging De Gaapstokken dat zij, naast het echte carnavalsweekend in februari, ook eind januari verschillende feesten organiseren.

Nooit eerder betraden zoveel artiesten het podium van de Ter Speckehal als dit jaar. Op vrijdagavond 24 januari trappen De Gaapstokken om 20.30 uur af met het Prinsenbal (gratis toegang) met Prins Herman de 2e, Prinses Cathy, Jeugdprins Milan en Jeugdprinses Simone. Een groot carnavalsfeest met meerdere carnavalsverenigingen, blaaskapellen en dit jaar optredens van Tom Haver, Dennis van Veen en Danilo Kuiters die nu hoge ogen scoort in The Voice of Holland. Zaterdag 25 januari is er vervolgens van 13.00 tot 16.00 uur een kindercarnavalsmiddag. Toegang is gratis, deelnemen aan de activiteiten kost 2,50 euro. Maar het jaarlijkse hoogtepunt is in de avond: het muziekfeest Avondje Uit in Lisse, waarbij Samantha Steenwijk, John de Bever en Soulbeach het podium betreden. De Gaapstokken organiseren het in samenwerking met FC Lisse. De laatste kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor 19,50 euro via www.avondjeuitinlisse.nl. Eventueel overgebleven kaarten worden aan de deur verkocht à 22 euro per stuk. Meer info op www.gaapstokken.nl of www.avondjeuitinlisse.nl.

nieuws/column

n Waarderingsspelden voor vrijwilligers gymvereniging Fit

Blij en verrast waren Susan Schoone (links) en Ton Wildenburg met de waarderingsspeld en de opbrengst van de Grote Clubactie. Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Wethouder Jeanet van der Laan heeft vorige week woensdag Susan Schoone en Ton Wildenburg van gymnastiekvereniging Fit in het zonnetje gezet. Om die klus te klaren werden de oefeningen van de jongere jeugd even stilgezet, zodat zij getuige van dit moment konden zijn.

Door Arie in 't Veld

Bij die gelegenheid werd tevens de opbrengst bekendgemaakt van de Grote Clubactie, waarvoor de leden van Fit loten hebben verkocht. Die bedroeg 5261,60 euro, waarmee de verenigingskas mooi wordt aangevuld.

Van der Laan loofde al die inzet en speldde bij zowel de voorzitter Ton Wildenburg als bij de secretaris Susan Schoone de spelden op, die daardoor zeer verrast waren. Eerder nog had de voorzitter de kwaliteiten van secretaris Schoone genoemd, zonder te weten dat ook hijzelf zo'n onderscheiding zou krijgen.

Fit telt inmiddels 275 leden en volgens de voorzitter klimt dat aantal gestaag. "Wel zouden we ook graag nog wat vrijwilligers verwelkomen om ons op allerlei gebied te ondersteunen."

Enorm veel loten verkocht

Daarnaast werden enkele leden in het zonnetje gezet, omdat ze enorm veel loten hadden verkocht. Zoals Naomi die er maar liefst 158 aan de man wist te brengen.

Foto: pr

REGIO n Vijf schaatsers van de STS-KGM Clubselectie hebben zich geplaatst voor het NK Allround Junioren over 2 weken in Enschede.

Rens Vergeer, Ward Dielissen en Sterre van Schaick mogen zich 1 februari met de beste 30 C-Junioren meten over 500 en 1500 meter. Pien Hersman en Marije van der Spek strijden 2 dagen met de snelste 24 B-Junioren om de titel over 500, 1500, 1000 en 3000 meter. De drie kortste afstanden voor deze juniordames zijn gelijk Nederlandse afstandtitels. Trainer Martin Hersman is ontzettend trots: "Het is echt uniek wat wij als club met enkel vrijwilligers laten zien. Dit is nog nooit gebeurd in de clubhistorie."

Klik & Tik

Foto: Arjan Zwart PLEIN10

Lisse n In de bieb start maandag 10 februari de cursus Klik & Tik, voor iedereen die meer met internet wil doen, maar nog niet weet hoe dat werkt. Deelnemers leren in vijf lessen van twee uur hoe zij informatie zoeken en vinden via Google, websites via de adresbalk herkennen, een reis plannen met openbaar vervoer en informatie op te zoeken over bijvoorbeeld een hobby.

De cursusdagen zijn maandag 10, 24 februari, 2, 9, 16 maart. De cursus wordt gegeven van 9.30 tot 11.30 uur in de Lisser bibliotheek. Leden betalen 15 euro voor de cursus, niet-leden 20 euro. (foto: Arjan vd Zwart Plein 10)

Foto: pixabay

Lisse n Het netwerk Bewust Bollenstreek organiseert dit jaar wederom blote-voeten-dansevenementen. Zondag 26 januari is de eerste van dit jaar, die wordt gehouden in de grote yogaruimte van Gezondheidscentrum Lisse aan de Haven 2B. Corrie Drijver van Open in Beweging zorgt voor vernieuwende muziek, waarop men wordt uitgenodigd om vreugde te dansen, klein geluk te ervaren, dichter bij jezelf te komen. Op blote voeten dansen geeft een gevoel van vrijheid en verbinding. Kaarten kunnen vooraf gereserveerd worden via de website, waar ook meer informatie te vinden is: www.bewustbollenstreek.nl.

EHBO viert verjaardag

Hillegom n De Hillegomse EHBO vierde 18 januari haar 90 jarige bestaan.

In het Hillegomse KWJ-gebouw waren (oud-)leden, bestuur en wethouder Fred van Trigt aanwezig. Voorzitter Henk Vledder sprak de aanwezigen toe. Aan het eind van de avond maakte de wethouder bekend dat de gemeente met trots 250 euro bijdraagt aan de feestavond en hij hoopt over tien jaar het eeuwfeest van de EHBO-vereniging mee te maken.

week in beeld

Frank Meeuwenoord pakt zijn kans

Als het aan Frank ligt, is het in zijn Vierkant binnenkort weer net zo druk en gezellig als in de jaren 80. | Tekst&foto: Ruth Eppink

'Het wordt hier weer net zo gezellig als toen'

LISSE n Café 't Vierkant was in de jaren 80 de drukste kroeg van Lisse. Altijd vol, altijd gezellig. De laatste jaren was daar weinig meer van over. Maar nu zwaait Frank Meeuwenoord er de scepter. Het roer gaat om en hij wil samen met zijn vrouw Heidy een gewilde horecagelegenheid maken van 't Vierkant.

In december 2019 ging het café aan de Heereweg 214 onder de nieuwe naam Triple B 't Vierkant weer open. En dat was best een spannende stap, erkent Frank. "Want 't Vierkant had geen goede naam meer zoals vroeger. We moeten onze gasten laten zien dat wij het anders aanpakken, dat hier geen drugs worden gebruikt. Triple B 't Vierkant is een plek waar je gezellig kunt zitten om te borrelen of een hapje te eten tegen een vriendelijke prijs, zoals je dat van een eetcafé verwacht."

Kennismakingsactie

De toegankelijke kaart kent een aantal menu's, waaronder een mals biefstukje, een ambachtelijk gemaakte burger, een sateetje en binnenkort ook sliptong, allemaal geserveerd met frites, sla en jus. Om gasten voordelig met Triple B 't Vierkant kennis te laten maken, houden Frank en Heidy tot eind februari een aantrekkelijke actie: twee menu's voor de prijs van één. "Dan ben je welgeteld 13,50 euro voor twee menu's kwijt", zegt Frank. Het echtpaar zorgt ook met regelmaat voor een speciale aanbieding, zoals een biefstukmenu voor 10 euro. "En we willen de donderdag tot sliptongdag maken. Dan krijg je een sliptongmenu voor 10 euro."

Houd de Facebookpagina van Triple B 't Vierkant in de gaten voor de laatste acties.

Reuring

Frank en Heidy hebben volop plannen voor de vrijdag- en zaterdagavonden. Zo werd er in de openingsmaand al een pubquiz georganiseerd. "Die houden we erin, elke maand. Voor de januaripubquiz hebben zich alweer meer teams aangemeld dan in december. Mooi om te zien dat het in de smaak valt", lacht Frank.

Daar blijft het niet bij, want het echtpaar is al bezig met de organisatie van karaoke-avonden, bingo (ook in de middag voor senioren, bijvoorbeeld) en talentenjachten. Een beetje reuring hoort er immers bij in een café! "En wil je bijvoorbeeld met een kleine club in de middag iets bespreken onder het genot van een kopje koffie of thee, dan kun je hier ook prima terecht."

De vertrouwde sfeer van toen in een modern jasje

De komende tijd wil Frank her en der in het eetcafé nog wat veranderingen aanbrengen; zo komt er een kleine verhoging, die gebruikt kan worden bij activiteiten. Heidy vat het tot slot treffend samen: "De sfeer en de gezelligheid die we hier creëren, is zoals het in de glorietijd - de jaren 80 - was. Maar dan in een moderner jasje."

Openingstijden

Triple B 't Vierkant is momenteel woensdag tot en met zondag open vanaf 16.00 uur. Op vrijdag- en zaterdagavond gaat men tot de late uurtjes door, op woensdag-, donderdag- en zondagavond sluit het café om 23.00 uur.

In het voorjaar en de zomer, wanneer er meer toeristen in Lisse zijn, zal het eetcafé vanaf 12.00 uur de deuren openen. In het weekend kun je er dan ook terecht voor een lekkere brunch. "Maar wil je gewoon alleen een broodje kaas of fricandeau, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden. Kom gerust eens binnen", zegt Frank uitnodigend.

Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek vernieuwd

REGIO n Soms zijn ondernemers goed in het een, soms in het ander. Daarom reiken de gemeenten van de Duin- & Bollenstreek dit jaar drie duurzaamheidsprijzen uit: een voor iedere categorie Mens, Milieu en Maatschappij. "Vanaf nu hoef je dus niet meer op álle terreinen uit te blinken," vertelt jurylid Sebastiaan Bos, "Een goede werkwijze of een mooi project op een van die gebieden vinden wij al de moeite waard."

Bos won de prijs in 2018 met zijn bedrijf Kievit en is als oud-winnaar sinds vorig jaar lid van de jury. "Duurzaam ondernemen is gericht op winstgevendheid, terwijl je rekening houdt met Mens, Milieu en Maatschappij. Ondernemers zijn soms een beetje beter in het één, soms in het ander. Dat zien wij ieder jaar. Een bedrijf kan heel actief zijn met energiebesparing, een andere heeft goede voorzieningen voor de medewerkers en weer een ander is juist bijzonder actief met buren en betrokkenen. Dat is allemaal bewonderenswaardig. En als wij voor iedere categorie een prijs uitreiken bespaart ons dat meteen dat wij appelen met peren vergelijken." De organisatie wil eventueel nog een extra prijs uitreiken, bijvoorbeeld als aanmoediging of voor een bedrijf dat de meeste indruk maakt op bewoners of publiek.

Dit is het tiende jaar van de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek en al honderden bedrijven hebben hun duurzame werk met de streek gedeeld. "Op de website hebben wij een overzicht gemaakt van alle goede ideeën en projecten die wij in tien jaar voorbij hebben zien komen. Daaraan zie je dat ondernemers 'duurzaamheid' heel concreet maken. Er zijn vriendelijke ideeën, slimme projecten en mooie uitvindingen. Als je niet aan de competitie deelneemt dan kun je daar al heel wat inspiratie opdoen."

Vorige week ontvingen ruim 6.000 ondernemers van Katwijk tot Hillegom een uitnodiging voor de nieuwe competitie. Tot half maart kunnen zij zichzelf aanmelden op www.duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl. "Als je vindt dat een bedrijf de prijs verdient, dan kun je het ook voordragen." De eerste vier hebben zich al gemeld. Op de website staan ook alle voorwaarden. De Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek wordt georganiseerd door Van Dalen communicatie uit Leiden. Voor meer informatie kan men altijd bellen met 06 29500680.

Lunch samen

Hillegom n Bij Open Hof is dinsdag 4 februari het eetcafé.

Het Open Hof zit aan de Raadhuisstraat 3. Er staan broodjes en verschillende smaken soep op het menu. Mee-eten kost 4 euro. Het eetcafé is open vanaf 11.45 uur. Voor info en aanmelding neem contact op met Jasper Sierink op 06-11757889 of stuur een email: eetcafe@openhof.com. Aanmelden kan tot en met zaterdag 1 februari.

Stamppot in KrantCafé Lisse

Lisse n Bij 't KrantCafé Lisse kunnen senioren dinsdag 4 februari van 12.00 tot 14.00 uur genieten van een winterse lunch.

Deze lunch bestaat uit stamppot boerenkool of zuurkool met rookworst en een toetje ter afsluiting. De traditionele Hollandse kost wordt verzorgd door Keurslager R. Clemens, Poelmarkt, Vivaldistraat 3. De kosten zijn 6 euro inclusief drankje. Aanmelden kan van 27 t/m 31 januari op maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur bij een van de gastdames of -heren van 't KrantCafé in 't Poelhuys, Vivaldistraat 4.

Stikstof en PFAS geen probleem

Hillegom n In een presentatie voor gemeenteraadsleden gaven twee deskundigen van de Omgevingsdienst West Holland uitleg over de stikstof en PFAS problematiek en de mogelijke gevolgen voor allerlei (woningbouw)plannen in Hillegom.

In het algemene deel werd uitgelegd dat wat betreft stikstofneerslag het heel bepalend is of en zo ja op welke afstand zich een natuurgebied bevindt, Natura 2000 gebieden genoemd. In het geval van Hillegom, Lisse en Noordwijk gaat het eigenlijk alleen om kust- en duingebied dat als Natura 200 natuurgebied in aangewezen. In het bijzonder de Waterleidingduinen (Kennemer duinen). Vervolgens is de afstand van de bron van stikstofuitstoot tot het aangewezen Natuurgebied van belang voor een eventuele neerslag van stikstof. Grofweg: minder dan 1 km zou problemen kunnen opleveren (een bouwplan wordt dan nader bekeken), meer dan 1 km levert geen probleem op. Maar ook gebruikte bouwmaterialen (minder of meer duurzaam) spelen een rol. Voor Hillegom is gekeken naar de bouwplannen de Vossepolder, Ringoevers, en het IKC (fusieschool Jozef-Leerwinkel). Die leveren geen probleem op in verband met stikstof neerslag. In het geval van toekomstige bouwplannen ten westen van het station, de Pastoorslaan en de Zanderij wordt nader gekeken naar de mogelijkheid van stikstofneerslag in de Waterleidingduinen. Wat betreft PFAS, dat bij hoge concentraties kankerverwekkend kan zijn, is in de Mariastraat en het van Nispenpark onderzoek gedaan waarbij geen problemen zijn geconstateerd.

Er zijn geen belemmeringen voor het verlenen van omgevingsvergunningen of het voortzetten van de bollenteelt op de geestgronden in en om Hillegom aangetroffen.

| Tekst: Jos Draijer

'Deze giften maken het werken aan het tuinproject nog leuker'

Marga Maillé maakt met gebruikt tuingereedschap een 'Groeituin' aan de Oude Beek in Hillegom. | Foto: pr

Hillegom n (ingezonden door Marga Maillé) "Wat kan een mens blij worden van afgedankte en overbodige spullen. Gekregen tuingereedschap en attributen krijgen een nieuw thuis bij ons in De Groeituin."

"Daar sta ik dan; heel blij te zijn met spullen die in een tuin goed van pas komen en gekregen van lieve mensen om mij heen. Mijn ouders hadden nog wat tuingereedschap over dat ze toch niet meer konden gebruiken. De rieten mand stond hen eigenlijk ook wat in de weg. Mijn dochter gaf mij een houten kweekbak die over was na haar verhuizing. Een grote gereedschapstrolley, gekregen van een goede vriend, gaat ook zeker heel goed van pas komen.

Ik had mijn familie en vrienden verteld over het prachtige project waarmee ik bezig ben. Samen met nog vijf andere enthousiaste vrijwilligers en onder begeleiding van buurtcoördinator Johanna Cloo van WelzijnsKompas, werken we hard aan de totstandkoming van een nieuwe ontmoetingsplek in Hillegom; De Groeituin. En dan ook nog eens aan het mooiste stukje van Hillegom; aan de Oude Beek. Twee volkstuin percelen huren we van de gemeente, waarop we naar hartenlust kunnen werken aan het laten groeien van groenten en fruit, het laten bloeien van tal van bloemen en ruimte geven aan bomen en struiken. Voor mensen die het fijn vinden om in de aarde te wroeten, een spade in de grond te steken en gewoon buiten willen zijn en anderen kunnen ontmoeten om samen voor zo'n tuin te zorgen."

Lees het hele bericht op www.dehillegommer.nl. Meer info: 06-45341569 of mail: j.cloo@welzijnskompas.nl.

Gluren bij de Buren in De Meerkoet

LISSERBROEK n In de Haarlemmermeer wordt zondagmiddag 9 februari het huiskamerfestival Gluren bij de Buren gehouden. Ook dorpshuis De Meerkoet doet mee. Om 12.45 uur, 14.15 uur en 15.45 uur zullen 'The Old Strangers' een spetterend optreden verzorgen op het podium van het dorpshuis. Deze rock-'n-rollband speelt onder meer nummers uit de jaren 60 en 70 en weet er altijd een feestje van te maken. De zaal (Krabbescheerstraat 1) is open vanaf 12.30 uur.

nieuws/uitgaan

Textielkunstenaar Rita Kok vereeuwigt bollenvelden in wandkleed

In het kleurig geweven wandkleed dat Rita Kok maakte, zijn de bollenvelden te herkennen. | Foto: EA Foto: Esther Akerboom

Lisse n Veel mensen zullen Rita Kok kennen als de weduwe van oud-vakbondsleider en oud-premier Wim Kok. Dat ze een gerenommeerd textielkunstenaar is, is minder bekend. In museum De Zwarte Tulp is al enige tijd een kunstwerk van haar te bewonderen en afgelopen woensdag kwam zij op uitnodiging van Stichting Kunstbeheer "De Witte Zwaan" zelf kijken hoe mooi het in het museum tot zijn recht komt.

Door Esther Akerboom

Kok werd ontvangen door voorzitter van de stichting Joop Zwetsloot, de bestuursleden Els Cevat, Peter Mookhoek, Ernie van der Voet en directeur van het museum Werner van den Belt. Na de koffie met gebak en heel wat gepraat werd het tijd om naar het kunstwerk te lopen. Kok maakte in 2011 'Impressie van Bollenvelden' speciaal voor de collectie van De Witte Zwaan. "We wilden graag iets van textiel in het museum", vertelt Mookhoek. "Toen ik op een tentoonstelling het werk van Rita zag, kwam de wens naar voren om haar te vragen."

Kok is al heel lang met textiel in de weer. "Ik leerde voor coupeuse aan de Rotterdamse snijschool. Mijn arme kinderen liepen altijd in zelfgemaakte creaties van mij rond", lacht ze. Door een artikel in de Viva kwam ze op het idee om te leren spinnen en kreeg ze het adres van Constance Groenendijk Amsterdam. "Toen ik daar binnenkwam zag ik een prachtig weefgetouw en ik wist meteen: dit wil ik."

Kok begon, toen haar man geen premier meer was, met het weven van stoffen en later vloerkleden die ook aan de wand konden. Maar dit werd al snel te zwaar. "Ik kreeg last van mijn schouders en ben toen overgegaan op het weven van sjaals van allerlei materialen door elkaar." De stap naar haar kunstwerken was toen niet meer zo groot.

Plantenspuit

Het werk in De Zwarte Tulp is een kleurig geweven wandkleed, gemaakt van linnen en perspex en het is niet moeilijk om de bollenvelden, waarvan Kok de kleuren altijd al bewonderde, erin te herkennen. "Het leuke is, dat Wim ook nog mee heeft geholpen. Dat deed hij omdat het voor mij lastig was om zelf de draden op de boom van het weefgetouw te zetten", legt ze uit. "Dus hij hielp me altijd bij het opbomen van de kettingdraden, waaruit dit werk grotendeels bestaat. Hier komt ook het spreekwoord 'een boom opzetten' vandaan."

Ter plekke werkt Kok nog even wat draden bij en wordt er in allerijl een plantenspuit gekocht, want het werk kan wel wat vocht gebruiken. Het doek blijkt erg in de smaak van het publiek te vallen. "We krijgen heel enthousiaste reacties, de mensen vinden dat het lijkt alsof het doek beweegt als je erlangs loopt", aldus baliemedewerkster Mieke Sijsenaar. Tel hier ook nog eens de fascinerende schaduwen bij op die het op de muur wekt en je hebt een goede reden om het eens zelf te komen bekijken in De Zwarte Tulp, waar het voorlopig nog te bewonderen zal zijn.

Taalcoaches welkom

Hillegom n Steeds meer nieuwe Hillegommers weten het wekelijkse Taalcafé op dinsdagmiddag in de bibliotheek Hillegom te vinden, via Vluchtelingenwerk, de Gemeente en mond tot mond reclame.

De afgelopen weken waren de stoelen niet aan te slepen. Zo'n dertig, veelal jonge mensen uit allerlei landen, willen dolgraag beter Nederlands leren spreken. Velen volgen cursussen. Het in praktijk brengen van het geleerde is heel belangrijk, maar zoals iemand onlangs verzuchtte: "Eten doe je drie keer per dag, maar Nederlands spreken maar een keer in de week, dat is niet genoeg." Iedereen zou dan ook wel een taalcoach willen hebben. Marieke Kaandorp van Het Taalpunt, onderdeel van het Taalhuis Bollenstreek, koppelt taalcoaches aan 'taalmaatjes'. Op dit moment zijn er tien mensen, die een taalcoach zouden willen hebben. Een taalcoach wordt zes maanden gekoppeld aan één taalmaatje. Dat kan een statushouder zijn, maar ook iemand van buiten Nederland die met een Nederlander getrouwd is. Een half jaar lang wekelijks anderhalf uur met elkaar Nederlands spreken. Theoretisch heeft het taalmaatje al de nodige taalkennis maar het ontbreekt aan de praktijk. Het gaat er niet om Nederlandse les te geven, het gaat om gewone, dagelijkse spreektaal. Soms wordt hulp gevraagd bij het lezen van een brief of zijn er vragen over grammatica. De ontmoetingen zijn de eerste keer bij de nieuwkomer thuis. Daarna kan dat ook in de bibliotheek of elders. Taalcoaches ontvangen vooraf een map met informatie en tips. Er is een basiscursus, waarin tips worden gegeven en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Daarnaast ontvangen zij een kleine vergoeding om bij voorbeeld af en toe een drankje te drinken op een terras en een gratis bibliotheekkaart. Meer informatie in de bibliotheek Hillegom bij de coördinator van het taalpunt Hillegom, Marieke Kaandorp. Het inloopspreekuur van het Taalpunt is op dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur. Of mail naar: taalpunthillegom@bibliotheekbollenstreek.nl.

Omzien in dankbaarheid: stille krachten

Een prominente coverfoto van Kees Warmerdam, met burgemeester Arie van Erk. | Foto: SVvOH.

Stille krachten: altijd betrokken maar zelden zelf in beeld. Vrijwilligersorganisaties zoals Stichting Vrienden van Oud Hillegom prijzen zich gelukkig met heel veel stille krachten. Toch is het niet alleen maar feest – zelfs niet in het feestjaar 2020 waarin de Vrienden hun 30-jarig jubileum vieren.

Helaas hebben wij definitief afscheid moeten nemen van onze vrijwilliger Kees Warmerdam, bij veel Hillegommers decennialang bekend als fotograaf "de snor". Voor zijn bedrijf Foto Memory heeft Kees voor onnoemelijk veel bruidsparen de dag van hun leven in beeld vastgelegd. Na zijn werkzame leven als portret- en reportagefotograaf richtte Kees zich op het vrijwilligerswerk voor Stichting Vrienden van Oud Hillegom en was jarenlang onze vaste fotograaf bij evenementen en excursies. Later werd Kees bijgestaan door anderen omdat het reportagewerk voor de Vrienden nog maar moeilijk door één persoon gedaan kon worden. Een van zijn laatste prominente portretfoto's maakte Kees hij tijdens het bezoek van onze beschermheer Jan Six X aan Hillegom. Deze foto kozen we prompt als coverfoto voor het oktobernummer in 2016 van 'Hangkouserieën'. Die foto komen we in maart overigens ook tegen in het historische stickeralbum dat onze vrijwilligers samenstelden voor PLUS Tolenaar en waarvoor we allemaal plaatjes kunnen gaan sparen.

Enkele jaren geleden deed Kees een stapje terug en droeg het reportagewerk over aan de andere leden van de werkgroep Foto & Video. Vanaf dat moment was Kees overal in het dorp te bewonderen, als maker van straatbeelden om zo het Hillegom van die jaren vast te leggen voor het nageslacht. Na verdere afname van zijn gezondheid vorig jaar, ontvingen de Vrienden vorige week het bericht van Kees' overlijden. Zijn camerasluiter blijft nu voor altijd stil.

In dezelfde week bereikte ons ook het bericht van het overlijden van Annabel Wassenaar-Kessels, onze oudste donateur. Altijd begaan met de historie van Hillegom en een trouwe bezoekster van onze Vrienden-avonden wist zij als een koningin op haar bezoekersstoel velen naar zich toe te lokken voor een praatje. Zelf maakte zij deel uit van een interessant deel van de Hillegomse geschiedenis, zij bracht een deel van haar jeugd door in villa Margaretha. Deze villa stond tot 1960 op de plek waar nu de Margaretha-flats staan, aan de rotonde bij de Jozefkerk. Hierover hebben de Vrienden haar geïnterviewd en dat interview is gepubliceerd in 'Hangkouserieën' van oktober 2009. Op de website van de Vrienden is bij de digitale versie van deze column, ook het interview met Annabel Wassenaar-Kessels geplaatst.

Zij heeft diverse malen de uitspraak gedaan "ik zou geen honderd willen worden" en dat is uitgekomen: Annabel is 99 jaar geworden.

Rust zacht, Kees. Rust zacht, Annabel. Jullie zullen worden gemist.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties, Sporen van vroeger, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

column/nieuws

Dort speelt Na de lieve vrede in Kulturele Raad

Hillegom n Cabaretière Lonneke Dort treedt zaterdag 15 februari op in de Kulturele Raad met haar programma Na de lieve vrede.

Dort won in 2017 het Amsterdams Kleinkunst Festival en werd met lovende recensies ontvangen.

Trio Lou Brondgeest in d'Ouwe Smisse met: Lou Brondgeest zang, Peter Kanters gitaar en Eric Heijnsdijk contrabas© foto: Joop van Houdt Foto: Joop van Houdt

"De droogkomische Lonneke Dort heeft sterke liedjes, die taalvaardigheid laten horen en die kleine verrassingen in petto hebben. Ze begeleidt die woorden met gortdroge mimiek en een opgetrokken wenkbrauw en soms met een blik waar je even in blijft hangen" ( NRC)

De avond kan compleet gemaakt worden door voorafgaand aan de voorstelling, te dineren in Villa Flora. Zij zorgen dat de toeschouwer op tijd bij de voorstelling is. Kaartjes kosten 15 euro zijn te bestellen via www.scbh.nl en te koop bij Vivant Frank Evers (contant) en op de avond aan de zaal.

Nummer één van twaalf Jazzy Sunday Afternoons

Hillegom n Jazzliefhebbers kunnen hun hart ophalen want zondag 26 januari begint de Jazzy Sunday Afternoons bij Villa Flora. Van 14.00 tot 17.00 uur is er weer live jazzmuziek aan de Hoofdstraat 55.

Met dit optreden wordt de aftrap gegeven voor opnieuw een jaar met op de laatste zondag van elke maand een jazzoptreden. Elke maand is er een andere gastsolist bij het jazzcombo van pianist Cees Diepeveen.

Vaste contrabassist Hans Brouwer moet in januari verstek laten gaan: Eric Heijnsdijk speelt 26 januari de contrabas.

Gastsolist is dit keer saxofonist Chris Dee, die eerder in Villa Flora was tijdens Jazzy Sunday Afternoons. Dee is Brit van origine en woont zowel in Engeland als in Nederland. De toegang is vrij en er is voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving.

| Foto: Joop van Houdt

Begin met hardlopen bij De Spartaan

Deze RunStarters pakten het hardlopen weer op, of waagden zich er voor het eerst aan. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n Wil je onder deskundige begeleiding beginnen met hardlopen, samen met andere starters? Dat kan met RunStarter bij Atletiekvereniging De Spartaan in Lisse.

Trainer en coördinator van RunStarter Rob van der Klauw staat op zaterdag 8 februari om 10.00 uur klaar om beginnende hardlopers enthousiast te maken voor deze 8-weekse cursus, waarbij je uiteindelijk 20 minuten achter elkaar kunt hardlopen, zonder te stoppen. "Het is gezellig én je loopt in jouw eigen tempo. De trainingen worden rustig opgebouwd. RunStarter bestaat uit een groep van ongeveer 25 personen, die allemaal beginnen, of weer beginnen, met hardlopen." Je krijgt acht weken lang training op zaterdagochtend en dinsdagavond vanaf de atletiekbaan van De Spartaan. Daarna kun je eventueel verlengen met acht weken."
Op zaterdag 8 februari is de eerste training en tevens kennismaking om 10.00 uur bij AV De Spartaan. Kosten voor het totale 8-weekse programma zijn 55 euro, inclusief een hardloopshirt en bidon met RunStarter AV De Spartaan-logo en een koffie-/theekaart voor 10 kopjes koffie of thee in de kantine van De Spartaan. Vragen? Stel ze via: robvdklauw14@gmail.com. Aanmelden kan eveneens via dit mailadres.
RunStarter is mede tot stand gekomen in samenwerking met de Buurtsportcoach en sponsor L.J. Sport.

MuBo zoekt deelneemsters voor 'Bernarda Alba'

REGIO n Stichting MuBo start in februari met de repetities voor haar nieuwste musicalproductie 'Bernarda Alba'. Hiervoor is MuBo nu op zoek naar deelneemsters.

'Bernarda Alba' vertelt het verhaal van een sterke vrouw die haar gezin en huishouden met ijzeren vuist regeert na het overlijden van haar tweede man. Haar vijf dochters worstelen met de strenge wensen van hun moeder. Hun dromen en verlangens botsen met de harde eisen van Bernarda en ook de buitenwereld begint langzaam hun geïsoleerde bestaan binnen te dringen. De voorstelling kent uitsluitend vrouwelijke personages en is gebaseerd op het toneelstuk van Federico García Lorca uit 1936 ('Het Huis Van Bernarda Alba').

MuBo zoekt vrouwen in alle leeftijden vanaf 17 jaar. Ervaring is handig, maar niet vereist. De audities zijn op vrijdagavond 7 februari. De eerste repetitie start op vrijdag 21 februari, in eerste instantie in Hillegom. Verder in de productie zullen hier ook enkele weekenden bij komen. De voorstellingen worden gespeeld in oktober/november 2020. Verdere informatie en aanmelden voor de audities via de website www.stichtingmubo.nl.

Dorine Meijer

Dorine Meijer Foto: Picasa

Januari staat in het teken van de Nationale Voorleesdagen. Er wordt natuurlijk voorgelezen en er zijn workshops in de bibliotheek voor kinderen van 2 tot 6 jaar. De leestips van collectiespecialist Dorine Meijer gaan over boeken die - interactief - voorgelezen kunnen worden aan jonge kinderen. En voor wie graag meer wil weten over hoe je dat doet, volgt er een inspirerend boek met praktische voorbeelden. Lekker (voor)lezen dus

Cedric Ramalier & Vincent Burgeau

Het boek is verliefd

Het boek is somber. Wat is er aan de hand? Het boek is verliefd. Maar op wie? Dat durft het niet te vertellen. Toch kom je er al (voor)lezend achter op wie het boek verliefd is. Dit hardkartonnen boek is eenvoudig vormgegeven en nodigt uit om interactief voor te lezen. De jonge luisteraar wordt aangemoedigd iets te doen en daar 'reageert' het boek op. Het blijkt wel dat boeken lezers nodig hebben. Geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf 2 jaar.

Carolina Rabei

Het boek zonder verhaal

Dusty is een bibliotheekboek, dat heel graag gelezen wil worden. Maar hij is nog nooit geleend... De andere boeken in de bibliotheek vertellen wat hen is overkomen tijdens het uitlenen en zij helpen Dusty om gezien te worden. Dat lukt. Hij wordt gelezen door een klein jongetje en daarna nog door allerlei andere kinderen. Op de kleurrijke illustraties van dit leuke prentenboek is veel te zien. Een mooie ode aan de magie van lezen. Voor kinderen vanaf 4 jaar.

Dita Breebaart e.a.

Interactief voorlezen met baby's, dreumesen, peuters en kleuters

Interactief voorlezen gaat een stapje verder dan 'gewoon' voorlezen. Dat komt vooral door de voorbereiding, de nadruk op begrip van inhoud en verhaal, en door aanvullende activiteiten. Dit boek geeft op een toegankelijke manier inzicht in de vier stappen van interactief voorlezen. Daarnaast komen uitgewerkte voorbeelden voor diverse leeftijdsgroepen aan bod. Het boek biedt inspiratie om met interactief voorlezen aan de slag te gaan en meer verdieping en voldoening te halen uit voorlezen.

Elvira Vis, projectleider VoorleesExpress

Welkom thuis, bever!

Het boek (door Magnus Weightman, tekst ism Esther van der Werf) vertelt het verhaal van Bever die de weg naar huis kwijt is. Akita de hond neemt hem mee in haar luchtballon om vanuit de lucht naar het huis te zoeken. Prachtig geïllustreerd. Voor kinderen vanaf 4 jaar.

leestips/eropuit

Paal boven water

Op vrijdagavond had ik dienst. Het was rustig en ik kon ongestoord tv kijken. Mijn vrouw ging om half elf naar bed, maar ik zei dat ik op wilde blijven voor een potentiële beller.

Vóór 24.00 uur naar bed gaan is vaak niet slim. En dat bleek ook deze dag…Half twaalf begon de spoedlijn te rinkelen. De man kon amper uit zijn woorden komen. Wat ik ervan begreep was dat zijn hondje niet meer kon lopen en of hij langs mocht komen. Normaal gesproken ging hij altijd naar een andere kliniek, maar nu het gillende spoed was wilden ze graag dat wij hen hielpen. Zo snel als ik kon reed ik naar de praktijk en daar stonden al vier mensen te trappelen van ongeduld met hun West Highland White terriër Barry. Die werd gedragen, want hij kon zelf niet meer lopen. Ik opende gehaast de deur en liep meteen naar de behandelkamer. De hele familie liep mee. Wat bleek: Barry was bij het laatste verregende uitlaatrondje een beetje door het dolle geweest en hij had heel hard op en neer gerend op de stoep. Dat was allemaal nog goed gegaan. Maar toen hij weer aanzette voor een sprintje in de donkere koude avondlucht knalde hij, de plassen omzeilend, tegen een niet-meegevende lantaarnpaal aan. Meteen was hij 'out' gegaan en was bewegingsloos op straat blijven liggen. De dochters gilden het uit omdat ze dachten dat hij dood was. Maar in het vale licht van de lantaarnpaal zagen ze dat hij nog ademde. Meteen waren ze naar huis gerend en hun vader had mij gebeld. Ik onderzocht Barry zo goed en kwaad als het ging. Hij kon niet staan en hij had een afwijking naar links: zijn nek en kop stonden in een krampstand. Zijn reflexen waren geheel afwezig. Geen pijnconstatering en geen standscorrecties. Zijn ogen stonden gelukkig wel goed. Hij ademde inmiddels ook kalmer. Zijn temperatuur was ook normaal. Mijn inschatting was dat hier sprake kon zijn van wat ook wel 'spinale shock' genoemd wordt. Alle zenuwprikkels in het ruggenmerg liggen dan stil, meestal ten gevolge van zwaar trauma; dat werkt dus een beetje als een bescherming tegen het ervaren van grote pijnen. Mijn advies was om Barry op te nemen en met een infuuspomp met (anti-shock) pijnstilling en sedatie-medicatie te behandelen. Aangezien ik daar graag toezicht op wilde houden, overlegde ik of het oké gevonden werd als ik Barry mee naar huis zou nemen. Dat was geen probleem! Barry kwam naast mijn bed te liggen in een kleine gewatteerde verwarmde bench met het druppelinfuus. Hij was heel rustig en gedwee. Halverwege de nacht gaf hij aan dat hij naar buiten wilde. Ik koppelde hem af en tilde hem naar het grasveldje. Zijn eerste voorzichtige pogingen om te staan waren al aanwezig. Wankelend deed hij zijn behoefte. 's Ochtends vroeg stond zijn kop recht en kon hij enkele pasjes lopen! Nog voor het zaterdagontbijt leverde ik Barry lopend en wel thuis af: het leek een bijbels mirakel alsof Barry over water kon lopen...

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Foto: pixabay

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1, 10.00 uur

Zondag 26 januari

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 26 januari, 10.30 uur
Spreker: Marco van Delft

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 26 januari, 10.00 uur

Spreker: Elsa Waljaard

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zondag 26 januari, 10.00 uur

Afscheidsviering pastoor Franken

Celebrant: pastoor Franken en kapelaan Kuik
Assistentie: diaken I. Osseweijer
Koor: Parochiekoor

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Euch.viering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 26 januari geen dienst

Ma 19.30 uur: Euch.viering
Di, do & vr 09.00 uur: Euch.viering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 22 januari, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 25 januari geen dienst

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 26 januari

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 16.30 uur

Voorganger: ds. M.K. Boersema

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 26 januari, 10.00 uur

Iedereen Heeft Iets

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 26 januari

10.00 uur: voorganger niet opgegeven

18.30 uur: voorganger: ds J. van Rijswijk

Protestantse Gemeente Lisse

Beukenhof, Eikenlaan 2

Vrijdag 24 januari, 19.00 uur

Voorganger: ds. A. Moolenaar

Zondag 26 januari

Pauluskerk, Ruishornlaan 33

09.30 uur: voorganger: ds. M.J. Wattel, Hoofddorp

11.00 uur: voorganger: ds. A.C. Verwei, 's-Gravenzande

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 26 januari binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van week 3 is Harrie Cramer, Noordwijkerhout. Oplossing week 03: criterium.