LisserNieuws - De Hillegommer

16 juli 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 16 juli 2019


Fioretti College gaat afval te lijf

Groepjes leerlingen trokken door de wijken om zwerfafval op te ruimen. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

MILIEU n Het kan bijna niet anders of het moet de bewoners van de wijken rondom het Fioretti College wel zijn opgevallen. Aan het einde van de week waren de straten zwerfafvalvrij. Op donderdag deden alle brugklassen mee aan het programma Design your World van Stichting Schone Stad, waarin zij werden aangezet tot het nadenken over de noodzaak van een schonere wereld.

Door Esther Akerboom

In de aula werden de leerlingen getrakteerd op een interactieve muzikale voorstelling die tot doel had te waarschuwen voor het gevaar van plastic zwerfafval en wat ze er zelf aan kunnen doen. Ze werden bekogeld met vragen als: Wat is het zwerfafval dat het meeste voorkomt op de wereld? en: Weten jullie hoelang kauwgum erover doet om helemaal te verdwijnen? Het geheel werd afgesloten met een drumbattle tussen twee groepjes, waarbij de leerlingen elkaar mochten hinderen met afval. De verliezers mochten de boel opruimen tot grote hilariteit van het publiek. Het programma ging verder in een klaslokaal waar de leerlingen voorlichting kregen over afval in zee. Als voorbeeld werden de honderden containers genoemd die een vrachtschip begin januari verloor in de Waddenzee. De gastdocent vertelde dat er elke minuut 1000 kilo plastic in zee verdwijnt. Een spel met dilemma's moest de leerlingen tot nadenken en discussiëren uitlokken.

Hierna trokken ze erop uit met grijpers en plastic zakken om de omgeving op te ruimen. De groepen die het laatst aan de beurt waren, moesten creatief te werk gaan, omdat ze niet met lege zakken terug wilden komen. "Heeft u nog afval?", vroeg een leerling aan een chauffeur van een busje. En hier en daar visten de kinderen wat mee uit een container of prullenbak.

"We hebben deze educatieve presentatie opgezet om jongeren mee te geven welke schade zwerfafval aanricht aan de natuur en dieren", legt organisator Jacqueline Bleeker uit. "Met dit programma hopen we een zaadje te planten zodat ze in de toekomst met een andere blik naar buiten gaan en twee keer nadenken voordat ze iets op straat gooien. Het is vreselijk wat er op de snoeproutes, de weg tussen de dichtstbijzijnde supermarkt en een school, op straat ligt."

KWF zoekt collectelopers

COLLECTE n Het Koningin Wilhelmina Fonds gaat weer een huis-aan-huiscollecte houden, maar heeft een tekort aan lopers. Secretaris Franco Dieters meldt daarover dat men druk bezig is de routes en lopers rond te krijgen.

Door Arie in 't Veld

"Helaas hebben zich op het laatste moment een aantal mensen afgemeld en daarom zoeken we voor Lisse nog een aantal lopers en wijkhoofd(en). De collecte is van 1 tot 7 september en geïnteresseerden kunnen zich gewoon op de site van het KWF aanmelden - www.kwf.nl - of ze mogen mij een berichtje sturen via Franco Dieters, Jacob van Ruysdaelplein 129, Lisse, mobiel 06 - 22 570 853 of e-mail: franco@francodieters.com."

Proeverij op zondagmiddag

ONTMOETING n Buurthuis Salvatori houdt zondag 28 juli en zondag 25 augustus weer een zondagmiddagproeverij.

Dit is een gratis maaltijd voor iedereen die het leuk vindt om samen te eten. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. De inloop is vanaf 16.45 uur. De maaltijd wordt genoten tussen 17.00 en 18.00 uur. Buurthuis Salvatori is gevestigd aan de Wagenstraat 33.

De Vier Seizoenen weer in Terras Top 100

HORECA n Restaurant De Vier seizoenen, al bijna 20 jaar gevestigd aan de Heereweg 224 op 't Vierkant, staat ook dit jaar weer in de Misset Horeca Terras Top 100 van 2019. De horecagelegenheid staat op de 33e plek.

"Wij zijn ontzettend blij en trots met dit resultaat. Weliswaar een iets lagere plaats dan vorig jaar, maar al jaren een vaste vermelding in de top 100", zegt eigenaar Ton Freriks. De Vier Seizoenen scoort goed op uitstraling van het terras, vakmanschap en vriendelijkheid van de medewerkers en de constante kwaliteit van gerechten en dranken.

Op zoek naar bijzondere vakantieverhalen

VRIJ n Nog een paar dagen en dan kan ook de regio Midden met vakantie. Dat betekent een grote uittocht richting het warme zuiden, de camping op de Veluwe of naar een alternatieve bestemming.

Zoveel mensen, zoveel vakantiewensen. Misschien blijft u het liefste thuis, omdat u zich daar het prettigst voelt. Of houdt u dit jaar een duurzame vakantie door alleen met de trein, fiets of te voet te reizen. Het komt ook voor dat gezinnen wel graag weg willen, maar er de middelen niet voor hebben. Hoe ga je daar mee om? Heeft u een bijzonder vakantieverhaal dat u met anderen wilt delen, neem dan contact op met de redactie: redactie@lissernieuws.nl.

Vanwege de vakantietijd verschijnt LisserNieuws niet in de weken 31 en 33. Volgende week (week 30) valt-ie nog gewoon in de bus. En vanaf week 34 kunt u wekelijks weer een nieuwe krant verwachten.

De lezing wordt gehouden in het gebouw van de VOL aan de 1e Havendwarsstraat in Lisse. Foto: Google Streetview

Historische clubs bijna buitenspel

We willen graag een adviesrol vervullen'

SterkSaam mag bijna gaan
uitbreiden

Brandweer checkt horeca en sportschool

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Stichting SterkSaam kan bijna gaan uitbreiden

Bij SterkSaam Foto: Hanno de Vries

LISSE n Stichting SterkSaam, die elders in deze krant laat weten op zoek te zijn naar sponsors voor het vervoer van deelnemers, mag uitbreiden. Althans als de wijziging in het bestemmingsplan zonder zienswijzen wordt goedgekeurd.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jeanet van der Laan zegt hierover dat sinds de start van de stichting de behoefte er is aan meer dagbestedingsactiviteiten. "In juli 2017 is een principeverzoek ingediend om hiermee de mogelijkheden te onderzoeken, zodat aan de behoefte aan meer dagbesteding kan worden voldaan. Het college heeft hierop positief gereageerd en aangegeven in principe bereid te zijn om medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening om het plan mogelijk te maken. Vrijwel tegelijkertijd heeft Stichting SterkSaam een verzoek ingediend bij het college voor een garantstelling. Hierop is in beginsel positief besloten, maar na bedenkingen van de raad is hiervan afgezien in maart 2018. Wel is besloten tot het verstrekken van een eenmalige subsidie van 2 x 12.500 euro, dit in verband met onverwachte opstartkosten. Over 2018 kan de stichting een sluitende begroting opstellen. Kort daarna heeft de stichting alsnog voldoende middelen verkregen om hiermee de beoogde uitbreiding van de dagbestedingsactiviteiten te financieren."

Inclusieve samenleving

Het college vindt dat in Lisse iedereen meetelt. Het voorstel draagt dan ook bij aan een inclusieve samenleving door een goed geoutilleerde zorgboerderij met voldoende dagbestedingsactiviteiten passend binnen een goede ruimtelijke ordening mogelijk te maken. "Het bestemmingsplan is de planologische verankering van een eerder verleende uitgebreide omgevingsvergunning uit 2015 en daarnaast maakt het de beoogde uitbreiding van de dagbestedingsactiviteiten mogelijk. In het bestemmingsplan is geborgd dat de activiteiten te allen tijde gerelateerd zijn aan de primaire maatschappelijke functie van de zorgboerderij."

Het plan houdt in dat in de monumentale wagenschuur de kookacademie/tearoom en twee B&B-kamers worden ondergebracht. De buitenzijde van de wagenschuur wordt niet aangepast. De Erfgoedcommissie heeft een positief advies uitgebracht. De Kookacademie en de B&B hebben als doel om deelnemers op te leiden naar (betaald) werk in de horeca. De tearoom is overdag geopend tijdens de openingstijden van de dagbesteding. Deelnemers leren hier klanten bedienen. Verder zal een perceel bollengrond van 1044 m2 worden omgezet voor hobbymatig agrarisch gebruik, zoals het houden van dieren en de teelt van gewassen. Omdat hierdoor bollengrond wordt onttrokken, is reeds met de GOM een bollengrondcompensatieovereenkomst gesloten. Ten slotte komt er ondergeschikte detailhandel in een deel van het bijgebouw van de zorgboerderij. Hier vervaardigen deelnemers diverse van hout gemaakte producten en verkopen deze.

Het plan moet zes weken ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid voor eenieder om bij de gemeenteraad een zienswijze kenbaar te maken. Daarna worden eventuele ingekomen zienswijzen behandeld en zo nodig wordt het bestemmingsplan aangepast. Vervolgens kan de raad besluiten om het bestemmingsplan vast te stellen. In dit geval vindt de tervisielegging overigens plaats tijdens de zomervakantie. In beginsel is dit onwenselijk. Echter, in dit geval wordt ervoor gekozen om het ontwerpbestemmingsplan toch ter visie te leggen. Dit omdat de wijzigingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan relatief klein zijn en er geen signalen zijn dat er andere zienswijzen aanwezig zijn.

Broedende gierzwaluwen bijna zonder huis

| Foto: Remco Out Foto: remco out

Hillegom n Tientallen nesten van gierzwaluwen zitten er in de daken van de huizen in Emmastraat, Julianastraat en Hofstraat. Dit blijkt uit onderzoek van de Hillegomse natuurgroep Natuurlijk Hillegom. Alleen staan deze huizen op de lijst om gesloopt te gaan worden.

Door Remco Out

Afgelopen dinsdagavond liepen er meerdere vogelaars rond zonsondergang door de wijk.

Aan het einde van de dag gaan de gierzwaluwen terug naar hun nest onder de dakpannen en kan er dus goed gekeken worden waar en hoeveel nesten er zijn.

"De nesten van de gierzwaluwen hoeven de sloop en nieuwbouw niet tegen te houden, maar er moet wel vervangende nestgelegenheid gecreëerd worden", laat Jack van Velzen weten.

De bijzondere vogels broeden in kolonies en komen elk voorjaar weer terug naar dezelfde plek. Als er dan geen alternatieven in de omgeving zijn, zullen de vogels voor altijd vertrekken en is de kolonie weg uit Hillegom.

Voldoende nestkasten zullen de kolonie al helpen, maar dan moet het wel duidelijk zijn hoeveel nesten er nu zijn om straks voldoende nestkasten op te hangen.

De bewoners hebben geen last van de gierzwaluwen. Ze poepen niet uit het nest en leggen hun eieren gewoon op een richeltje onder de dakpannen.

Het zijn ook bijzondere vogels, want ze zitten hun hele leven in de lucht en landen alleen voor het broeden. Gierzwaluwen kan je herkennen aan het snelle vliegen en ze hebben de vorm van een boemerang.

Sloop van de woningen

De huizen van de wijk zullen binnenkort gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Uit het onderzoek dat Stek aan het begin van jaar liet uitvoeren bleek dat er geen gierzwaluwen zitten.

Dat klopt omdat de vogels dan nog onderweg zijn naar hun broedplaats.

Dit is de reden dat deze natuurliefhebbers zijn bijgesprongen en helpen met het in kaart brengen van de nesten.

Toermalijn terug van nooit weggeweest

Hillegom n Vrijeschool De Toermalijn is een kleine school in een rustige wijk van Hillegom. De school heeft 113 leerlingen verdeeld over vijf klassen.

Jacoline Wiskerke, directeur laat weten: "Bij het horen van het woord 'vrijeschool' denken sommigen wellicht aan een vrolijke chaos waarbij kinderen doen waar ze zelf zin in hebben. Niets is echter minder waar. In de vrijeschool is aandacht en betrokkenheid bij de lessen heel belangrijk en ontwikkelen kinderen zich in een rustige en geordende omgeving.

De vrijeschool is gebaseerd op het gedachtegoed van Rudolf Steiner waarbij er aandacht is voor brede persoonlijke ontwikkeling. We spreken de eigen wil aan en laten leerlingen op zoektocht gaan. Zowel met het hoofd, het hart als met de handen. De leerlingen kunnen optimaal groeien met hun verstand én hun gevoel. Zo groeien ze in de lengte én de diepte."

Naast de reguliere lesstof volgens de kerndoelen, wordt aandacht geschonken aan kunstzinnige- en sociale vorming. Er worden samen jaarfeesten gevierd en belangrijke verhalen uit de geschiedenis van de mensheid verteld.

(Lees het hele artikel op: www.dehillegommer.nl)

"Natuurlijk leren kinderen ook gewoon goed rekenen, lezen en schrijven. Dat dit alles goed samen gaat blijkt uit de eindtoets van dit jaar. We haalde op de IEP een score van 85,7, ruim boven het landelijk gemiddelde van 81,8. Deze score bewijst dan we na een turbulente periode duidelijk op de goede weg zijn. Het team en de leerlingen van de Toermalijn zijn trots op dit resultaat," vervolgt Wiskerke.

Het stimuleren van de kunstzinnige en sociale ontwikkeling, naast de reguliere lesstof zorgt ervoor dat leerlingen optimaal voorbereid zijn op de eisen die moderne maatschappij stelt. "Ook helpt de Toermalijn ouders hun weg te vinden door het geven van ouder-colleges, over onderwerpen als mediawijsheid, gezonde voeding en nog veel meer. Onze leerlingen komen uit verschillende gemeenten in en om de Bollenstreek. Het merendeel woont in Hillegom, Lisse, Sassenheim, Bennebroek, Heemstede en Nieuw-Vennep . De school werkt samen met de Vlinderboom, die zich met een peutergroep en buitenschoolse opvang in het schoolgebouw bevindt."
De eerste inloopochtend in het nieuwe schooljaar, voor geïnteresseerde ouders, is op woensdag 4 september tussen 8.45 en 9.45 uur.

Aantal zomerinbraken in Zuid-Holland afgenomen

Hillegom n Het aantal zomerinbraken in de provincie Zuid-Holland is afgelopen zomer met 12,7 procent gedaald ten opzichte van de zomer in 2017. Op gemeentelijk niveau bestaan er ook grote verschillen in het aantal inbraken. Dit blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer, op basis van de meest recente Politiegegevens.

In juli en augustus van 2018 waren in Zuid-Holland in totaal 3.116 inbraakincidenten. Dit waren er 454 minder dan in de zomerperiode van 2017, waarin nog 3.570 keer werd ingebroken. Zuid-Hollanders hebben te maken met een daling van 12,7 procent. Dit is een daling die minder sterk is dan de landelijke trend; die een daling laat zien van 14,1 procent.

Inwoners van Zuid-Holland hadden vorige zomer over de gehele provincie last van 42,4 inbraakincidenten per 100.000 inwoners. De gemeente Delft heeft te maken met de minst gunstige inbraakcijfers.

De gemeenten Zoeterwoude (0), Hardinxveld-Giessendam (0), Brielle (11,6) en Hillegom (18,2) de beste papieren in de provincie.

'Maak het ze niet gemakkelijk'

Het ministerie van Veiligheid en Justitie voert al jaren campagne middels het 'Maak het ze niet te makkelijk' initiatief.

Hierbij wordt woninginbraakpreventie onder woningeigenaren en huurders geprobeerd te stimuleren.


Rijbewijskeuring in de regio

MOBILITEIT n Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Dat gebeurt op diverse plaatsen in de regio.

In Lisse is er een keuring in 't Poelhuys op 24 juli en 25 september. In Sassenheim op 3 en 31 augustus in 't Onderdak. En in Hillegom vinden keuringen plaats op 21 augustus en 25 september. Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Neem telefonisch contact op via 088 23 23 300. Zelf online een datum inplannen kan ook via de website www.regelzorg.nl.
De tarieven kunnen per locatie verschillen. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen maximaal 40 euro. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief maximaal 60 euro.

Het is aan te raden om minimaal 5 tot 6 maanden voor het aflopen van de geldigheid van het rijbewijs met de keuringsprocedure te starten. Door grote drukte bij het CBR kan de responstijd langer zijn. De Verklaring van Geschiktheid is 1 jaar geldig.

Voordat men een afspraak maakt, moet men eerst een Gezondheidsverklaring kopen. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van DigiD met SMS-code op mijn.cbr.nl

Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet men eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens men de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt. Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen.

n Krijtwedstrijd

Foto: pixabay

LISSE n Kinderen die van stoepkrijten houden, kunnen 17 juli om 16.00 uur lekker meedoen aan een krijtwedstrijd bij Speeltuin Marijke (Crocussenstraat 3A). Er is krijt aanwezig en iedereen krijgt een mooi plekje op het plein. Een leuke en gezellige manier om de laatste dagen voor de vakantie af te tellen.

Afscheid van 'handwerkjuf' Marianne

Juf Marianne tussen 'haar' kinderen. | Foto: Annemiek Cornelissen.

n 'Wat jammer dat u weggaat, we willen dat u blijft!'

HILLEGOM n Marianne Nieuwenhuizen nam vorige week afscheid van het onderwijs. Nieuwenhuizen werkte 44 jaar als vakleerkracht handvaardigheid en textiele werkvormen op de Basisschool De Leerwinkel, 30 jaar op de Jozefschool en 25 jaar op de Giraf. Het afscheid werd gevierd op de Jozefschool en De Leerwinkel, waarbij ze overstroomd werd met cadeaus.

Door Annemiek Cornelissen

Tijdens het afscheid werd ze vergezeld door haar man Ron, die twee jaar geleden afscheid nam van de De Leerwinkel. Ze had het duidelijk moeilijk.

"Er is een tijd van komen en een tijd van gaan", zei ze ontroerd tegen een paar leerlingen op De Jozefschool, die haar knuffelden en zeiden: "Wat jammer dat u weggaat, we willen dat u blijft!" In de ochtend vond het afscheid plaats op de Jozefschool, waar ze een voor een de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 bezocht.

In iedere klas werd er iets bijzonders voor haar gedaan, zoals een dansje, een liedje, toneelstukje, een filmpje of een spelletje en uiteraard speelde juf Marianne overal de hoofdrol in.

Vervolgens kreeg ze een lunch aangeboden, waarna ze in de middag de Leerwinkel rondging en de groepen bezocht. Ook hier was ze zichtbaar ontroerd: "Het was fantastisch, wat een programma, ik heb zoveel cadeautjes gehad, wat ben ik verwend!

Ik ga weg met een dubbel gevoel. Ik heb 44 jaar met heel veel plezier gewerkt en ik denk het is goed zo, maar aan de andere kant was het nog zo leuk". Ze nam afscheid van de kinderen met de woorden: "Ik ga jullie missen, ik heb zo ontzettend van jullie genoten". Friedeke van der Lei, adjunct-directeur noemde Marianne een juf die heeft lesgegeven met hart en ziel, emotie en passie. Volgens haar man heeft ze zo'n bijzonder warm afscheid dik verdiend. Komende tijd hoopt Marianne samen met haar echtgenoot te genieten van hun twee kleinkinderen. Het derde kleinkind is op komst.

Ze heeft beloofd te helpen met de ateliers!

Van der Lei vermoedt dat de kinderen juf Marianne nog terug zullen zien: "We gaan ateliers organiseren op de Jozefschool en De Leerwinkel en ze heeft beloofd te komen helpen". Voor de Leerlingen van de Jozefschool was het een week in het teken van afscheid, want op maandag 8 juli werd er afscheid genomen op de beide scholen in verband met de verhuizing naar de nieuwe locatie en de op handen zijnde fusie die gaat plaatsvinden.

Circus, science en workshops

Zo was er op de Jozefschool een circus, waarvoor de kinderen in de ochtend oefenden. 's Middags gaven zij een voorstelling aan de ouders. De Leerwinkel had Mad Science uitgenodigd en daar werden wetenschappelijke trucjes gedaan. Ook werd een raket gelanceerd op het schoolplein, waren er workshops en funstations.

Stek-woningen voor starters in de regio

WONEN n Stek heeft op verschillende locaties starterswoningen beschikbaar in Hillegom, Lisse en Teylingen. Dit exclusieve aanbod is bedoeld voor jongeren tussen 18 en 27 jaar uit de regio Holland Rijnland.

Stel: je bent 23 jaar en je wilt heel graag op jezelf wonen. Daarnaast sta je al een tijdje ingeschreven bij hureninhollandrijnland.nl. Regelmatig zie je daar leuke starterswoningen waar je voor in aanmerking komt. Maar als je daar op inschrijft en je wilt op een gegeven moment wat groter wonen, dan moet je in het ergste geval acht jaar wachten! Dus laat je mooie kansen op een kleinere woning voorbijgaan om maar gelijk een grotere woning te kunnen huren. Is er dan geen andere mogelijkheid? Die is er! Je kunt in een starterswoning (1 of 2 kamers) gaan wonen mét behoud van je inschrijftijd. Je moet dan wel ingeschreven staan bij hureninhollandrijnland.nl. De regeling houdt in dat je een tijdelijk contract van maximaal 5 jaar krijgt, met behoud van inschrijftijd bij hureninhollandrijnland.nl. Toewijzing is op basis van inschrijvingstijd.

De nieuwe huurprijs is afhankelijk van de woning en je inkomen. Stek wijst 'passend' toe. Dit is een overheidsmaatregel die ervoor zorgt dat mensen met een laag inkomen niet te veel aan huur betalen. Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Stuur een e-mail met je vragen of maak vrijblijvend een afspraak: info@stek-wonen.nl of (0252) 430 500.

Stichting SterkSaam zoekt sponsors voor vervoer dagbesteding

LISSE n Stichting SterkSaam aan de Heereweg 460 heeft sinds de oprichting al vele activiteiten ontwikkeld. Een daarvan is dagbesteding voor en door mensen met een verstandelijke beperking of psychische achtergrond. En het is deze groep waarvoor een toegestoken hand wordt gezocht in de vorm van sponsoring, om zo het vervoer van de mensen in de dagbesteding te regelen.

Door Arie in 't Veld

Paul Hogervorst, onder andere persoonlijk begeleider van de dagbesteding, zegt dat er steeds meer deelnemers komen. "Prachtig, want daar zijn we voor. Maar ook dient zich het probleem aan hoe een aantal van die mensen worden gehaald en gebracht. We hadden een busje, maar dat kwam niet meer door de APK-keuring. Via een tip van een van onze vrijwilligsters kwamen we in contact met de Stichting Mobiliteit Voor Iedereen (MVI) die bereid is ons te helpen. Totdat deze hulp goed gestructureerd is, hebben we nu tijdelijk een busje in bruikleen. We willen een definitieve voorziening, wat wil zeggen dat deze in elk geval vijf jaar geldt."

Kimberley Haazen, projectleider van de MVI zegt dat in het kader van de hulp een Mercedes Vito klaar zal staan, maar nu wordt gezocht naar ondernemers en particulieren die een financiële bijdrage willen leveren. "Voor de ondernemers geldt in elk geval dat hun naam en/of bedrijfslogo op de bus wordt aangebracht. Maar donaties zijn natuurlijk ook welkom. Via de website www.stichtingmobiliteitvooriedereen.nl kan men opzoeken hoe men dat kan doen als men eenmaal voor een bepaald project heeft gekozen. Wij hebben inmiddels projecten door het hele land en allemaal met succes. Middels samenwerkingen met verschillende zorginstellingen, zorginstanties en bedrijven kunnen de zorgbussen gerealiseerd worden in een tijd dat het vervoer in de zorg nauwelijks of niet meer wordt vergoed."

Hogervorst vult aan dat de bus ook kan worden ingezet voor ophalen en brengen van de deelnemers thuis en dan in de wijde omgeving. "Maar ook voor bijvoorbeeld het brengen naar uitjes evenals naar het zwemmen bij 's Heeren Loo in Noordwijk. Het busje wordt bestuurd door vrijwilligers, waarvan er inmiddels een aantal in de boeken staat."

Dreigende ondergang lokale monumentenkennis

Foto: pr

HLTsamen, de ambtelijke samenwerking tussen Hillegom, Lisse en Teylingen, doet nog bij menigeen de wenkbrauwen fronsen omdat er af en toe beslissingen worden genomen die niet meer plaatselijk zijn. Zoals de meest recente discussie over de samenstelling van de nieuwe Erfgoedcommissie. Voorheen de Monumentencommissie.

Op de een of andere manier wil het nog maar niet lukken om plaatselijke verenigingen en specialisten op het gebied van oudheidkundige geschiedenis, zoals de VOL, bij het proces te betrekken. De Werkgroep Monumenten van de Vereniging "Oud-Lisse" zou hieraan graag een positieve bijdrage willen leveren door mee te denken en te adviseren. In Teylingen wil men daar een voorschot op nemen. Helaas kreeg de werkgroep van Lisse de stukken voor de vergadering van de Erfgoedcommissie van 7 februari 2019 niet toegestuurd. In het kader van de burgerparticipatie, waar het college zo'n voorstander van is sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen, zou het college van B en W deze inzage van de te behandelen niet-vertrouwelijke stukken juist moeten bevorderen. Oud-voorzitter van de VOL Wim Bosch gaat zo ongeveer uit zijn dak nu blijkt dat een in HLT-verband opererende commissie het zou willen doen zonder inzet van adviserende verenigingen zoals de VOL. De nieuw in HLT-verband te vormen commissie zou het college van B en W adviseren over bouwvergunningen voor monumenten en aanwijzen van beschermd erfgoed. En wees nou eerlijk. In de loop der jaren is de VOL om zijn inspanningen vaak verguisd, maar ook vaak bejubeld vanwege inspanningen om bepaalde monumenten in stand te houden. Als Lissese Monumentencommissie ging dat prima, maar nu de HLT de lakens op dit gebied min of meer uitdeelt en er een Erfgoedcommissie is ontstaan, zou de inbreng van organisaties als de VOL vrijwel buiten beeld blijven. Ongehoord, gezien de positieve resultaten die de VOL heeft bereikt en dat brengt je tot de opmerking: HLT, waar bemoei je je mee? Een blijvende adviesrol zou in deze tijd van participatie belangrijk moeten zijn. Gelukkig is in de wandelgangen opgevangen dat wethouder Jeanet van der Laan vindt dat de rol van verenigingen als de VOL behouden moet blijven. De laatste vergadering van de Erfgoedcommissie Lisse zal op 22 augustus plaatsvinden. Bij een eerdere vergadering vorige week ging het in elk geval al mis. De VOL had een agenda gekregen over een vooroverleg met betrekking tot de verbouwing van Villa Solsiden; zij mocht het overleg bijwonen als de eigenaren dit goed vonden. Maar een andere ambtenaar stuurde een nieuwe agenda waaruit bleek dat de VOL het vooroverleg niet mocht bijwonen, omdat de stukken vertrouwelijk waren vanwege de nieuwe privacywet. Oud Lisse kreeg dus niets voor het vooroverleg. Kortom, de nieuwe HLT Erfgoedcommissie gaat lijken op mannetjesmakerij, waarbij de mensen die vrijwel alles weten over de plaatselijke monumenten en hun sporen al hebben verdiend, goeddeels buiten spel worden gezet. Een slechte ontwikkeling. Laat Lisse zich er maar hard voor maken om de eigen ouderwetse Monumentencommissie (nu Erfgoedcommissie) te behouden en niet de kans te lopen alle belangrijke lokale kennis verloren te laten gaan.

Brandweer controleert horeca en sportscholen onaangekondigd

De brandweer controleert onder meer of er brandblussers aanwezig én gekeurd zijn. | Foto: pexels.com Foto: pexels.com

VEILIGHEID n Toezichthouders van Brandweer Hollands Midden zijn donderdag 11 juli gestart met de eerste 100 onaangekondigde brandveiligheidscontroles bij sportscholen, cafés en restaurants binnen de regio Hollands Midden. Dit gebeurt in de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom, Zuidplas, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Gouda en Krimpenerwaard.

Tijdens de zogeheten flitsbezoeken wordt vooral gekeken naar de vluchtwegen, aanwezigheid en vrijhouden van blusmiddelen en de brandveiligheid in het algemeen. Naast aandacht voor het naleven van de voorschriften besteden de toezichthouders ook aandacht aan het geven van adviezen. Deze zijn erop gericht om de bewustwording onder de exploitanten omtrent hun verantwoordelijkheid over naleven van de voorschriften en brandveilig gedrag te stimuleren. Dit jaar worden naast de reguliere controles, nog 300 doelcontroles bij verschillende doelgroepen uitgevoerd binnen diverse gemeenten in de regio Hollands Midden.

Het is over het algemeen goed gesteld met de gecontroleerde horeca en sportscholen. Bij twee objecten was het echter onder de maat en hierop werd gelijk gehandhaafd, dat wil zeggen dat er een 'gebruiksbeperking' is opgelegd. Bij het overgrote deel van de gecontroleerde panden werden de voorschriften goed nageleefd, op een enkele niet gekeurde brandblusser of noodverlichtingsarmatuur na.

Redelijk tevreden

"We zijn als brandweer redelijk tevreden met deze uitkomsten. Er is een stijgende lijn te zien in het brandveiligheidsbewustzijn bij ondernemers. Steeds vaker nemen zij hun verantwoordelijkheid."

Vluchtende scooterrijder veroorzaakt ongeval

Lisse n De politie heeft donderdag een 20-jarige man uit Lisse aangehouden na een lange achtervolging.

De man had in Nieuw-Vennep op zijn scooter een aanrijding met een fietser gehad, waarbij de fietser gewond raakte. Toen de ambulance arriveerde ging de scooterrijder er vandoor, achternagezeten door een motoragent. Op de hoek Hyancintenstraat – Gladiolenstraat in Lisse botste de scooterrijder uiteindelijk tegen een auto en werd hij aangehouden. De man bleek geen rijbewijs te hebben. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt. (bron: BO)

Dans Salon in Plein28

HILLEGOM n In de zomerperiode zijn er in Plein28 onder de noemer ZomerPlein extra activiteiten voor ouderen. Gedurende zes weken is er wekelijks een speciale activiteit voor ouderen gericht op bewegen en ontmoeten.

De extra activiteiten worden georganiseerd door WelzijnsKompas en mogelijk gemaakt door een gezamenlijke financiële bijdrage van het Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. De eerstvolgende activiteit is de Dans Salon in Plein28, Henri Dunantplein 28 op donderdag 18 juli van 14.00 tot 15.30 uur. Er kan dan gedanst worden op bekende muziek uit de jaren 60 en 70. Ook mensen die hulp nodig hebben met staan zijn van harte welkom. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om samen een dansje te wagen. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Zorgbalans en HOZO. De toegang is gratis. Aanmelden voor Dans Salon kan door contact op te nemen met Marije Pots 06 - 406 44 805 of 0252 - 757100 (tussen 09.00 en 12.30 uur), of door een e-mail te sturen: info@plein28.nl. Meer informatie is te vinden op www.plein28.nl.

Tijdens de zomerperiode heeft Plein28 gewijzigde openingstijden. Van 22 juli tot en met 16 augustus is Plein28 op maandagmiddag en vrijdagmiddag gesloten. In deze periode is er geen open inloop en in de ochtenden is er niemand van WelzijnsKompas aanwezig om vragen te beantwoorden. De openingstijden zijn als volgt: maandag: 09.30 – 13.00 uur; dinsdag: 09.30 – 16.00 uur; woensdag: 09.30 – 17.00 uur; donderdag: 09.30 – 17.00 uur; vrijdag: 09.30 – 13.00 uur.

nieuws/column

n Feest bij jeugdkamp de Hill-Billies

| Foto: Remco Out

Hillegom n Het jeugdkamp de Hill-Billies gaat deze zomer voor het dertigste jaar op kamp. Zaterdag 27 augustus vertrekken 64 kinderen en 26 begeleiders naar Lemele.

Door Remco Out

Dit jaar is het thema: feest. Elke dag staat het kamp in het teken van een andere feestdag om zo het jubileum te vieren. Het kamp begint met carnaval, maar ook Kerstmis, Koningsdag en Pasen komen voorbij. Voor het kamp ligt al een heel programma klaar, maar wat ze precies gaan doen is nog een verrassing voor de kinderen. Dit jaar staan er drie man in de keuken om voor de kids te koken en misschien iets extra's voor een feestdag te maken. Het doel van de Hill-billies is dat elk kind op vakantie kan. Zo wordt het kampgeld laag gehouden, zijn er betaalregelingen en mogen kinderen van de voedselbank gratis mee. Dit kan allemaal door de hulp van de vrijwilligers en de vele sponsoren die het jeugdkamp met geld of spullen helpen. "Dit jaar hebben we naast grote bijdrage van fondsen en stichtingen ook veel ander hulp gekregen. Het kamp wordt door veel ondernemers gesteund. Ook hebben we van Hillegommers verkleedkleding en andere spullen gekregen. Door al deze hulp kunnen we een grote groep kinderen een geweldige week bezorgen", vertelt voorzitter Ferry Weijers. Iedereen die ook de Hill-Billies wilt sponsoren, op welke wijze ook, kan mailen naar: info@remcoout.nl.

Foto: pr

ZORG n Marente Thuiszorg gaat dankzij een subsidie voor E-health Thuis meer zorg via een beeldscherm verlenen.

Een speciaal team van verpleegkundigen staat dagelijks klaar om mensen die zorg nodig hebben via het beeldscherm te ondersteunen. Iedereen met een indicatie voor wijkverpleging kan ervoor kiezen om een deel van de zorg via het beeldscherm te laten verlopen. Denk aan meekijken bij het zelf injecteren van insuline en controle op het innemen van medicijnen. De cliënt krijgt hiervoor een Ipad in bruikleen van Marente. Momenteel levert Marente bij zo'n 30 cliënten zorg op afstand. De bedoeling is dit de komende tijd uit te breiden naar 200 cliënten.

Cursisten AED allen geslaagd

Hillegom n Namens Speeltuinvereniging De Kapertjes ontving de redactie een mail van Saskia Beelen.

Ze vertelt dat de wijk Patrimonium tegenwoordig ook een Aed heeft. "Via 3FM Serious Request kon je een aanvraag doen voor een cursus met een Aed. En wij waren een van de gelukkigen die wonnen.

In de afgelopen weken hebben 23 mensen de cursus gevolgd en zijn allemaal geslaagd. Weer een stukje meer veiligheid in Hillegom!"

Verhaal op zaal met Leo van den Ende

Lisse n Nieuwsgierig naar de achtergrond van Panorama Tulipland? Op 28 juli, van 14.00 tot 14.30 uur vertelt Leo van den Ende over het ontstaan van het door hem zelf geschilderde Panorama. Voor deze instaprondleiding op elke laatste zondag van de maand kan men zich op de dag zelf aanmelden aan de balie. Deelname is gratis, wel betaal je de reguliere museumentree. Of neem je Museumkaart mee. Behalve op 28 juli is er ook een instaprondleiding op 25 augustus, 29 september en 27 oktober. Museum De Zwarte Tulp zit aan de Heereweg 219.

UITJE n IVN regio Leiden houdt samen met Natuurcentrum Katwijk het gratis Zee-evenement Katwijk op zaterdag 27 juli van 13.00-16.00 uur. Ontdek met het hele gezin wat er te vinden is in de zee en op het strand. Er zijn kraampjes met strandvondsten en stands van Naturalis, Jutters Katwijk en IVN Leiden.

Je kunt zeevissen en zeeslakken bekijken en zelfs voelen, mee op een van de strand-excursies, waar meer over de zee en haar bewoners wordt verteld, samen garnalen vissen, een speurtocht doen, knutselen met schelpjes en nog veel meer.

Plaats: bij paviljoen Het Strand, Boulevard Zeezijde 23, in Katwijk ter hoogte van het witte kerkje.

week in beeld

'We zagen elkaar en het was aan'

Het diamanten paar onder de versierde boog bij de voordeur van hun huis. | Foto: Annemiek Cornelissen.

BEINSDORP n Jannie (83) en John (84) van der Lans- Buckens vieren op dinsdag 30 juli het feit dat zij zestig jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt in de Jozefkerk in Hillegom. Een half jaar eerder, op 24 december 2018 trouwden zij echter op het Hillegomse gemeentehuis. Zo ging dat indertijd. John had een eigen Dahliakwekerij en dit leverde hem belastingvoordeel op. "Het huwelijk in de kerk wordt geteld hoor, daar had Jannie haar mooie jurk aan", aldus John.

Door Annemiek Cornelissen

Jannie is een geboren en getogen Beinsdorpse, terwijl John uit Lisserbroek komt.

Ze komen beiden uit een groot gezin van negen kinderen. John uit een gezin van zeven jongens en twee meisjes en Jannie uit een gezin van vier jongens en vijf meisjes. John en vier van zijn broers werkten 'in de Dahlia's': niet zo verwonderlijk, want hun vader was bollenkweker.

Jannie werkte als huishoudelijk medewerkster en was ook nog eens zo'n 60 uur in hun eigen bedrijf actief. "Zo ging dat in die tijd".

Ze leerden elkaar kennen in Hillegom, tijdens een wandeling op zondag in de Hoofdstraat. "Dat deden we iedere week. Jongeren gingen daar 'slenteren'. Dan liepen we van het politiebureau tot het postkantoor en weer terug. We zagen elkaar en het was "aan".

Mijn vader zei: als het een stoere vent is komt-ie op nieuwjaarsdag een bakkie koffie drinken.

En dat heeft hij gedaan. Vijf jaar later zijn we getrouwd."

Samen tienduizenden kilometers op de elektrische fiets

Het kersverse stel ging inwonen bij mevrouw Philippi, die een kruidenierswinkel had aan de Venneperweg. Hier werden zoon Ronald en dochter Marjan geboren. Vier jaar later betrok het gezin een andere woning, vijf deuren verder aan de Venneperweg 1339 en daar werd dochter Jolanda geboren.

Inmiddels heeft het echtpaar ook zes kleinkinderen en een achterkleinkind en wonen ze sinds 2009 in de seniorenwoning aan de Rietkraag. Jannie en John hebben allebei een elektrische fiets hebben al tienduizenden kilometers op de teller staan. Ze hebben in april nog aan de fietsdriedaagse meegedaan van de Bollenstreek.

'Sperziebonen, aardappeltjes en een runderlapje: heerlijk!'

Iedere morgen gaat John naar zijn groentetuin vlakbij de ijsbaan in Beinsdorp. Jannie lees graag en maakt puzzels uit puzzelboekjes. In het verenigingsleven zijn beiden heel actief geweest.

John was twee keer Prins Carnaval bij Carnavalsvereniging De Knaalkikkers, was baanveger bij de ijsbaan en was voorzitter van Ijsclub Juliana. Ook heeft hij jarenlang geklaverjast in Dorpshuis 's Eiland, terwijl Jannie er al 43 jaar sjoelt.

Ook heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan in het Dorpshuis en was ze bestuurslid van de Beinsdorpse speeltuin. Een actief Diamanten Bruidspaar dus dat geniet van het leven. Jannie kookt nog iedere dag zelf en John smult het liefst van haar runderlapjes, sperzieboontjes en aardappeltjes. "Maar ze is zo goed in koken, ze mag me alles wel voorzetten!"


Vakantietijd

MIJMEREN n Hoewel op het moment van schrijven de regen gestaag uit de hemel valt, overheerst in mijn hoofd toch een aangenaam kriebelend vakantiegevoel. Je herkent het vast: nog een paar dagen, dan start in de regio Midden de zomervakantie en trekken gezinnen massaal naar elders. Voor die tijd moet er nog werk afgehandeld worden, de caravan moet schoon, de auto nagekeken, en o ja: zijn de paspoorten nog wel geldig? Kortom, vaak een hoop stress bij de volwassenen.

Maar niet voor mij. Dit jaar heb ik geen zomervakantie, want die heb ik al achter de rug! Voor het eerst sinds mijn dochter haar schooltijd inging (even terugrekenen, dat was in 2007) konden we dit jaar buiten het hoogseizoen bijna drie weken naar ons geliefde Turkije. Dochterlief heeft eindexamen gedaan (en is geslaagd!), was na half mei vrij, dus konden we voor een schappelijke prijs in een wat rustigere periode weg. Ook wel eens leuk.

En dan breekt de maand juli aan. Iedereen om je heen doet koortsachtig de laatste inkopen voor op de camping, koffers inpakken, nogmaals de website van de bestemming bekijken (die voorpret, heerlijk). Nou ja, bijna iedereen... want wij zijn al geweest. Waar anderen zich verheugen op het creëren van nieuwe vakantieherinneringen, kijken wij alweer terug op de onze. Wat was het leuk, wat hebben we lekker gegeten, en wat zouden we graag nog een keer. Dat is toch wel een dingetje, hoor! Er zitten beslist voordelen aan een vakantie in mei/juni, maar nu de vakantiekoorts zich over heel Nederland verspreidt, word ik opnieuw aangestoken en kan ik er helaas niets mee.

Hopelijk wordt het weer echt zomers, schijnt de zon veel, regent het nu en dan (liefst 's nachts). Dan staat mij niets in de weg om er gewoon thuis een soort vakantiebestemming van te maken: lekker buiten eten, chillen in de hangmat, tussendoor een dutje doen als ik daar zin in heb en familie en vrienden bezoeken. Daar heb ik namelijk nu wel meer tijd voor in juli en augustus. LisserNieuws en De Hillegommer verschijnen in week 31 en 33 niet, mijn andere opdrachtgevers houden ook een soort zomerstop, dus is er extra tijd om te genieten.

Ik wens iedereen een heel fijne zomer toe. Tijd voor ontspanning, even niets 'moeten', gewoon loslaten en gaan! Probeer dat gevoel ná de vakantie nog een tijdje vast te houden, maar ik weet uit ervaring dat je vaak binnen een week alweer helemaal in de hectiek van alledag zit. Hoewel... dat is voor mij dit jaar eens anders, want ik zit gewoon alweer in de relaxmodus. Fijne vakantie allemaal!

Ruth Eppink

redacteur LisserNieuws

Omgevingsraad Schiphol gaat nieuwe fase in

REGIO n De Omgevingsraad Schiphol heeft afscheid genomen van zijn voorzitter Hans Alders. Meer dan 12,5 jaar leidde hij het overleg over de ontwikkeling van Schiphol, waarbij 40 adviezen aan het kabinet werden opgeleverd. Het afscheid vond plaats op een minisymposium over de rol van maatschappelijke akkoorden dat door de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen ter gelegenheid van zijn afscheid werd georganiseerd.

Tijdens het minisymposium reflecteerden mr. Th. C. de Graaf (vice-president van de Raad van State), drs. M.I. Hamer (voorzitter van de Sociaal-Economische Raad) en drs. J.M.M. Polman (voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur) op de betekenis van akkoorden in verhouding tot de rol van de politiek.

De minister roemde Alders voor de wijze waarop hij jarenlang rust heeft weten te scheppen in het debat rond luchtvaart, na jaren "waarin iedereen elkaar voor de rechter sleepte". Zij gaf ook aan dat we in een nieuwe fase zijn gekomen waarin opnieuw gezocht moet worden naar de wijze waarop belanghebbenden kunnen meedenken en meedoen. Daarbij hoort volgens de minister ook de nieuwe aanpak die zij eerder presenteerde, waarbij de luchtvaart de groei eerst moet verdienen.

Aan Alders werd door de minister het eerste exemplaar van de bundel "De luchtvaartpolder 2006- 2019. Hoofdstukken van Hans Alders" uitgereikt. Hierin wordt een overzicht gegeven van de uitgebrachte adviezen, de opgeleverde resultaten en de gevolgde werkwijze van de voorzitter. In de bundel komen ook de 'partners uit de polder' aan het woord. Vanuit hun verschillende perspectieven zijn luchtvaartsector, bestuurders, bewoners, bedrijfsleven en milieubeweging eensgezind in hun waardering van de grote verdienste van Hans Alders voor zowel de luchtvaartsector als de omgeving van Schiphol.

Waardering was er eveneens voor Kees van Ojik, de huisarts die als vertegenwoordiger van de omwonenden aan tafel jarenlang de verantwoordelijkheid nam om bruggen te slaan naar de andere belangen. In januari dit jaar legde hij zijn functie neer. Hij was het niet eens met de koers van andere bewoners, die tegen verdere groei van Schiphol zijn. De 84-jarige Van Ojik zou zich sowieso niet meer verkiesbaar stellen voor een nieuwe periode vanwege zijn leeftijd. Voor zijn 12,5 jarige inzet werd Van Ojik door de koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De minister speldde hem aan het einde van het symposium de bijbehorende versierselen op.

Per 1 juli 2019 is de heer Pieter van Geel benoemd door de minister als interim-voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol. Hij zal leiding geven aan de evaluatie van de Omgevingsraad Schiphol. De resultaten van de evaluatie worden in het najaar verwacht, zodat over een toekomstgerichte organisatie van de Omgevingsraad kan worden besloten in de Luchtvaartnota.

Kunst om 'aan te zitten'

Foto: pr

Lisse n Reeds bij het ophangen van de schilderijen van Lida van Wickeren (67), secretaris van de vereniging BIBkunst, waren er voorbijgangers die het niet konden laten op te merken hoe prachtig de werken zijn én het ook niet konden laten te voelen aan het doek om erachter te komen wat er allemaal in verwerkt is.

Lida is een meesteres in materieschilderijen. Het werk is opgebouwd uit verf maar ook uit tule, zand, papieren zakdoeken en dat wat gisteren is gevonden. Stukken plant, varens, touw of raffia. In tegenstelling tot wat je dan zou denken, oogt het subtiel . Fragiele lijnen waarmee ze verbinding zoekt, tinten die mooi harmoniëren en met hier en daar opeens een contrast waardoor tuttigheid in haar vocabulaire niet voorkomt. Lida heeft altijd al anders dan anderen naar de werkelijkheid gekeken: al vanaf de basisschool haalde de juf haar werk eruit om te laten zien: "Kijk, zo kan het ook"!

De vertaling van de werkelijkheid door Lida's ogen is nu te zien in Gezondheidscentrum Oranje Nassau, op doordeweekse dagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur. We zien de neerslag van de reizen in Nieuw Zeeland, China, Namibië, maar volgens Lida had het net zo goed Elswoud kunnen zijn. Omdat er altijd die éne bron is waar ze uit put: die bron die warmte wil laten zien, die wil dat mensen vrolijk worden van haar werk. Die mensen nieuwsgierig wil maken. Iedereen mag van haar aan het werk zitten. Niet alleen met de ogen, maar ook met de handen ontdekken wat er te beleven valt. Een aanrader, tot september te zien en te voelen. En wie klaar is met 'aan het werk zitten' kan altijd overwegen het werk te gaan bezitten. Want ook dat kan: unieke warmte, harmonie en vrolijkheid te koop. Kom daar maar eens om, bij bol punt com.

Historische verenigingen dreigen buiten spel te raken

Vereniging Oud Lisse komt altijd bijeen in De Vergulde Zwaan aan de 1e Havendwarsstraat 4. | Foto: Google Streetview Foto: Google Streetview

LISSE n Zoals het er naar uitziet, zijn er in Teylingen krachten in beweging gezet waardoor de kans niet is uitgesloten dat cultuur-historische verenigingen vrijwel buiten spel komen te staan. En dat in HLT-verband, waardoor Lisse en Hillegom met dezelfde uitgangspunten te maken krijgen. Deze ontwikkeling zorgt voor beroering bij de VOL.

Door Arie in 't Veld

De vereniging zet zich altijd met veel verve in voor het behoud van monumenten. Oud-voorzitter Wim Bosch: "Wij waren als Vereniging Oud Lisse buitengewoon geschokt door een eerder artikel in het regionale dagblad en zijn met wethouder Jeanet van der Laan druk in overleg om Oud Lisse een adviesrol te geven in de Erfgoedcommissie en hun participatie hierin."

Volgens Bosch is de wethouder hierover - in tegenstelling tot wethouder Arno van Kempen van Teylingen - wel positief. "Het werkprotocol van de nieuwe Erfgoedcommissie moet volgens Van der Laan daarom nog worden aangepast." Bosch zegt dat ook de Stichting Oud Sassenheim erg geschokt dat de historische clubs in de nieuwe HLT Erfgoedcommissie buitenspel staan en daarom een brief naar de gemeente Teylingen heeft gestuurd.

Touwtrekkerij

Dat het inderdaad rammelt, ervoer Bosch toen hij vaststelde dat er voor de vergadering van donderdag 11 juli touwtrekkerij aan de orde was. "We kregen een agenda met het vooroverleg over de verbouwing van een villa die we bij mochten wonen, als de eigenaar dit goed vond. Er volgde daarna echter een agenda waaruit bleek dat we niet bij het vooroverleg welkom waren, ondanks dat de nieuwe eigenaar van deze villa en de meegekomen architect hier totaal geen probleem mee hadden. Vereniging Oud Lisse had voor hen historisch onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke bouwtekeningen van deze villa die rond 1910 gebouwd is. Ik heb het idee dat er betere afspraken gemaakt moeten worden voor de info die aan de leden van de Erfgoedcommissie gestuurd worden en niet aan ons als Oud Lisse. Deze door ons zo gewenste participatie van de Historische Verenigingen in de Erfgoedcommissie werd in de rondvraag van de vergadering van onlangs besproken."

Laatste vergadering

Vanuit Teylingen werd doorgesluisd dat de sollicitatiegesprekken voor de nieuwe Erfgoedcommissie zijn verschoven naar augustus. Het is nog niet bekend wanneer. Het ziet er wel naar uit dat er in augustus nog geen nieuwe commissie is, en blijkt volgens de berichten dat de Erfgoedcommissie Hillegom al in de bloemetjes is gezet vanwege hun laatste vergadering.

Bosch: "De laatste vergadering van de Erfgoedcommissie Lisse zal op 22 augustus plaatsvinden en wat mij betreft komt er dan meer duidelijkheid."

VOL wil burgerparticipatie bij Erfgoedcommissie

Voorkant van het eerste Nieuwsblad van 2019 van de VOL. Foto: Oud Lisse

Het 'Nieuwsblad' is het kwartaalblad van de Cultuur-Historische Vereniging "Oud-Lisse" (VOL) in een full colour uitgave op A4-formaat van 32 pagina's. Dit blad is gratis voor leden van de VOL. Het bevat veel en grote foto's in kleur met interessante artikelen over de cultuurhistorie van Lisse. Ook zijn er een aantal min of meer vaste rubrieken Eén daarvan is de rubriek Nieuwsflitsen.

In het eerste nummer van 2019 staat een Nieuwsflits die gaat over de nog stroeve relatie van de VOL met de ambtenaren van HTL (Hillegom, Lisse, Teylingen) over de nieuwe HTL Erfgoedcommissie. Deze komt in de plaats van de drie afzonderlijke Erfgoedcommissies. Onderstaand stukje komt uit deze Nieuwsflits.

Het College van B&W van Lisse is bezig om de samenstelling van de nieuwe HTL Erfgoedcommissie te realiseren. Dit werd op de Lissese Erfgoedcommissievergadering van 7 februari 2019 besproken. De Werkgroep Monumenten van de Vereniging Oud Lisse zou graag een positieve bijdrage willen leveren door mee te denken en te adviseren. De VOL wil graag een vergelijkbare samenstelling als de Erfgoedcommissies in Katwijk, Noordwijk en Leiden. Dit is de VOL ook geadviseerd door het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Helaas kreeg de werkgroep Monumenten van de VOL de stukken voor de vergadering van de Erfgoedcommissie van 7 februari 2019 niet toegestuurd. In het kader van de burgerparticipatie, waar het college zo'n voorstander van is sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen, zou het college deze inzage van de te behandelen niet-vertrouwelijke stukken juist moeten bevorderen.

De VOL heeft op 21 februari 2019 een verzoek ingediend bij het Lisser college t.a.v. Mevr. J.P.M. van der Laan, wethouder Cultuur en Monumenten. Het was een verzoek om verstrekking van niet-vertrouwelijke agendastukken van de Erfgoedcommissie aan de werkgroep Monumenten van de VOL. Dit om goed mee te kunnen denken en adviseren bij de vergaderingen. Vóór 2017 kreeg de werkgroep voor een vergadering deze stukken wel, waardoor men heel wat positieve bijdragen heeft kunnen leveren. Tot zover deze Nieuwsflits.

De wethouder heeft in een gesprek met de VOL aangegeven open te staan voor bijdragen die de VOL kan leveren. Desondanks heeft de werkgroep Monumenten van de VOL geen relevante stukken ontvangen voor de vergadering van de Lissese Erfgoedcommissie van afgelopen 11 juli. Ook lijkt het erop dat er in de samen te stellen HTL Erfgoedcommissie geen participatie vanuit de historische verenigingen komt. In Teylingen is dat al bijna besloten, tot groot ongenoegen van de drie plaatselijke historische verenigingen. De vertegenwoordiger namens de VOL in de huidige Erfgoedcommissie Lisse, Leo Dubbellaar, is een groot voorstander van participatie van de historische verenigingen in de nieuwe HTL Erfgoedcommissie: "Inderdaad ben ik van mening dat de historische clubs in de commissie een rol moeten krijgen. Juist daar zit de kennis en tot nu toe heb ik daar dankbaar gebruik van kunnen maken. Zij zijn de ogen en oren."

Hopelijk komen de gemeenteraden van HTL tot de conclusie dat info vanuit plaatselijke historische verenigingen onontbeerlijk is voor een goed monumentenbeleid.

Let's Meet bij Qoffee and More op 17 juli

LISSE n Qoffee en More stelt woensdag 17 juli weer de bovenruimte beschikbaar voor nieuwe ontmoetingen en vriendschap.

Iedereen van 30+ die graag met een ander erop uitgaat naar bijvoorbeeld stad, musical, strand enz. kan in contact komen met elkaar.

Of het nu gaat om een bakkie doen, samen sporten of bijvoorbeeld koken; om anderen te ontmoeten met dezelfde interesses is men welkom bij Qoffee en More.

Let's Meet start woensdagochtend om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Elk duo krijgt in de eerste ronde steeds vijf minuten de tijd om elkaar beter te leren kennen en erna schuift een van de twee door. Na deze rondes is er nog voldoende tijd om elkaar beter te leren kennen.

Aanmelden

Voor iedereen van 30+ die het leuk vindt om nieuwe mensen te ontmoeten, aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 17 juli. Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit en het is inclusief één kopje thee/koffie. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus graag aanmelden bij Dionne Scheepmaker voor 17 juli; d.scheepmaker@welzijnskompas.nl / 06-453 315 45

Qoffee & More is gevestigd aan de Kanaalstraat 68 in Lisse

ANBO in actie tegen criminaliteit

Phishing, het 'hengelen' naar wachtwoorden voor internetbankieren, is een groeiend probleem. | Foto: Pixabay Foto: Pixabay

SENIOREN n Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in 2018 bijna 43.000 keer werd ingebroken. Daarnaast worden ouderen regelmatig slachtoffer van online oplichting. En omdat de impact op slachtoffers heel groot is, komt ANBO, belangenbehartiger van senioren, met steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid dit najaar in actie.

Criminelen proberen voortdurend nieuwe manieren te vinden om mensen geld afhandig te maken. Zo zien bijvoorbeeld e-mails, waarbij je op foute links moet klikken of gevraagd wordt geld over te maken, er steeds echter uit. Het is dan ook belangrijk dat mensen zichzelf beter beschermen. Vooral ook omdat uit eerder onderzoek onder bijna 4.500 ouderen blijkt dat veel mensen dénken dat ze goed voorbereid zijn, bijvoorbeeld op babbeltrucs en phishing. Maar deze vormen van criminaliteit zijn een groeiend probleem en daarom vermoedt ANBO dat mensen hun vaardigheden overschatten. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: "Om te zorgen dat mensen voorbereid zijn en zich assertief en weerbaar voelen, wil ANBO ervoor zorgen dat mensen minder snel slachtoffer worden. En áls ze toch slachtoffer worden, dat zij weten wat ze moeten doen. Daarvoor doen we twee dingen: we geven tips en we trainen vrijwilligers om later dit jaar bij mensen thuis voorlichting te geven."

Een aantal inbraakpreventietips:

- Sluit altijd alle ramen en deuren. Draai deuren op slot, ook als u maar even weggaat. Deuren die alleen 'in het slot vallen' zijn gemakkelijk te openen voor inbrekers;

- Gebruik uw buitenverlichting. Bijvoorbeeld op een bewegingssensor.

- Een goed slot heeft een Politiekeurmerk Veilig Wonen. Verzekeraars geven vaak premiekorting als u goed hang- en sluitwerk heeft.

- Zet waardevolle spullen uit het zicht.

Tips tegen oplichting aan de deur:

- Kijk voor u opendoet wie er heeft aangebeld en zorg dat de deur op een kier kan met een deurketting of kierstandhouder.

- Open de voordeur bij woongebouwen met een centrale toegang alleen voor uw eigen bezoek.

- Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld geld? Laat mensen buiten wachten en doe de deur dicht.

Liane den Haan: "Veel mensen schamen zich als ze zijn opgelicht aan de deur. Ze denken: hadden we maar beter moeten opletten. Maar doe altijd aangifte. Dan kan de politie op zoek naar de dader en wordt ook duidelijker hoe vaak oplichting aan de deur voorkomt."

Gezocht: ANBO-vrijwilligers

Om mensen thuis informatie te geven om criminaliteit te voorkomen, zoekt ANBO vrijwilligers. In het najaar organiseert zij een aantal bijeenkomsten om nieuwe vrijwilligers daarvoor te trainen. Tijdens de training gaat zij in op mentale weerbaarheid, voorbereiding op babbeltrucs, phishing en andere vormen van online oplichting, veiliger internetbankieren en het beveiligen van apparaten. Ook krijgen vrijwilligers meer inzicht in de mogelijkheden om een huis beter te beveiligen. Meer info op: www.anbo.nl/veilig.

B&W spreekt inwoners Meer en Dorp

Hillegom n In basisschool de Leerwinkel hield de gemeente Hillegom woensdag een wijkavond.

Burgemeester Arie van Erk en de wethouders Jan van Rijn, Fred van Trigt, Karin Hoekstra en Anne de Jong zaten afwisselend in groepjes met wijkbewoners om te discussiëren over de toekomst van de wijk. Een scala aan onderwerpen kwam langs: parkeren, drempels, groen, energieveranderingen, zoals isolatie van woningen, zonnepanelen en dergelijke. Afsluitend werd de inhoud van de avond samengevat en er werd beloofd om op een later moment terug te komen op de ingebrachte zaken.

Oefening bij Draka

Hillegom n Bij Draka Interfoam aan de Van den Endelaan was vorige week een grote oefening.

Brandweer, politie, geneeskundige dienst, gemeente en andere hulptroepen oefenen bij de matrassenfabriek op basis van een nagebootste ramp. De oefening is gericht op Copi (Coördinatie Plaats Incident). Deze jaarlijkse oefeningen zijn bedoeld om te zorgen dat alle partijen optimaal zijn voorbereid op rampen in de regio. De COPI is een oefening, waarbij de communicatie, voorlichting en coördinatie bij grootschalige incidenten gesimuleerd wordt door genoemde partijen. Eerder vond een dergelijke oefening plaats bij Keukenhof. In de Bollenstreek werd op een andere locaties deze week ook geoefend.

Jenny Colgan


De kleine bakkerij aan het strand

Na een faillissement en het eindigen van haar relatie verhuist een jonge vrouw tijdelijk naar een rustiek dorp voor de kust van Cornwall. Daar geeft ze haar leven weer een nieuwe richting.

Ze begint met het bakken van broden als vrijetijdsbesteding maar dat groeit al snel uit tot meer dan een hobby. Ook leert ze een nieuwe liefde kennen.

Heerlijk boek om mee op vakantie te nemen

Sarah Pekkanen en Greer Hendricks


Een anonieme vrouw

Als een jonge vrouw meedoet aan een psychologische studie over ethiek en moraal, ontaardt dit tussen haar en de psychiater in een hard kat-en-muisspel.

Na enige tijd kan de vrouw het verschil niet meer zien tussen wat echt is en wat een manipulatief experiment is. Is er nog iemand wie ze kan vertrouwen?


Razend spannend!

Marijke van Egdom

Over de liefde

Doeschka Meijsing

Hoe leef je met de littekens die verraad en ontrouw achterlaten?

Op rauwe, ontroerende wijze toont Meijsing de schaduwzijde van de liefde.

Een intense ervaring.

Genie Does-Moison

Genie is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkzaam als collectiespecialist.
Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

leestips/nieuws

Ziende blind

We hebben meerdere eigenaren van een blindengeleidehond, die met hun dier bij ons ingeschreven staan. Het is altijd bijzonder om te zien hoe innig en vertrouwd de relatie tussen hond en mens kan zijn, zeker als er een afhankelijkheid is. Het KNGF selecteert zeer streng alvorens een hond opgeleid wordt tot blindengeleidehond.

De kosten van zo'n traject zijn erg hoog. Mede ook omdat er honden uitvallen vanwege gebrek aan focus. Daar is dan al wel een deel van de opleiding aan besteed. Vaak zijn blindengeleidehonden labradors, maar we zien zeker ook andere honden zoals bijvoorbeeld Duitse herders. Het KNGF is een schitterende organisatie die het veelal van giften moet hebben. In toenemende mate laten mensen in hun testament opnemen dat ze geld nalaten aan het KNGF. Dat is een prettige ontwikkeling. Ook kan je een pup adopteren zodat zijn/haar opleiding deels bekostigd wordt. Het KNGF is een non-profit organisatie die grotendeels dankzij vrijwilligers functioneert. Zo hebben we de visueel gehandicapte heer Verbeek met zijn trouwe hond Buster geregeld in de spreekkamer. Ik was hem al een tijdje niet tegengekomen. Nou had hij een afspraak gemaakt voor een vaccinatie. Hij kwam voorzichtig lopend binnen met de hond in zijn ene hand en de witte stok met rode bandjes in zijn andere hand. Deels op de tast gaf hij me een hand. "Dat is alweer even geleden" zei hij. "Dat klopt", zei ik, "maar jij stond laatst in de krant." De heer Verbeek had meegedaan aan een medische trial waarbij een chip in zijn oog was geplaatst die verbonden was met een ontvanger, die weer signalen naar zijn hersenen stuurde welke in beelden werden omgezet! Een innovatieve peperdure chirurgische proef om het mogelijk te maken dat er iets aan blindheid kan worden gedaan. Het experiment was bij hem redelijk geslaagd. Mede daarom was hij ook te gast geweest bij de talkshows van Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw en Humberto Tan.

Het viel me elke keer op hoe ontspannen hij daar aan de tafels zat en hoe goed hij kon verwoorden wat er gedaan was. In mijn enthousiasme over alles flapte ik er spontaan uit: "Ik heb je vaker gezien dan jij mij!" Nadat ik de zin had uitgesproken besefte ik pas hoe pijnlijk en stom het was om dat tegen een slechtziend iemand te zeggen.

Hakkelend probeerde ik goed te maken wat er al verkeerd was gegaan: "Ik bedoel natuurlijk dat ik jou vaker op tv en in de krant heb gezien, dan dat jij iets van mij hebt vernomen." Gelukkig kon hij er wel enigszins om lachen. Althans bij mij in de spreekkamer. En ik realiseerde me weer dat ik ziende blind was voor wat ik soms uitkraam.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1

Zondag 21 juli, 10.00 uur

Voorganger: ds. A.A. van Houwelingen

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 21 juli, 10.30 uur
Spreker: Steven Parmentier

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 21 juli, 10.00 uur

Spreker: Arie van der Stoep

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zondag 21 juli, 09.30 uur

Eucharistieviering

Celebrant: pastor van Eijk
Koor: Parochiekoor

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 21 juli, 10.00 uur

Eucharistieviering
Celebrant: pastoor R. Franken

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering
Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 17 juli, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 20 juli, 19.00 uur

Eucharistieviering
Celebrant: pastoor R. Franken
Assistentie: diaken I. Osseweijer

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 21 juli

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 19.00 uur

Voorganger: ds. P. den Hertog

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 21 juli, 10.00 uur

Spreker: Jaap Spaargaren

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 21 juli, 10 uur en 16 uur

Voorganger: ds G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk, Heereweg 105
Zondag 21 juli

Geen dienst, zie Pauluskerk

Hervormde Gemeente Lisse

Grote Kerk, Heereweg 250

Zondag 21 juli

Geen dienst, zie Pauluskerk

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 21 juli, 10.00 uur

Voorganger: prop. dhr. W. Nijsse, Amsterdam

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 21 juli bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De oplossing van week 28: rupsvoertuig. Winnaar is Anita van der Lans uit Lisserbroek.