Logo lissernieuws.nl
Op Meer en Duin kunnen na aanpassing van een beleidsregel arbeidsmigranten gehuisvest worden in lege kantoorpanden.
Op Meer en Duin kunnen na aanpassing van een beleidsregel arbeidsmigranten gehuisvest worden in lege kantoorpanden. (Foto: Google Maps)

Gemeente wil arbeidsmigranten huisvesten in kantoorpanden

Als het aan het college van B en W ligt, kunnen arbeidsmigranten binnenkort gehuisvest worden in kantoorpanden op een deel van de bedrijventerreinen Dever en Meer en Duin.

Hiervoor moet een onderdeel uit de beleidsregel ‘Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek’ aangepast worden. Dit zorgt ervoor dat ook leegstaande kantoren op bedrijventerrein bijdragen aan de grote behoefte aan kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten. De druk op de reguliere woningmarkt wordt daarmee verminderd en verloedering of achteruitgang van leegstand op bedrijventerreinen wordt ermee tegengegaan. Voorwaarde hierbij is wel dat het desbetreffend pand geen woonbestemming heeft en voldoet aan de overige voorwaarden van het huisvesten van arbeidsmigranten.
Omwonenden en bedrijven gesitueerd op bedrijventerrein worden geïnformeerd en uitgenodigd voor een vragenuur over dit onderwerp. De aanpassing van de beleidsregel wordt op 28 oktober besproken in gezamenlijke vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën en Ruimte en Infrastructuur. Op 5 november volgt behandeling in de gemeenteraad van Lisse. Uiteindelijk beslist het college van B en W over deze wijziging in een definitief besluit.

Twee doelen
In april 2018 is door de gemeenten in de Bollenstreek, waaronder Lisse, een beleidsregel vastgesteld die gaat over de huisvesting van arbeidsmigranten. De beleidsregel heeft twee doelen. Het eerste doel is om huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken. Het tweede doel is om te voorkomen dat reguliere woningen in woonwijken gebruikt worden voor het huisvesten van arbeidsmigranten.
In de beleidsregel staat onder andere waar de huisvestingslocaties aan moeten voldoen, hoeveel arbeidsmigranten er per locatie mogen worden gehuisvest en welke eisen er aan huisvesters worden gesteld. De beleidsregel biedt nu al mogelijkheden om leegstaande kantoren of voormalige agrarische gebouwen (in het buitengebied) in te zetten met als doel het huisvesten van arbeidsmigranten.
Sommige leegstaande kantoorpanden vallen binnen het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’. Deze locaties zijn op dit moment uitgesloten van de mogelijkheid om arbeidsmigranten te huisvesten. Dat is niet in de geest van de beleidsregel zoals deze bedoeld was. Een eerdere aanvraag voor het huisvesten van arbeidsmigranten in een leegstaand kantoor op een bedrijventerrein, maakte dit duidelijk. De commissie bezwaarschriften en klachten wees erop dat de beleidsregel hierop aangepast moet worden en dat gebeurt nu.

Meer berichten