LisserNieuws - De Hillegommer

4 februari 2020

LisserNieuws - De Hillegommer 4 februari 2020


Afscheid van de dorpsdichter

Drie jaar was Alida van Leeuwen (r) dorpsdichter. Haar werk is nu gebundeld en te koop. | Foto: AihV Foto: A. in 't Veld

LISSE n Het werk dat voormalig dorpsdichter Alida van Leeuwen de afgelopen drie jaar voor de gemeente Lisse schreef, is - gecombineerd met kunstwerken - in een boekje gebundeld onder de titel "Dichter bij Kunst."

Door Arie in 't Veld

Het eerste exemplaar werd dinsdagmiddag overhandigd aan wethouder Jeanet van der Laan. "Ik ben erg blij met het gegeven dat gedichten vrijelijk te interpreteren zijn en ook blij met het uiteindelijke resultaat waarin op een heel aparte manier poëzie en kunst met elkaar verweven zijn. Dichten is van alle tijden en heeft vele verschijningsvormen. Als docente Nederlands heb ik met de leerlingen vele uren besteed aan het doorgronden van poëzie," aldus Van der Laan.

Dichter Alida van Leeuwen zei het steeds een uitdaging gevonden te hebben om ook de kleine dingen in het dorp te beschrijven. "Het is belangrijk om goed om je heen te kijken en dingen te signaleren die het waard zijn om aandacht aan te besteden." De lachpsychologe laat ook merken dat er veel valt te genieten in een dorp en er dus veel dingen zijn waar je blij van wordt. "Dichten is voor mij een vorm van kunst. Een literaire kunstvorm die veel mensen, in welke vorm dan ook, keer op keer in het leven tegenkomen. Behalve de gedichten die door mij als dorpsdichter werden gemaakt bevat het boekje ook zogenoemde duogedichten die samen met collega-dichters tot stand kwamen, alsook een aantal kunstuitbeeldingen die zijn gemaakt door leden van het Kunstenaars Collectief KuCo." Van Leeuwen sprak haar teleurstelling uit over het verdwijnen van het fenomeen dorpsdichter in Lisse. Wethouder Van der Laan zei hierover: "Het is inderdaad de derde en laatste dorpsdichter, omdat in de nota Cultuur niet in een vervolg is voorzien." Vervolgens nam ze het op een speciale manier verpakte eerste exemplaar in ontvangst. Het boekje is voor 21,99 euro bij de boekhandel te bestellen, of via de mail bij info@kuco.nl.

Inzet politie loopt nog geen gevaar

LISSE n De inzet van het politieapparaat in de streek en dus ook in Lisse staat weliswaar onder druk door onder andere ziekteverzuim, maar noopt nog niet tot zware maatregelen. Dat is op te maken uit de antwoorden van het college van B en W op vragen van de VVD.

Door Arie in 't Veld

Uit de antwoorden blijkt onder andere dat voor Team Bollenstreek-Noord de formatie 62 fte betreft en de bezetting is 58 fte. Het ziekteverzuim van Team Bollenstreek-Noord is van ruim 13 procent gedaald naar 5 procent.

Voor het Team Noordwijk–Teylingen betreft de formatie 73 fte en is de bezetting 61 fte. Het ziekteverzuim is 2.6 procent. In verband met de transitie van drie naar twee teams is het gezien de reorganisatieregels op dit moment niet toegestaan om ontstane vacatures op te vullen. Dit in verband met de samenvoeging en rechtsposities van personeel dat in het reorganisatiegebied zit. Het aanvullen van de teams betreft voornamelijk het team Noordwijk-Teylingen. Na de samenvoeging zal een aantal vacatures worden opengesteld. Zo zullen in HLT-verband extra wijkagenten worden aangesteld. De termijn van plaatsing hangt samen met het afronden van de transitie, aangezien dan inzicht in het huidige personeelsbestand op de twee verschillende teams is verkregen.

Daarnaast wordt binnen de gehele Nationale Politie extra personeel opgeleid. De verwachting is dat de toename van volwaardig opgeleid personeel in 2021 zichtbaar wordt in de eenheid. Indien onderbezetting in dienstverbanden dreigt, wordt dit opgevangen door de andere teams. Dit betreft dan zowel binnen de Bollenstreek onderling, alsmede door de Leidse teams. Op de zogenaamde spoedmeldingen wordt te allen tijde ingezet.

Geen dierenpolitie meer

Binnen HLT is ervoor gekozen om niet langer door te gaan met de dierenpolitie en deze fte in de noodhulp in te zetten. "Bij het Team Bollenstreek-Noord wordt de personele krapte het meest gevoeld bij de afdeling Intake & Service. Doordat de mogelijkheden tot het doen van melding en het doen van aangifte op andere wijze mogelijk is gemaakt, komen minder mensen naar het bureau dan voorheen."

Verder is in overleg met de burgemeester de avondopenstelling in Lisse per 1 januari komen te vervallen. "De voornaamste reden is dat er nauwelijks bezoekers zijn, dan is het niet nodig om voor de avondopenstelling capaciteit vrij te maken. Tevens is er in overleg met het bestuur gekeken waar de inzet van politiecapaciteit beperkt kan worden. Met name op het gebied van evenementen en overlast bij horeca is nog winst te behalen. Hier wordt tijdens het veiligheidsoverleg tussen de burgemeester en de teamchef regelmatig over gesproken."

De vragen van de Lisser VVD-fractie over de druk op de politie kwamen nadat teamchef Woppenkamp van het Team Noordwijk-Teylingen de noodklok had geluid. Het leverde bezorgdheid op omtrent de veiligheid en politie-inzet in de Duin- en Bollenstreek.

Herinneringen aan de bevrijding van Lisse

WO2 n Nederland viert dit jaar 75 jaar leven in vrijheid. De redactie van LisserNieuws bezocht in dit kader mevrouw Dien van der Burgh-de Jonge uit Rotterdam, die de Tweede Wereldoorlog in Lisse meemaakte. Destijds woonde ze in de Prins Hendrikstraat. Zij weet nog veel van de laatste oorlogsmaanden en de bevrijding. Het interview staat op pagina 17.

De mooiste herinnering die Dien aan de bevrijding heeft is een nieuwe geruite jas die ze kreeg. Na jaren van afdankertjes en verstelde kleding was die nieuwe jas als een droom die uitkwam, vertelde ze.

De redactie is benieuwd naar andere mooie herinneringen aan de bevrijding. Was dat de smaak van chocolade die de bevrijders meebrachten? Of die leuke Engelse soldaat? Waren het de vele onderduikers die weer tevoorschijn konden komen? Of alleen al het feit dat je niet meer bang hoefde te zijn omdat de oorlog voorbij was?

Misschien heeft u dit soort herinneringen van uw ouders of grootouders ooit vernomen, of wellicht heeft u zelf de bevrijding bewust meegemaakt. Stuur dan uw allermooiste herinnering aan alles rond 5 mei 1945 naar redactie@lissernieuws.nl. Wij komen er in aanloop naar de festiviteiten op terug.

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Foto: Esther Akerboom

Voorlezen voor de kwartfinale

Ik heb dyslectie, maar geef niet op!

Gemeente en SLM tekenen convenant

Inwoners Lisse gratis naar Keukenhof

Economic Board lanceert 'Manifest van de Regio'

Vanaf links: Lars Flinkerbusch, Jaap Smit, Jan van Rijn, Esther van der Voort en Jan Bout. | Foto: Marcel Verheggen. Foto: Marcel Verheggen

Lisse n De Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) lanceerde vorige week het nieuwe 'Manifest van de Regio' tijdens haar eerste jaarevenement in Lisse. In dit Manifest worden de uitgangspunten voor de branding van de regio beschreven. Jaap Smit, commissaris van de Koning van de Provincie Zuid Holland, nam het eerste Manifest in ontvangst in een bomvol Floralis. Tijdens de bijeenkomst presenteerde de EBDB haar activiteiten, resultaten en plannen aan bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen.

De EBDB is inmiddels ruim een jaar actief en werd opgericht door de vijf gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk. De opdracht die zij kreeg is duidelijk: het aanjagen en regisseren van de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek. Doel is om de economische prestaties van de regio te verbeteren.

Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs, de zogenoemde triple helix, werken inmiddels nauw samen in projectgroepen aan elf businesscases. Stuk voor stuk hebben zij een relatie met de vier sectoren: Space, Zorg, Greenport en Toerisme. Als verbinder wil de Economic Board versnellende en versterkende connecties tot stand brengen die de economie in de regio ten goede komen. Inmiddels bevinden 9 businesscases zich in de uitvoeringsfase.

Vanuit die negen businesscases zijn er veertien projecten in uitvoering of afgerond in de periode van september 2018 tot en met december 2019.

Een van de businesscases is regiomarketing, waarbij de EBDB kwartiermaker is van het project regiobranding. De EBDB heeft de opdracht een krachtige en eenduidige positionering voor de regio te bewerkstelligen. Doel is een betere zichtbaarheid van de streek en het vergroten van de aantrekkingskracht voor bezoekers, bewoners en bedrijven.

Directeur EBDB Lars Flinkerbusch: "Vorig jaar hebben ruim 100 stakeholders in sessies samengewerkt volgens het Perfect World Principle. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een zogenaamd Manifest. In het Manifest dat wij vandaag presenteren wordt uitgegaan van 'Vrij land tussen de grote steden', de zogenaamde 'Space in Between'.

Vandaag presenteren wij geen nieuw logo, geen pay off en geen campagne. Wij presenteren u een gedragen strategie die gaat leiden naar het vermarkten van de regio. In 2020 volgt een doorvertaling naar externe communicatie en een activiteitenplan. De EBDB trekt hierin gezamenlijk op met onder andere de Stichting Promotie Duin- en Bollenstreek."

Aandacht voor huisvesting arbeidsmigranten

LISSE n De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen bekijken samen met andere gemeenten in de regio op welke manier het vraagstuk van het toenemende aantal arbeidsmigranten kan worden aangepakt.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jeanet van der Laan zegt dat er na een aantal jaren van betrekkelijke rust, weer nadrukkelijk aandacht voor het vraagstuk van arbeidsmigranten is. Het is essentieel dat de basisregistratie personen (BRP) een betrouwbaar beeld geeft van de in de gemeente woonachtige mensen. "We hebben als gemeenten onvoldoende zicht op wie waar woont of verblijft en de noodzaak bestaat tot een betere registratie. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere (overheids)partijen is de BRP bepalend en maatgevend voor het woonadres van in Nederland verblijvende personen (kiesregister, UWV, SVB, belastingdienst, ISD, politie, justitie, etc.), Iedereen moet er dan ook op kunnen vertrouwen dan het BRP een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid als het gaat om het woonadres van ingezetenen in Nederland. Dat geldt overigens ook voor de andere basisregistratie waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, de basisregistratie adressen en gebouwen."

De lokale en regionale economie leunt voor een deel op de inzet van arbeidsmigranten. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de inzet van EU-arbeidsmigranten en dit beperkt zich niet meer alleen tot de land- en tuinbouw. Ook in de industriële en dienstverlenende sectoren gebeurt dit. Denk in onze regio bijvoorbeeld aan C&A en Menken. Alleen al in het belang van de lokale en regionale economie is het noodzakelijk na te denken over en te komen tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten.

"Het is wenselijk (zo mogelijk op het niveau van de Duin- en Bollenstreek), maar in elk geval op het HLT-niveau met relevante spelers zoals werkgevers, huisvesters, sociale en commerciële verhuurders en uitzendbureaus afspraken te maken over uitbreiding van het areaal huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten en te handhaven op woon- en verblijfssituaties die niet aan de voorschriften voldoen", aldus Van der Laan.

Als uitvloeisel van het nieuw te formuleren beleid zijn toezicht en handhaving nodig. Huisvesters en werkgevers die lak hebben aan de regels om zo goedkoop mogelijk uit te zijn, hebben lagere kosten dan hun collega's die het wel netjes willen doen. Zij belemmeren daarmee investeringen in fatsoenlijke huisvesting. Behoudens dringende omstandigheden in het kader van de openbare orde of volksgezondheid zal het actief inzetten op handhaving evenwel pas aan de orde zijn op het moment dat alternatieve huisvestingsvoorzieningen zijn gerealiseerd. Dan moet worden beoordeeld of deze handhavingstaak binnen de bestaande capaciteit en de te stellen prioriteiten kan worden ingericht of dat aanvullende (tijdelijke) capaciteit nodig is.

Gluren bij De Meerkoet

LISSERBROEK n In de Haarlemmermeer wordt zondagmiddag 9 februari het huiskamerfestival Gluren bij de Buren georganiseerd.

Ook dorpshuis De Meerkoet stelt zijn 'huiskamer' open deze middag. Om 12.45 uur, 14.15 uur en 15.45 uur zullen The old Strangers een spetterend optreden verzorgen op het podium van het dorpshuis.

Deze rock-'n-rollband speelt onder meer nummers uit de jaren 60 en 70 en weet er altijd een feestje van te maken.

De voetjes mogen dus van de vloer!

Toegang is gratis en de zaal is open vanaf 12.30 uur. Het adres van De Meerkoet is Krabbescheerstraat 1.

Flitscontrole op verzoek

streek n De politie Bollenstreek Noord gaat op aanvraag controleren op snelheid. Dat moet de verkeersveiligheid in de regio verbeteren.

Inwoners kunnen met een persoonlijk bericht op facebook, insta of twitter van politie Bollenstreek Noord melden in welke straat of wijk te hard wordt gereden, op welke dagen of tijdstippen en in welke richting.

Agenten van Bollenstreek Noord proberen dan ter plaatse een snelheidscontrole te houden en laten vervolgens de resultaten daarvan horen.

De controle-aanvragen kunnen worden gedaan voor Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en De Zilk.

Op woonerven en 30 kilometer-zones worden er geen controles gedaan als er geen snelheidsbeperkende maatregelen zijn getroffen.

Kleuterbieb in de bibliotheek

Hillegom n Samen met je (klein)kind luisteren naar een verhaal. Dat kan woensdag 12 februari in de bibliotheek aan de Sportlaand. Peuters en hun (groot)ouders of oppas mogen komen luisteren, spelen en dansen.

Start 10.30 uur en de toegang is gratis, maar reserveer wel een kaartje via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

De basis voor lezen en leesplezier wordt al in de eerste levensjaren gelegd.

Tijdens de Peuterbieb wordt spelenderwijs aandacht besteed aan het taalgevoel en de woordenschat van kinderen door samen te lezen en ontdekken met leeftijdsgenootjes.

De verhalen prikkelen de fantasie en deze wordt gebruikt er muziek wordt gemaakt, gedanst en gespeeld. Voor ouders en begeleiders is de Peuterbieb ook gezellig en leerzaam, zij krijgen leestips en delen ervaringen met elkaar.

Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Puzzelavond in De Meerkoet

LISSERBROEK n In de huiskamer van dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1, is vrijdag 13 maart weer een puzzelavond. Inloop vanaf 19.30 uur, puzzelen vanaf 20.00 uur. Dit keer gaat het puur om het puzzelplezier. Deelnemers puzzelen in teams. Elk team neemt een puzzel mee van 500 en 1000 stukjes (Jan van Haasteren of Wasgij). Die wisselt men met een ander team en daarna kan men aan de slag. Zin om mee te doen, schrijf je dan in als team of individueel via mail: nicole.middelbosch@gmail.com of via WhatsApp: 06-51039385.

Info over belastingen en toeslagen

LISSE n Onder het motto 'Wij maken het nu nog gemakkelijker voor u' organiseren de lokale ouderenbonden KBO en PCOB twee voorlichtingsbijeenkomsten over de Inkomstenbelasting 2019 en toeslagen.

Deze bonden hebben gekwalificeerde hulpen bij belastingaangifte in hun gelederen. Twee van hen, Gerrit Harting en Ad van der Westen, zullen de bijeenkomsten leiden. Zij besteden aandacht aan de wijzigingen in de aangifte van de Inkomstenbelasting 2019, de belastbare inkomstenbronnen, het eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente en aan fiscaal aftrekbare giften en zorgkosten. Ook geven zij info over de aanvraag van zorg- of huurtoeslag en over de gewijzigde regels rond de eigen bijdragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De gratis toegankelijke bijeenkomsten zijn op vrijdag 14 februari om 15.30 uur in De Beukenhof, Eikenlaan 2a en vrijdag 21 februari om 10.00 uur in 't KrantCafé in 't Poelhuys, Vivaldistraat 4.

Onderwijsachterstand bij kinderen aanpakken

LISSE n De gemeente Lisse ontvangt sinds 1 januari 2019 middelen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Om deze middelen goed te kunnen benutten is een onderwijskansenbeleid opgesteld.

Door Arie in 't Veld

Dit beleid gaat uit van een integrale aanpak en beoogt een preventieve werking. Het beleid richt zich op voorschoolse educatie voor kinderen van twee tot vier jaar, onderwijs aan anderstaligen en leesbevordering. De onderwijsachterstandsmiddelen mogen alleen worden ingezet voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Wethouder Jeanet van der Laan zegt taalontwikkeling bij kinderen erg belangrijk te vinden en dat het onderwijskansenbeleid hier goed op inspeelt. "Het zorgt ervoor dat kinderen op zo'n jong mogelijke leeftijd worden gevolgd in hun ontwikkeling. Wanneer kinderen een (risico op een) achterstand hebben, wordt hier zo vroeg mogelijk op geanticipeerd. Dit zorgt ervoor dat erger wordt voorkomen en dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Door samen met kinderopvangorganisaties, het CJG, scholen en de bieb te investeren in goede signalering en activiteiten geven we een goede basis aan het voorkomen van onderwijsachterstanden. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat zo'n 8 procent van de Lissese peuters tussen 2,5 en 4 jaar een risico heeft op een onderwijsachterstand. Wij bieden hen graag de kans om zich te ontwikkelen. Vandaar dat we spreken van onderwijskansenbeleid. Daarnaast wordt ingezet op onderwijs aan kinderen die Nederlands niet als moedertaal hebben en stimuleren we leesbevordering en leesplezier bij kinderen tot 12 jaar. Zo kunnen we heel veel kinderen in Lisse bereiken."

Lisse en SLM ondertekenen convenant

Van der Zwet (links) en Van der Borg hebben de doelstellingen voor een jaar vastgesteld in een convenant. | Foto: AihV Foto: A. in 't Veld

LISSE n Na de diepgaande discussie in de gemeenteraad over de bezuinigingen op het budget voor de Stichting Lisse Marketing (SLM) is vorige week dinsdag in het gemeentehuis door wethouder Kees van der Zwet en Michiel van der Borg van de SLM een convenant ondertekend waarin de diverse doelstellingen zijn vastgelegd.

Door Arie in 't Veld

Van der Zwet legde uit dat de gemeente geld op tafel wil leggen voor het uitvoeren van diverse activiteiten door de SLM, waar de gemeente belang bij heeft. "Denk aan een evenementenkalender, de VVV en het gastheerschap om uit te stralen dat Lisse een goed dorp is om te vertoeven. Na een contract van twee jaar is dit convenant een aanloop naar een nieuw contract dat dan vooralsnog jaarlijks wordt aangegaan om de gang van zaken door te nemen. Er wordt nog bekeken hoe lang de periode daarna zal zijn."

Van der Borg zei dat de SLM aanvankelijk 102 duizend euro van de gemeente kreeg voor het uitvoeren van diverse taken. "Dit is echter teruggebracht tot 70.000 euro, onder meer voor dorpspromotie. De winkeliers zullen ook het nodige moeten bijdragen aan diverse activiteiten. We moeten uitstralen dat we een goed en leefbaar dorpshart hebben." Van der Borg zei dat er mogelijkheden zijn om het budget te versterken na het voorstel vanuit de gemeenteraad om het beter functioneren van de weekmarkt te gaan organiseren. Volgens Van der Zwet klinkt dit redelijk eenvoudig, maar is het dat niet. "Er moet worden uitgezocht welke marktkooplieden er voor in zijn om aan een (grotere) markt deel te nemen." Op de vraag aan de wethouder of er aan wordt gedacht de markt als vanouds op de Haven te laten plaatsvinden, hield hij zijn kruit droog. "Eerst moet men maar eens uitzoeken hoe groot de belangstelling is om de markt te verbeteren en mede daardoor het budget van de SLM te verhogen."

Organisatie doksterspost: iedereen mag meepraten

Bollenstreek n Iedereen mag meepraten over de beste oplossing om de doktersposten te organiseren in de Bollenstreek. Dat zegt Immie Boomgaardt, directeur van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek.

Die heeft aangekondigd dat de dokterspost in Voorhout in 2021 dicht gaat in het weekend 's nachts en er loopt een petitie om dat te voorkomen. Reden van sluiting is volgens Boomgaardt personeelstekort, met name goed opgeleide triagisten. Dat zijn degenen die telefonisch een klacht moeten beoordelen. Als dat centraal geregeld zou worden en de dokter gaat visite rijden is er niemand meer op de dokterspost. Als alles centraal geregeld wordt vanuit het Alrijne Leiderdorp kan wel adequaat hulp geboden worden, aldus Boomgaardt. De sluiting is onderdeel van een groter plan waar iedereen over mee kan praten, dat kan door contact op te nemen via info@dddb.nl. (Bron: BO)

Tweede bijeenkomst over dementie

Lisse n De Werkgroep belangenbehartiging van de Lissese seniorenbonden KBO en PCOB hield 17 januari een themamiddag rond dementie. Daarvoor was veel belangstelling. Er komt een vervolg op vrijdag 14 februari in De Beukenhof (Eikenlaan 2), met informatie over dagbesteding voor mensen met dementie in Berkhout (door Marente); respijtzorg; het Alzheimer Café in Hillegom waar mensen met dementie en mantelzorgers elkaar ontmoeten rond bepaalde thema's; de Ontmoetingsgroep Dementie van WelzijnsKompas en Dementievriendelijk Lisse. De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 15.30 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur. Toegang gratis en deelnemers krijgen koffie of thee.

Bollenboulevard in handen van Keukenhof

Foto: pr

LISSE n Keukenhof is sinds vorige week eigenaar van de Bollenboulevard. Onduidelijk is of daar komend jaar nog bollen worden verkocht. Keukenhof is met de ondernemers in gesprek.

Voorzitter Henk Westerhof van brancheorganisatie Anthos is blij met de aankoop van de boulevard door Keukenhof: "Als daar in de toekomst nog bollen worden verkocht, dan kunnen we ervan uitgaan dat dit geen voorjaarsbloeiers meer zijn. Keukenhof staat voor kwaliteit, dus dan komt het goed." Anthos en belangenbehartiger KAVB strijden al jaren tegen de verkoop van bollen van slechte kwaliteit. Uit bloeiproeven bleek dat de bollen die op de boulevard werden verkocht vaak niet opkwamen. Westerhof: "We hebben daar de bewuste ondernemers ook wel over gesproken en wat ons betreft mogen ze best bollen verkopen, maar wel van goede kwaliteit en geen voorjaarsbloeiers."

De grond langs de provinciale weg N208 was eerder van de provincie Zuid-Holland, maar de gemeente Lisse nam de boulevard over van de provincie na jaren steggelen over het onderhoud van de strook. Lisse verkocht de grond door aan Keukenhof, geheel volgens het besluit dat in november 2019 door B en W is genomen.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan de redactie van het blad Greenity van CNB weten dat de verkoop van bollen nu 'in eerste aanleg' een zaak van Keukenhof is. Wel blijft het nodig om een standplaatsvergunning aan te vragen bij de gemeente. "Die wil de bollenverkoop op de strook graag behouden, omdat het als erfgoed wordt gezien met een positieve invloed op het toerisme. De gemeente had het echter verschillende malen aan de stok met de uitbaters van de kramen, over de kwaliteit van de uitgestalde waar."

Grensoorlog in Holland om schone lucht

Foto: Caroline Spaans

De provincies Noord en Zuid Holland hebben een belangrijke rol op het gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw, verkeer en mobiliteit want dat overstijgt vaak het gemeentelijk niveau. Deze provincies werken graag gebiedsgericht door regio's erbij te betrekken. Dus loont het als regio's eigen visies of plannen ontwikkelen want de kans is groot dat de provincies veel daarvan overnemen. Maar problemen ontstaan wanneer twee aanpalende grensregio's gaat van twee provincies niet samenwerken maar ruzie zoeken, op oorlogspad zijn.

Laat dat nu het geval zijn bij de regionale buren Duin- en Bollenstreek (ZH) en Zuid Kennemerland (NH). Twee grensregio's met overeenkomsten en verschillen in ambities. Allebei willen ze hun regio aanbieden voor toerisme vooral richting de kust. Zo hebben Noordwijk en Zandvoort dezelfde ambities en zijn ze ook een beetje elkaars concurrenten. Allebei hebben ze enorme bereikbaarheidsproblemen, zeker wanneer recente voorspellingen over toerisme, bevolkingstoename en noodzakelijke (zelfs verplichte) woningbouwopgaven uitkomen. Het aantal woningen in Katwijk/Valkenburg en de Haarlemmermeer (Westflank) zal exploderen in de komende tien jaar. Groen, natuur, bollenvelden, open ruimtes maar ook verkeer en mobiliteit staan daardoor continu onder druk. Dus, prima als gemeenten in beide regio's met eigen visies en plannen komen om een goede balans te vinden tussen wonen, werken recreëren en verkeer. Liefst in schone lucht.

Zo is onlangs een nieuwe 'Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050' verschenen in opdracht van buurgemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Opmerkelijk daarin: voetganger, fietser en openbaar vervoer krijgen de hoogste prioriteit. De auto de laagste prioriteit.

Maar nog opmerkelijker is dat het denken in die Bereikbaarheidsvisie gewoon ophoudt bij de provinciegrens met Zuid Holland, tussen Bennebroek en Hillegom dus. Die visie gaat volledig voorbij aan het feit dat er een Stuurgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer / Duin-en Bollenstreek / Zuid Kennemerland bestaat waar wel gezamenlijk gesproken wordt over mobiliteit en bereikbaarheid in de grensstreek van zowel Noord- als Zuid-Holland. Al eerder was namelijk vastgesteld dat bereikbaarheidsproblemen in deze grensstreek aan weerskanten van de provinciegrens één verkeerskundig geheel vormen. Alleen samen kunnen die verkeersproblemen worden opgelost.

Maar nee hoor, een paar buurgemeenten in Zuid Kennemerland trekken zich terug en zijn een heuse grensoorlog in Holland begonnen, zo lijkt het. Hun motto: 'Eigen gemeente, regio en provincie eerst'. Maar, de gemaakte afspraken dan? Daar gaan we niet over, dat is de provincie Noord Holland.

En, hoeveel heeft dat rapport Bereikbaarheidsvisie 'Zuid Kennemerland 2020 – 2050' de inwoners van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort dan wel gekost? Dat weet ik niet, daar gaat mevrouw Zita Pels over, GroenLinks Gedeputeerde voor financiën. Zij houdt toezicht op gemeentebegrotingen. Dus dat komt wel goed. Hoezo? Nou, we kennen elkaar goed, we zijn geestverwanten in prioriteit bij mobiliteit: de reiziger uit de auto lokken. Eerst lopen, dan fietsen, dan openbaar vervoer en pas als laatste de auto. Maar niet tot voor de deur. Alleen parkeren op P+R pleinen en dan nog even lopen, fietsen of met de bus naar huis.

Weet je, we willen als Zuid-Kennemerland een voorbeeld stellen aan Zuid Holland en de Duin- en Bollenstreek, want daar maken ze er een Potjer van. Vandaar deze grensoorlog in Holland want Zuid-Kennemerlanders hebben recht op schone lucht!

Eerste seniorenmiddag bij Café 't Vierkant

LISSE n In Café 't Vierkant wordt woensdag 19 februari voor de eerste keer een seniorenmiddag gehouden, van 14.00 tot 16.00 uur.

Frank en Heidy, de kersverse eigenaren van deze locatie, willen vanaf deze datum hun deuren op iedere derde woensdag van de maand wijd open zetten voor senioren. Zij worden getrakteerd op koffie met gebak, kunnen er verschillende spelletjes doen en er klinkt oud-Hollandse muziek.

Het doel van de seniorenmiddagen is om gezellig samen te zijn en nieuwe contacten op te doen. De entree bedraagt 5 euro en van tevoren opgeven is noodzakelijk. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@ac-media.nl.

Café 't Vierkant is gevestigd aan de Heereweg 214.

Ebonit Saxofoonkwartet in Koetshuis Keukenhof

Lisse n In het Koetshuis van Kasteel Keukenhof treedt zondag 16 februari het Ebonit Saxofoonkwartet op, bestaande uit Alberto Tárraga Alcañiz (sopraan saxofoon), Dineke Nauta (alt saxofoon), Mateusz Pusiewicz (tenor saxofoon) en Paulina Kulesza (bariton saxofoon).

Het Ebonit Saxofoonkwartet is een jong ensemble, opgericht in 2011. Het trad op in de belangrijkste concertzalen van Nederland en ook in het buitenland is de groep veelgevraagd. Het Ebonit Kwartet was succesvol bij tal van internationale concoursen. In het seizoen 2016/2017 waren ze finalisten in de Dutch Classical Talent Award Competition. De debuut-cd 'The Last Words of Christ' werd genomineerd voor een Edison Klassiek 2016. De tweede cd 'Arabesque' werd in de Volkskrant omschreven als 'pure magie'. Bij dit concert spelen ze het Engelse programma 'Molly on the Shore', met muziek van Britten, Walton, Dowland, Grainger, Whalley en Florio. Aanvang 14.00 uur. Koetshuis open vanaf 13.30 uur. Kaartverkoop/reserveren: www.kasteelkeukenhof.nl, cultureel@kasteelkeukenhof.nl of telefonisch 0252-465555.

column/nieuws

n Paddenbeschermers gezocht

De 'gewone' pad. | Foto: Joke Huijser.

regio n Elk jaar trekken veel padden, kikkers en salamanders uit de bossen en duinen naar sloot en plas om zich voort te planten. Er worden helaas nog steeds veel amfibieën doodgereden.

Zeventien plaatselijke paddenwerkgroepen zijn daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil je helpen zodat deze dieren veilig de overkant van de weg halen en niet platgereden worden? Meld je dan aan bij een van de werkgroepen in Noord-Holland. Vooral langs de binnenduinrand zijn er veel handen nodig omdat de padden, kikkers en salamanders hier een drukke weg moeten oversteken. Duizenden padden overwinteren namelijk in de duinen, maar lopen in de schemering naar de polderslootjes om daar eieren af te zetten. Meestal ligt de start van het paddenseizoen tussen 15 februari en begin maart. De trek zou bij deze zachte winter weleens eerder kunnen beginnen. De eerste dieren zijn al gesignaleerd. Begin februari beginnen de meeste paddenwerkgroepen met hun werk. Eerst is dat het ingraven van gaas en emmers langs wegen. Dit is nodig om de dieren op te vangen zodat ze niet de weg oversteken. Dit kost 1 tot 2,5 uur. Dan is het afwachten tot de amfibieëntrek begint. De emmers worden dan 's avonds en 's morgens geleegd. Daarvoor zijn mensen nodig die dit eenmaal per week willen doen, liefst uit de omgeving Bennebroek of Overveen. Op de website padden.nu staan alle coördinatoren en de plekken waar ze actief zijn.

Geslaagde open dag Fioretti College Lisse

Veel belangstelling voor de open dag op het Fioretti College aan de Sportlaan. Foto: pr

Lisse n Het Fioretti College aan de Sportlaan kan terugkijken op een drukbezochte, geslaagde open dag. Het personeel en de Fio-leerlingen lieten enthousiast hun school zien aan de basisschoolleerlingen en hun ouders. In een gemoedelijke sfeer werden allerlei activiteiten aangeboden: van lesjes, proefjes en speurtochten tot een escaperoom, kunsttentoonstelling en photobooth. Daarnaast was er veel belangstelling voor de vernieuwingen van het Fioretti in het komende schooljaar: de talentklassen en blended learning (combinatie van boek en Chromebook).

Methode Jonge Sporthelden

Foto: pr

Lisse n Op de beurs KindVak 2020 in de Brabanthallen te Den Bosch hebben René en Frank van Wieringen op 16 januari hun methode Jonge Sporthelden gelanceerd. Samen met hun team, bestaande uit vakmensen uit het bewegingsonderwijs, web- en videodesigner en fysiotherapeut, bundelen zij hun kennis die is opgedaan als docent lichamelijke opvoeding. Jonge Sporthelden is een speciaal ontwikkelde methode voor kinderopvangorganisaties en gastouders. Hiermee kun je peuters en kleuters (2,5 tot 6 jaar) een compleet beweegprogramma aanbieden. Lees verder op www.lissernieuws.nl.

regio n In IJsselmuiden werden de jaarlijkse Nunchaku Do wedstrijden gehouden, voor het derde seizoen kan je punten verdienen voor de NTPR lijst, een lijst die je kan vergelijken met de ATP lijst van het tennis,

Per onderdeel kan je punten verdienen en dit gaat over 4 toernooien. De Beinsdorper Ricardo de Jong kreeg de bokaal uitgereikt omdat hij de overtuigende winnaar was over 2019 hij was ook al de winnaar in 2018. Alle onderdelen kwamen dus aan bod zowel het kumite, Freestyle en het kata stond op het programma. De Jong won drie maal goud en staat gelijk weer stevig boven aan in de lijst.

week in beeld

Inwoners Lisse mogen gratis naar Keukenhof

Keukenhof nodigt Lissers uit voor een gratis bezoek aan het park, om iets terug te doen voor de inwoners. | Foto: pr Foto: pr

LISSE n De bloemententoonstelling Keukenhof is op woensdag 8 april vanaf 15.00 uur gratis toegankelijk voor inwoners van Lisse. Keukenhof-directeur Bart Siemerink maakte dit bekend tijdens de jaarlijkse burenbijeenkomst die Keukenhof op woensdagavond 29 januari hield voor de direct omwonenden.

"Keukenhof vindt een goede relatie met de inwoners van Lisse en omgeving belangrijk. We ontvangen inwoners van Lisse in 2020 Keukenhof graag als onze gast", geeft Siemerink aan. "Keukenhof heeft veel invloed op de omgeving en inwoners van Lisse. Veel inwoners genieten jaarlijks van een bezoek aan de bloemententoonstelling en zijn positief over het mooie park. We snappen daarnaast ook dat er mensen zijn die verkeersdrukte ervaren in de regio. Om iets terug te doen voor de inwoners uit Lisse, nodigen wij hen uit om op woensdag 8 april vanaf 15.00 uur onze gast te zijn."

Keukenhof wil een goede buur zijn en de Lissedag is een van de initiatieven om hieraan een bijdrage te leveren. Eerder al werden de drie rotondes langs de Randweg opgeknapt als onderdeel van de samenwerking tussen Keukenhof en de gemeente Lisse. En met de openstelling van het landgoed en de vele evenementen aldaar laat Keukenhof de verbondenheid met Lisse en haar inwoners zien.

In maart krijgen inwoners een uitnodiging van Keukenhof. Daarin staat meer info. Keukenhof is open van 21 maart tot en met 10 mei.

Lefkop speelt Superloeser

Hillegom n In de Kulturele Raad verzorgt Lefkop zondagmiddag 16 februari de kindervoorstelling Superloeser.

De voorstelling is geschikt voor kids vanaf 6 jaar. Het verhaal gaat over superhelden die zich niet super voelen maar het wel zijn: elke superheld op de superheldenschool heeft een handige superkracht. De ene held kan onzichtbaar worden, de ander is héél snel en weer een ander spuugt vuur. Maar Joyce niet hoor. Haar superkracht is dat ze knakworsten uit haar polsen gelooft is haar klasgenoot Jerry. Hij zegt vaak: "Ooit komt jouw superkracht vast van pas."

Maar ze zal toch niet de wereld kunnen redden met haar knakworsten? Of wel?

In Superloeser neemt theatergroep Lefkop het op voor de heldinnen die zich niet zo super voelen, maar het wel zijn.

De Kulturele Raad is gevestigd aan de Prinses Irenelaan 16 in Hillegom.

Kaartjes voor deze familievoorstelling kosten 6,50 euro en zijn te verkrijgen via de website SCBH.nl of via Vivant Frank Evers (contant) of op de middag zelf aan de zaal (contant).

Peutertheaterles bij Jeugdtheaterschool Flores

Lisse n Jeugdtheaterschool Flores houdt zondag 9 februari theater voor peuters van 2 tot en met 3 jaar. De les start om 10.00 uur en vindt plaats in Floralis, Floralisplein 69.

De kinderen krijgen les samen met een ouder of grootouder en gaan veel bewegen, zingen, dansen en spelen op muziek. Spelenderwijs leren de kinderen de beginselen van het theater. Van tevoren aanmelden is niet nodig, een kwartier voor aanvang melden in de foyer van Floralis is voldoende. De losse lessen zijn elke tweede zondag van de maand van 10.00 - 10.45u. Prijs per les is 5 euro. Bij Jeugdtheaterschool Flores worden theaterlessen gegeven voor kinderen en jongeren van 2 t/m 24 jaar. De lessen worden gegeven door gediplomeerde docenten die opgeleid en werkzaam zijn in de podiumkunsten. Naast de vaste theater- en zangdocenten krijgen de leerlingen vanaf 7 jaar gedurende het seizoen ook les van verschillende, interessante gastdocenten. Sinds dit seizoen heeft JTS Flores het aanbod uitgebreid met het maandelijkse Peutertheater. Kijk voor meer informatie op www.jtsflores.nl

De enige echte voetbalquiz

Lisse/Hillegom n In Hotel De Engel wordt zaterdag 14 maart de dertiende algemene voetbalquiz gehouden.

Wie de presentator wordt, is nog even een verrassing. Na elf verschillende presentatoren was Andy Houtkamp vorig jaar voor het eerst op herhaling. Deelname aan de quiz is in tweetallen. Voetballiefhebbers komen uit het hele land. De Engel verzorgt ook een speciaal quizmenu voor wie eerst wil eten.

Test je algemene voetbalkennis en win een reis naar Madrid of een van de andere prijzen. | Foto: archief.

De pittige quiz bestaat uit drie ronden van twintig vragen en wordt jaarlijks gepresenteerd door een andere bekende spreker. Van cabaretiers tot oud-voetballers en oud-scheidsrechters. Ook verschillende sportcommentatoren presenteerden de quiz, waaronder Sierd de Vos en Bas Ticheler (inmiddels perschef van Oranje).

De hoofdprijs is een voetbalreis naar Atletico Madrid met twee overnachtingen in een driesterrenhotel en een wedstrijd (uitgezonderd toppers) bijwonen ergens tussen komende september en februari. Ook een petje of sjaal van de thuisclub hoort bij deze prijs. De tweede prijs is een jaarabonnement op een voetbalmagazine en de derde prijs een pakket voetbalboeken.

Inschrijven kan in tweetallen via www.kwis-spelen.nl.

Taurac Lighting op tv

Hillegom n Taurac Lighting is zaterdag 8 februari om 16.30 uur te zien in het RTL Z-programma How it's done.

In deze uitzending komen experts uit de ledindustrie aan het woord om meer informatie te geven over de mogelijkheden van led-technologie. Tijdens deze uitzending geven Pieter van Ravenstein (directeur Taurac) en Roeland Jongejan (marketeer Taurac) meer informatie over led-verlichting en kansen die dit biedt voor ondernemers. Taurac is producent van led-verlichting. "Onze producten zijn ontwikkeld vanuit werk- en denkwereld van de elektrotechnische installateur en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen voor het verlichten van kantoren en bedrijfsruimtes. Ons assortiment bestaat uit verschillende onderdelen, zoals led-panelen, downlights en nood- en vluchtweg verlichting." How it's Done is een wekelijks tv programma van RTLZ. De herhaling is 10 februari om 10.30 uur en 13 februari om 16.30 uur. Meer info: www.taurac.com.

Karaoke in Café 't Vierkant

LISSE n Bij Café 't Vierkant aan de Heereweg 214 kan je zaterdag 8 februari meedoen aan karaoke.

Het evenement wordt gehouden vanaf 21.00 uur. Trek de stoute schoenen aan, pak de microfoon en zing mee onder leiding van zangeres Chrissie en dj Jos. De toegang is gratis. Ook publiek is welkom. Voor informatie kan men mailen naar chris.weijers@ziggo.nl

Tweede hands snuffelen

Hillegom n In sportcentrum De Vosse is zondag 9 februari een vlooienmarkt.

Het aanbod is altijd zeer divers en verrassend: van oude hebbedingetjes tot een leuk kledingstuk en nog veel meer. De vlooienmarkt is open van 9.30 tot 16.00 uur en de toegang is 2,50 (kinderen tot en met 11 jaar en onder begeleiding hebben vrij entree). Voor meer informatie of reserveringen bel: 0229-244739 of surf naar www.mikki.nl.

Boekenmarkt

Beinsdorp n De deuren van dorpshuis Het Eiland staan zaterdag 15 februari open voor de boekenmarkt van Stichting Actief.

Naast boeken zijn ook cd's en dvd's te koop. De opbrengst van de verkoop komt ten goede van de vele activiteiten die Stichting Actief Beinsdorp ondersteunt. De boekenmarkt duurt van 11.00 tot 14.00 uur en de toegang is gratis.

Voor informatie : 0252-515142 of eiland@maatvast.nl.

De Liefhebbers in Filmhuis Lisse

Lisse n Het Filmhuis Lisse draait dinsdagavond 11 februari om 20.00 uur de Nederlandse speelfilm 'De Liefhebbers' van regisseur Anna van der Heide.

De onderlinge relaties van vier volwassen kinderen van de familie Liefhebber komen op scherp te staan als blijkt dat hun vader al een jaar worstelt met beginnende dementie. Voor ieder lid van het gezin start een eigen acceptatieproces. Hiervoor moeten ze de confrontatie met elkaar én met zichzelf aangaan, want zelfs onvoorwaardelijke familiebanden hebben hun grenzen.

Locatie: Floralis, kassa open om 19.30 uur. Losse bezoekers betalen 7 euro, leden op vertoon van hun ledenpas 6 euro. Alleen contant betalen mogelijk.

Lekker Lisse

Lisse n De 'Lekker Lisse 1+1 gratis weken' zijn gestart! Deelnemende restaurants geven het tweede actiemenu (lunch of diner) gratis. Reserveer snel, want vol is vol. Ieder restaurant bepaalt zijn eigen actiemenu, actieprijs, beschikbaarheid en actievoorwaarden. Kijk op www.lekkerlisse.nl.

nieuws/uitgaan

Lynn en Noëmi door naar kwartfinale Nationale Voorleeswedstrijd

Alle voorlezers ontvingen een tijdschrift en de winnaars een boekenbon. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Lisse n De bibliotheek was zaterdag het decor van de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Op dertien basisscholen uit Lisse, Teylingen en Noordwijk was de allerbeste voorlezer uit groep 7 of 8 gekozen en twaalf van hen zetten deze middag hun beste beentje voor.

Door Esther Akerboom

Voor een groot publiek en onder het toeziend oog van de jury, bestaande uit oud-schooldirecteur Lida Wickeren, Eline Geursen, projectleider Educatie van de Bibliotheek Bollenstreek en kinderboekenschrijfster Carolina Bongers, las ieder kind een stukje voor uit een zelfgekozen boek. Kris Matser uit Noordwijk trapte af en deed het publiek sidderen met een spannende passage uit het boek 'Het nieuwe spookhuis'. De Lissese Noa Hammani bleek dyslexie te hebben. "Ik geef niet op", verklaarde ze en las met verve een grappig stuk voor uit 'De eilandenruzie'. Ook Jens van Velzen uit Teylingen bleek een beetje dyslectisch te zijn, maar las prima voor uit een boek over Mees Kees waar hij zelf veel lol om had gehad. Annefien de Kruijk uit Teylingen koos een stuk uit de klassieker 'Ronja de roversdochter'. Maxime Verloop uit Noordwijk las een passage uit 'De Heksen' voor, die extra leuk werd door het stemmetje dat zij opzette. Daarmee negeerde ze het advies van de jury om geen stemmetjes te gebruiken. De Noordwijkse Max de Graaf gaf aan wel comfortabel te zitten en voor te gaan lezen uit 'Harry Potter en de Steen der Wijzen'. Met zijn droge "Ik begin gewoon bij het begin en dan zien we wel" had hij de lachers op zijn hand. Cathelijne Pronk, alweer uit Noordwijk, begon gewoon op haar gemak met het voorlezen uit 'Het Winterhuishotel', een griezelig stuk uit een spannend boek. Valerie Koek uit Teylingen vermaakte het publiek met een passage uit 'Joris en de geheimzinnige toverdrank', die ging over een wel heel erg nare grootmoeder. Lara Heres uit Noordwijk las al voor toen ze in groep twee zat. Nu gaf ze een staaltje van haar kunnen uit 'Razend' van Carry Slee, een droevig stuk over een jongen die geslagen werd door zijn vader. De eveneens Noordwijkse Lynn Wielenga had een mooi kartonnen bord van de kaft van haar boek 'Lampje' meegenomen. Zij trakteerde haar luisteraars op een spannend gedeelte over Martha, die een eng monster moest gaan voeren. De Teylingse Belle van Harten las uit 'Meester Pompelmoes' en hekkensluiter Noëmi Kroon uit Lisse dook in 'De waanzinnige boomhut'. Zij las voor over een stel kinderen dat schipbreuk had geleden.

De jury had er er maar moeilijk mee. Die let niet alleen op de manier van voorlezen, maar ook op contact met het publiek en de keuze van het fragment. Uiteindelijk kregen alle kinderen een compliment en hoorden Lynn en Noëmi dat ze door zijn naar de kwartfinale die in maart plaatsvindt. De winnaars van de kwartfinales gaan door naar de provinciale finale van Zuid-Holland op 8 april. De winnaar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke finale.


Hillegomse gezondheidszorg vroeger en nu

Villa Casa Nova. | Foto: archief SVvOH.

De huisartsenpost Duin- en Bollenstreek in Voorhout is buiten kantoortijden de plek waar wij met onze medische zorgvragen naar toe doorverwezen worden. Het voornemen is om deze huisartsenpost in 2021 's nachts te sluiten en vanaf dat moment zullen wij naar het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp moeten trekken met ons zieke lijf of –familielid. Hoe ging dat vroeger met de Hillegomse zorgvragen, zo in de jaren '50-'70 van de vorige eeuw?

In het collectieve verleden van onze huidige senioren werd door de eigen huisarts huisbezoek verricht wanneer de patiënt niet naar de dokter toe kon. Volgens de overlevering tijdens de verhalentafels (in 2016 door Stichting Vrienden van Oud Hillegom georganiseerd) kwamen de verschillende generaties huisartsen Van der Kaaden aan huis. Zij waren was nog apotheekhoudend: juffrouw van Til zorgde voor de medicijnen. Je moest kloppen, dan ging het luikje open en kreeg je wat je nodig had.

Dokter Wijkmans werd ook genoemd, wanneer hij rond etenstijd bij de patiënt aan huis kwam, keek hij ook even wat er in de pannen zat die op het gas stonden.

Zuster Telkamp en zuster Friele waren bekende wijkzusters in Hillegom. Ze kwamen langs op de brommer, want dat ging vlotter dan per fiets. Zuster Telkamp hield het magazijn van de Kruisvereniging - het Groene Kruis heette dat – en dat bevatte hulpmiddelen zoals krukken en looprekjes die uitgeleend werden aan brekebenen.

In Casa Nova, bij de rotonde van de Leidsestraat, Hoofdstraat en de Van den Endelaan, was toen het Medisch Centrum. Villa Casa Nova is omstreeks 1895 gebouwd voor de bollenkwekersfamilie Van der Schoot. Tijdens de mobilisatie en later tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn daar eerst Nederlandse en later Duitse militairen in gehuisvest. Na de Tweede Wereldoorlog leden veel mensen aan besmettelijke ziekten, zoals scabiës (schurft), difterie en tuberculose (tbc). Veel mensen waren ondervoed en de helft van de kinderen had hoofdluis. Om de medische zorg te verbeteren, stichtte het gemeentebestuur in 1951 het Medisch Centrum in villa Casa Nova. Daar kwam later ook het consultatiebureau voor zuigelingen en vond periodiek het onderzoek naar tuberculose plaats. In latere jaren vond die doorlichting naar tbc in Treslong plaats.

Daar zat ook oogarts dokter Schalij en er was de poli voor verschillende specialisten. 'Woensdagmiddag was er spreekuur en daar kon je de hele middag wel voor uittrekken, want je zat er uren.', aldus een van de deelnemers aan de verhalentafels. De hele villa is later verbouwd tot een appartementencomplex.

Het Medisch Centrum was nadien jarenlang gevestigd in het lage gebouw naast Groot Veenenburg. Inmiddels zijn de specialisten verhuisd naar het Dienstencentrum Elsbroek, bij Bloemswaard. Het oude Medisch Centrum is daarna gebruikt door de Evangelie Gemeente en thans het onderkomen van Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek.

Overigens is het besluit over de nachtelijke zorgvragen nog niet definitief. Er wordt gesproken over de mogelijkheid voor Hillegommers om met hun nachtelijke medische zorgvragen terecht te kunnen bij het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp. De tijd zal het leren.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties, Sporen van vroeger, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

Geld voor groene ideeën

Een broedplaats voor ijsvogels is gefinancierd vanuit het fonds. Foto: Joke Huijser

regio n Er is geld beschikbaar voor Noord-Hollandse vrijwilligersgroepen met een goed idee. Het Betrekken bij Groen-fonds heeft in totaal 102.000 euro beschikbaar. Dit is veel meer dan verleden jaar, zodat nog meer vrijwilligersgroepen aanspraak kunnen maken op financiële ondersteuning voor hun plannen en activiteiten.

Vorig jaar werden 20 groepen in Noord-Holland blij gemaakt met een bijdrage uit het fonds dat beschikbaar is gesteld door de provincie Noord-Holland. Iedereen kan een aanvraag indienen. De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort, het veilig en effectief organiseren van vrijwilligerswerk, het stimuleren van vrijwilligerswerk of natuureducatie.

Projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het groen en projecten rond thema's zoals 'natuur & klimaat' en 'natuur & gezondheid' maken meer kans op een bijdrage. Projecten rond de instroom van nieuwe vrijwilligers of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk maken ook meer kans. Dit geldt ook voor aanvragen rond het veilig werken van de groep, bijvoorbeeld door het laten opstellen van een ARBO- en veiligheidsplan.

Aanvraag indienen

Tot en met 1 maart 2020 kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Lees wel eerst goed de voorwaarden op www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds. Hier staat ook een aanvraagformulier.

De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma 'Betrekken bij Groen' uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Het geld wordt beschikbaar gesteld door de provincie. (foto: Joke Huijser).

Kaarten Seniorenboerenbruiloft

Lisse n De Gaapstokken houden dinsdag 25 februari de jaarlijkse Seniorenboerenbruiloft bij woonzorgcentrum Berkhout.

Tijdens deze feestelijke middag herhalen De Gaapstokken hun Boerenbruiloft die ze twee dagen eerder in De Gewoonste Zaak organiseren. De Seniorenboerenbruiloft staat al jarenlang garant voor een gezellige middag uit en is steevast uitverkocht. De kaartverkoop voor het event vindt donderdagochtend 6 februari tussen 10.00 en 11.00 uur plaats in het restaurant van Berkhout. Toegangskaarten kosten 10 euro per stuk en is inclusief koffie met gebak, 2 consumpties en boerenkool met worst. Meer informatie is te vinden op www.gaapstokken.nl

nieuws/column

n Uitkijken naar het eind van de Duitse bezetting

In haar Rotterdamse flat vertelde Dien van der Burgh-de Jonge over de bevrijding in Lisse. | Foto: RE

'We hielden hoop, want een deel van ons land was al vrij'

LISSE n "Nu kan het niet lang meer duren, over een paar dagen leven we weer in vrijheid", dachten veel inwoners van West-Nederland, toen de geallieerden het gebied beneden de grote rivieren al hadden bevrijd van de Duitse bezetters. "We waren zo blij met dat vooruitzicht, terwijl het ergste nog moest komen: de hongerwinter", vertelt Dien van der Burgh-de Jonge (Alkmaar 1928). In 1939 verhuisde ze naar Lisse. Zij woonde met haar ouders, twee zussen en een broer in de Prins Hendrikstraat. Nu Nederland over enkele maanden stilstaat bij 75 jaar bevrijding, wil ze haar herinneringen aan die tijd vertellen.

Door Ruth Eppink

Het gesprek vindt plaats in Rotterdam, waar Dien inmiddels al heel wat jaren woont in een gezellig appartement met prachtig uitzicht over de Maas, bijna aan de voet van de Erasmusbrug. Aan Dien is niet te merken dat ze de 90 al is gepasseerd. De oud-Lissese is nog erg actief, schildert, gaat wekelijks naar de fitness en houdt het nieuws bij via tv en internet.

Na de oorlog volgde Dien in Haarlem de opleiding tot verpleegkundige en daarna deed ze in Engeland de opleiding tot verloskundige, waarna ze vele jaren in Zuid-Afrika werkte. Terug in Nederland ontmoette ze haar (inmiddels overleden) man. "We hebben prachtige jaren gehad samen."

Van haar familie is nog één zus over, Ine van Klaveren-de Jonge (1938), die in het Limburgse Helden woont. Zij was het die de redactie mailde met de vraag of LisserNieuws misschien geïnteresseerd was in de herinneringen van Dien aan de bevrijding. "Zelf weet ik er weinig meer van, ik was destijds te jong", gaf ze aan.

Diens verhaal

Dien vertelt honderduit over de laatste oorlogsmaanden. "De hongerwinter was verschrikkelijk. Er was al niet veel meer te eten, maar toen werd het echt moeilijk om de maag te vullen. Ook vroeger waren suikerbieten al veevoer, maar in de hongerwinter werden veel gerechten aangevuld met suikerbiet. Hetzelfde gold voor tulpenbollen. Die schilde je, daarna werden ze gekookt en door het eten gemengd. De smaak was eigenlijk helemaal niet zo gek."

Ze zag in de hongerwinter '44-'45 vooral veel mensen uit de grote steden langskomen. "Daar was helemaal niets meer te eten. Zij probeerden goederen om te ruilen voor eten. Zo erg was het in Lisse gelukkig niet, de nood was in de steden het hoogst."

Dit wil niet zeggen dat de Lissers niet geleden hebben. "Er was continu angst voor razzia's, we hadden geen gas, geen elektriciteit en soms ook geen water." De kou deed de mensen zoeken naar manieren om de kachel brandend te houden. Maar kolen waren ook schaars. "Om toch iets te kunnen stoken, hebben veel Lissers bomen gekapt. Uit de eigen tuin, uit het Keukenhofbos, waar we de kans maar kregen. En de Duitsers deden hetzelfde. Ik heb nog een gedichtje uit die periode."

Boomloos

Ons Lisse zonder boomen, wie had het kunnen droomen...

Dat er thans laan na laan niet ééne boom zou staan!

In plaats van kleur en leven, die boomen kunnen geven

Is alles naakt en kaal, verlaten, grijs en vaal!

Waar eens de boomen stonden, daar loopen nu de honden

Te snuff'len in de kuil, naar 't weggeworpen vuil!

Het voorjaar is gekomen, maar Lisse zonder boomen...

Kent thans geen vreugd, maar pijn, omdat ze er niet meer zijn.

Ons Lisse zonder boomen, wie had het kunnen droomen...

Het harte is verscheurd. Lisse is stil... en treurt!

Het was in de hongerwinter ook niet makkelijk meer om te reizen. De treinen reden niet meer, onze fietsen waren ingevorderd en het was ook gewoon heel gevaarlijk om onderweg te zijn vanwege bombardementen. Men schoot op alles dat bewoog."

Diens oudste zus schreef in een verslag over de oorlog dat er in heel Lisse slechts 13 fietsen werden ingevorderd door de Duitse bezetter. Dit kwam omdat de meeste inwoners, waaronder de familie van Dien, hun fietsen in de tuin begroeven, waar ze na de bevrijding weer uit werden gehaald.

De laatste oorlogsmaanden stonden in het teken van overleven. Iedere ochtend was er hetzelfde ritueel: Diens taak was het halen van eten. Daarvoor moest ze naar de centrale keuken, waar voedsel (meestal soep) werd uitgedeeld. En samen met haar broer haalde ze water. "Dat deden we met een wagentje waarop een melkbus stond. Maar wat je ook ging halen, je stond altijd uren in de rij te wachten. En ook wel eens voor niets, want dan was er niks meer te halen."

Eindelijk vrij

Het was geen makkelijke tijd, maar wel een waarin de hoop bleef gloren. "Een deel van ons land was immers al bevrijd." En toen werd het de avond van 4 mei. "Overal klonk het: we zijn vrij, we zijn vrij! Iedereen ging de straat op om feest te vieren. De Nederlandse vlag kwam tevoorschijn en overal verschenen weer oranje versierselen in het straatbeeld", herinnert Dien zich. In de dagen die volgden kreeg de bevolking van de bevrijders chocolade, koekjes, margarine. Maar het mooiste voor Dien was een splinternieuwe geruite jas, die ze via de HARC kreeg. "Nieuwe kleding, wat een luxe. Die jas was een droom voor mij. En je zag er in Lisse wel meer! Wat hebben we een feest gevierd. Dagenlang was er van alles in ons dorp te doen. De straten werden versierd, ook onze Prins Hendrikstraat natuurlijk. Aan beide kanten hadden we een poort gemaakt, er zaten bloemversieringen op alle huizen en zelfs de gordijnen waren versierd. We hadden vlindertjes van oranje papier geknipt, die op de gordijnen gespeld konden worden. Het was prachtig!"

De bevrijding betekende voor velen een nieuw begin in vrijheid, iets waar Dien nog altijd dankbaar voor is. Kijk voor meer foto's op de site www.lissernieuws.nl.

Oproep: herinneringen

De redactie is op zoek naar de mooiste herinneringen aan de bevrijding van Lisse. Dit kan een herinnering van uzelf zijn, of van uw ouders of grootouders die dat wel eens verteld hebben. Was het de smaak van chocolade? Of wellicht een hevige verliefdheid op een van de bevrijders? Misschien kon u vermiste familieleden weer in de armen sluiten? Of koesterde u vooral het feit dat er een eind was gekomen aan het leven in angst. U kunt uw mooiste herinneringen aan de bevrijding van Lisse (maximaal 200 woorden) sturen naar redactie@lissernieuws.nl. In aanloop naar de feestelijkheden rond 5 mei komt LisserNieuws hierop terug.

Workshop schilderen bij Salvatori

Lisse n Bij buurthuis Salvatori, Wagenstraat 33, is maandag 10 februari een schilderworkshop te volgen.

De workshop wordt gegeven door Tonny van Viegen en duurt van 13.00 tot 15.00 uur. Deelname kost 7 euro, inclusief materiaal en het is voor beginners en gevorderden. Werk van Tonny is momenteel te zien de etalage van Kanaalstraat 17. Meer info? Stuur een mail naar tonnyvanviegen@me.com.

Winterdrive van Bridge Club Lisse

Lisse n Bridge Club Lisse houdt zondag 9 februari de vijfde winterdrive van het seizoen 2019-2020 in 't Poelhuys aan de Vivaldistraat 4.

Inschrijven kan via de mail: tc.bclisse@gmail.com, via de website www.nbbclubsites.nl/club/9020/ of telefonisch: 06-18941739. De drive start om 14.00 uur. Graag om 13.40 uur aanwezig in verband met de betaling. De kosten bedragen 10 euro per paar, dit is inclusief twee hapjes, niet-leden NBB betalen 0,50 euro extra per persoon. Naast de nummers 1 van elke lijn is er voor andere paren in elke lijn kans op een prijs. De winterdrives staan open voor alle bridgers. Men kan ook inschrijven voor een uitgebreid Chinees buffet na afloop van de drive. Het buffet begint om 18.00 uur. De kosten hiervoor bedragen 11 euro per persoon.

BV Lisse verslaat Utrecht Bulls

BASKETBAL n BV Lisse heeft zaterdagavond tegen de Utrecht Bulls duidelijke taal gesproken. In eigen huis won de tweede divisionist ruim, de eindstand bedroeg 96-60.

Door Sander Korteweg

Op de goede verdedigende uiting vorige week tegen BV Amsterdam hoopten de mannen voort te kunnen borduren tijdens deze wedstrijd. Kleine kanttekening, Maurijn Spierenburg (afwezig) en Sander Korteweg (geblesseerd) konden deze wedstrijd niet aan deze wedstrijd deelnemen. Het eind van de warming-up werd door beide ploegen in stilte doorgebracht om het helikopterongeluk van Kobe Bryant, zijn dochter en zeven anderen te herdenken. De stilte eindigde in een luid applaus.

In het eerste kwart vloog BV Lisse uit de startblokken. De heren stonden al op 12 punten voordat de tegenstander op het bord verscheen. Het kwart eindigde in 31-4. De wedstrijd leek gespeeld, maar in het tweede kwart liepen de Bulls in: met 50-27 begon de rust. Coach Metin gaf zijn team mee om de verdedigende energie van het eerste kwart weer op te pakken. Dat lukte. Het derde kwart werd gewonnen met 22 tegen 10, waardoor het scorebord op 72-37 kwam te staan. Het laatste kwart was daarmee slechts een formaliteit geworden. De honderd werd niet gepasseerd, het werd 96 tegen 60.

Activiteiten bij Speeltuin Marijke

Lisse n Bij Speeltuin Marijke aan de Crocussenstraat is in februari weer genoeg te beleven. De speeltuin is elke werkdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Maar er is meer te doen. Vrijdag 7 februari is er een creatieve avond van 19.30 tot 21.00 uur voor de jeugd van 9 tot en met 13 jaar. Ook niet-leden zijn welkom.

Op woensdag 19 februari kan de jeugd van 5 tot en met 8 jaar zich creatief uitleven tussen 14.00 en 15.30 uur. Kom gezellig langs en neem gerust een vriend(innetje) mee! Voor alle jeugdactiviteiten geldt dat het voor leden gratis is en alle vriendjes en vriendinnetjes die (nog) geen lid zijn per keer 2,50 euro betalen.

Op donderdag 13 en 27 februari kunnen klaverjasliefhebbers hun hart ophalen. Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar en worden de kaarten geschud. Kosten: 5 euro per koppel.

Gratis naar de muntclubavond

LISSE n In 't Poelhuys is dinsdag 11 februari de maandelijkse muntclubavond.

Dit keer hebben belangstellenden en introducés eenmalig gratis toegang, om eens te kijken hoe zo'n avond verloopt. Wie weet hebben zij er daarna een nieuwe hobby bij. De zaal gaat open om 19.00 uur. Om 20.00 uur begint de gebruikelijke veiling. Het klapstuk is een 2 euromunt van Erasmus in coincarduitvoering in BU-kwaliteit. De vraagprijs bedraagt 70 euro. Na de veiling volgt rond 21.30 uur nog een verloting. Wees welkom en neem vrijblijvend een kijkje.

Mary Magdalene in Floralis

Lisse n Voor het netwerk Bewust Bollenstreek staan alle evenementen de hele maand februari in het teken van de liefde.

Het netwerk vertoont voor de tweede maal, op veler verzoek, de bioscoopfilm Mary Magdalene. Het originele verhaal over een van de meest omstreden en fascinerende figuren uit de Bijbel. In deze film is te zien hoe de jonge vrouw Maria Magdalena probeert een nieuwe wending te geven aan haar leven. Tegen de wil van haar conservatieve familie in, besluit zij zich aan te sluiten bij een groep mensen onder leiding van de charismatische Jezus van Nazareth.

Een film over moed en liefde, passend bij de maand februari. Deze filmavond vindt maandag 10 februari plaats in Cinema Floralis. Kassa open om 19.30 uur, de film zelf begint om 20.00 uur en duurt 120 minuten. Tussendoor is er een korte pauze. Na de film is er gelegenheid om na te praten in de foyer.

Kaarten reserveren is aan te raden, maar ook aan de deur zijn waarschijnlijk nog kaarten verkrijgbaar. Meer informatie en reserveren: www.bewustbollenstreek.nl.

nieuws/interview

Soms zit het mee

In de zomer had de kat Snuf heel veel last van jeuk. Hij bleek geen enkele aanwijzing voor vlooien te hebben en kreeg al speciaal hypoallergeen voer. De meest voor de hand liggende oorzaak van de jeuk was daarom, zoals dat heet, een omgevingsallergie (atopie). We spraken af dat Snuf een symptomatische behandeling zou krijgen om eerst eens te kijken of en zo ja, hoeveel beter het dan zou gaan. Twee weken later was zijn huid weer probleemloos mooi. Hij voelde zich ook duidelijk veel beter.

De eigenaren zeiden dat hij ook weer veel buiten kwam en wederom meerder keren per week met een muis thuiskwam. Wat Snuf het leukste vond was om de half versufte muis thuis op het laminaat los te laten en er sadistisch mee te gaan 'spelen'. Soms verdween de gewonde muis dan achter een plint en was het dus afwachten of er een muizenplaag in huis aan zou gaan komen. Maar ineens stonden ze weer op de stoep met Snuf. Hij at niet meer en deed heel raar.

Al snel bleek dat hij een klap tegen zijn kop had gehad. Zijn kaak was gebroken en zijn tong was gezwollen. Waarschijnlijk was hij aangereden. Nu moest hij daarvoor behandeld worden. We brachten Snuf onder narcose en met een speciaal flexibel ijzerdraadje zette ik de kaakhelften weer aan elkaar. De kiezen leken allemaal intact. Met de highpower laser behandelden we de tong en we zagen de zwelling verminderen onder het infrarode licht!! Met medicijnen moest die tong verder verbeteren. Nou moest Snuf wel binnenblijven.

Thuis kreeg hij zacht voer en normaal gesproken moet zo'n kaakfractuur in 6 weken herstellen. Na 1.5 maand zag ik de familie weer. Snuf zag er super uit. Zijn huid was nog prima en zijn kaak leek geheeld. Om het ijzerdraadje eruit te halen moesten we hem een klein roesje geven. Na het verwijderen kon ik de kaakhelften niet van elkaar bewegen, dus was het goed en rigide hersteld.

's Middags konden de eigenaren Snuf weer ophalen. Zes jaar lang had Snuf nooit iets gehad en nu had hij plotseling zes keer de praktijk bezocht. Een week later belde de eigenaren ons op. Heel blij, dit keer.

Snuf had weer een muis gevangen! Dat was het bewijs dat alles weer goed was.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1, 10.00 uur

Zondag 9 februari

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Parkwijk, Parklaan 2, 10.00 uur

Voorganger: Maurits de Ridder

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 9 februari, 10.30 uur
Spreker: Eric Wegman

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 9 februari, 10.00 uur

Spreker: Wouter Scheffer

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zondag 9 februari, 11.00 uur

Celebrant: pastoor Kuipers

Koor: Dameskoor

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Euch.viering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 9 februari, 10.00 uur

St. Agathafeest

Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: kapelaan S. Kuik
Assistentie: diaken I. Osseweijer
Koor: Bollennootjes

Ma 19.30 uur: Euch.viering
Di, do & vr 09.00 uur: Euch.viering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 5 februari, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik


Zaterdag 8 februari, 19.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: In Conspectu Angelorum

H. Hart van Jezuskerk, Beeklaan 13 De Zilk

Zondag 9 februari, 09.30 uur

Celebrant: pastoor Kuipers
Koor: Samenzang

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 9 februari

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 16.30 uur

Voorganger: ds. J. Groenleer

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 9 februari, 10.00 uur

Spreker: Jaap Spaargaren

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 9 februari, 10 en 16 uur

Voorganger: ds. J. Schipper

Protestantse Gemeente Lisse

Gereformeerde Kerk, Heereweg 105

Zondag 9 februari

09.30 uur: voorganger: ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet

11.00 uur: voorganger: ds. A. Moolenaar, mmv De Cantorij

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij
Lucky's Bowling Warmond? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 2 februari binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. Winnaar week 5: Tamara Schoon uit Warmond. Oplossing: fluitconcert.